Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Evropská komise – Tisková zpráva

Zadávání veřejných zakázek: Komise uzavírá vyšetřování České republiky ve věci nákupu vojenských dopravních letadel

Brusel 24. listopadu 2011 – Evropská komise dnes uzavřela řízení proti České republice z důvodu porušení pravidel EU pro zadávání veřejných zakázek v roce 2009, kdy Česká republika zakoupila čtyři vojenská dopravní letadla. České orgány udělily veřejnou zakázku přímo, aniž by bylo vypsáno nabídkové řízení v rámci celé EU. Po následném řízení o nesplnění povinnosti (viz IP/10/501 ) Komise v roce 2010 uvažovala, že věc postoupí Soudnímu dvoru Evropské unie (viz IP/10/1438 ).

Evropská komise šetření ukončila, protože se Česká republika zaručila, že zadavatelé v budoucnu omezí používání výjimky z postupů zadávání veřejných zakázek na vojenské nákupy (článek 346 Smlouvy o fungování Evropské unie). Výjimku uplatní pouze v mimořádných případech, kdy je to nezbytné pro ochranu základních zájmů bezpečnosti České republiky. Kromě toho Česká republika uznává, že členské státy, které této výjimky využijí, jsou povinny na žádost Komise nebo jiného příslušného orgánu prokázat, že je toto opatření nezbytné k ochraně základních zájmů jejich bezpečnosti.

Česká republika tyto body objasnila při zapracování nové směrnice 2009/81/ES o zadávání zakázek v oblasti obrany do svého právního řádu, a uvádí tak své právní předpisy do souladu s postojem Komise. Přestože se Komise i nadále domnívá, že nákup letadel v roce 2009 měl být předmětem nabídkového řízení v rámci celé EU, byla dotyčná veřejná zakázka již plně provedena. Postoupení věci Evropskému soudnímu dvoru by tudíž bylo bezpředmětné a nehájilo by zájem EU. Důležité je, že od nynějška budou všechny smlouvy podléhat náležitým pravidlům EU.

Co je cílem předpisů EU o zadávání veřejných zakázek?

Veřejné zakázky jsou smlouvy, na j ejichž základě orgány státní správy vydávají veřejné prostředky na výstavbu infrastruktury a na nákup různého zboží a služeb od počítačových systémů, systémů pro úpravu odpadních vod a stavby lodí až po poradenské služby. Odhaduje se, že veškeré veřejné zakázky zadávané v EU představují celkem asi 17 % HDP. Otevřené a transparentní hodnotící postupy stanovené pravidly EU pro zadávání veřejných zakázek podporují hospodářskou soutěž, poskytují lepší ochranu proti korupci a přinášejí daňovým poplatníkům prospěch z účinnějších a cenově výhodných produktů a služeb.

Jsou-li změněny základní podmínky veřejné zakázky a nabídkového řízení se nemohou účastnit další uchazeči, může být vážně ohroženo konkurenční prostředí. Navíc to může odradit potenciální nové společnosti od předložení nabídek a hrozí plýtvání penězi daňových poplatníků.

Od července 2011 platí zvláštní pravidla EU pro veřejné soutěže v oblasti obrany a citlivých bezpečnostních zakázek. Tato pravidla zohledňují zvláštnosti takových nákupů a zavádějí zásady otevřenosti, transparentnosti a nediskriminace v oblasti obrany a bezpečnosti členských států.

Další informace

Zadávání veřejných zakázek:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

Zadávání zakázek v oblasti obrany:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/rules/defence_procurement/index_en.htm

Nejnovější informace o řízeních o nesplnění povinnosti týkajících se všech členských států:

http://ec.europa.eu/eu_law/index_cs.htm

Další informace o řízeních o nesplnění povinnosti jsou k dispozici v dokumentu  MEMO/11/824

Kontaktní osoby:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Carmel Dunne (+32 22998894)


Side Bar