Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Nya insatser för tillväxt, goda styrelseformer och stabilitet

Bryssel den 23 november 2011 – Europeiska kommissionen ökar nu sina ansträngningar för förnyelse av den europeiska ekonomin. Det handlar om tre sammanlänkade problem som EU och i synnerhet euroområdet nu måste gripa sig an: varierande men i allmänhet svaga resultat när det gäller tillväxt och sysselsättning, otillräcklig samordning och disciplin i de offentliga finanserna och turbulens på marknaderna för statsobligationer på grund av likviditetsproblem. Det föreslagna paketet innehåller fyra delar: 2012 års årliga tillväxtöversikt med ekonomiska prioriteringar för det kommande året, två förordningar som syftar till att skärpa den ekonomiska och finanspolitiska övervakningen inom euroområdet samt en grönbok om stabilitetsobligationer.

– För att åter få igång tillväxten i ekonomin behöver medlemsstaterna arbeta ännu hårdare för att uppfylla sina åtaganden om strukturreformer. De måste också acceptera att en djupare integration inom euroorådet är nödvändig. De centrala målsättningarna med detta paket – ekonomisk tillväxt, finansiell stabilitet och budgetdisciplin – är nära sammanlänkade. Om vi ska komma igenom den omedelbara krisen och röra oss i riktning mot ett Europa där solidariteten balanseras av ett ökat ansvarstagande måste alla dessa mål uppnås, säger kommissionens ordförande José Manuel Barroso i en kommentar till paketet.

Det viktigaste budskapet i 2012 års tillväxtöversikt är att de försämrade ekonomiska och sociala utsikterna [se IP/11/1331] gör att vi ytterligare måste öka våra ansträngningar för att få Europa på rätt köl och för att slå vakt om tillväxten och sysselsättningen. I tillväxtöversikten uppmanas EU och medlemsländerna att fokusera på fem prioriteringar: att stärka de offentliga finanserna på ett differentierat och tillväxtfrämjande sätt, att normalisera läget när det gäller utlåning till näringslivet, att främja tillväxt och konkurrenskraft, att tackla arbetslösheten och de sociala konsekvenserna av krisen och att modernisera den offentliga förvaltningen. Den årliga tillväxtöversikten innehåller bland annat en lista över framlagda och planerade förslag som syftar till att främja en ökad tillväxt och som kommissionen vill ska få en påskyndad behandling i EU:s lagstiftningsprocess.

De två föreslagna förordningarna om förstärkt övervakning inom euroområdet bygger på vad som redan har överenskommits i samband med de tidigare ”sixpack”-förslagen, som kommer att träda i kraft i mitten av december. Den pågående krisen har tydligt illustrerat det ännu starkare inbördes beroende som råder mellan euroområdets länder, och kommissionen föreslår därför att förbättra både samordningen och övervakningen av budgetprocesserna i euroländerna. Detta gäller i synnerhet länder med alltför stora underskott, som drabbats eller hotas av finansiell instabilitet eller som är föremål för ett program för finansiellt stöd.

I grönboken om stabilitetsobligationer har kommissionen strukturerat den viktiga diskussionen om gemensam utgivning av skuldebrev i euroområdet. Genom att föreslå tre alternativ för sådana stabilitetsobligationer och ge en detaljerad analys av deras ekonomiska och rättsliga konsekvenser försöker kommissionen således skapa tydligare ramar för debatten, samt en tydlig tidsplan för nästa steg.

Bakgrund

I den årliga tillväxtöversikten för 2012 redogör kommissionen för vad den anser vara EU:s främsta prioriteringar för de kommande tolv månaderna i fråga om finanspolitik och strukturreformer. Tillväxtöversikten utgör också en inledning av den andra planeringsterminen för EU:s politik för ekonomisk styrning. Tanken med att presentera översikten nu, i stället för i januari, är att ge medlemsstaterna och EU-institutionerna tillräckligt med tid för att ta ställning till innehållet. Redan vid toppmötet den 9 december förväntas stats- och regeringscheferna beakta förslagen i tillväxtöversikten, men den ska framför allt ses som kommissionens viktigaste bidrag till Europeiska rådets vårmöte den 1–2 mars 2012. De nationella reformprogram (om strukturreformer) och stabilitets- och konvergensprogram (om finanspolitiken) som medlemsstaterna kommer att lägga fram under våren och de nya eller uppdaterade landspecifika rekommendationer som kommissionen presenterar i juni bör alla vara förenliga med de politiska prioriteringar som tas upp i tillväxtöversikten. För första gången kommer även de nya övervakningsverktyg som man enats om inom ramen för ”sixpack”-lagstiftningen att ingå som en del av den europeiska planeringsterminen.

Enligt den föreslagna förordningen om att stärka övervakningen av finanspolitiken i euroområdets medlemsstater ska dessa länder lägga fram sina utkast till budgetar vid samma tid varje år, och förordningen ger också kommissionen rätt att bedöma och, om nödvändigt, avge ett yttrande om dem. Om kommissionen anser att ett budgetutkast allvarligt avviker från skyldigheterna i stabilitets- och tillväxtpakten kan den även begära att medlemsstaten i fråga ska införa ändringar. För att garantera full insyn skulle hela denna process ske offentligt. I förordningen föreslås också noggrannare löpande övervakning och striktare rapporteringskrav under hela budgetcykeln för de länder i euroområdet som är föremål för förfarandet vid alltför stora underskott. Medlemsstaterna i euroområdet ska enligt förordningen också vara skyldiga att inrätta oberoende finanspolitiska råd och att basera sina budgetar på oberoende prognoser.

Syftet med den föreslagna förordningen om att skärpa den ekonomiska övervakningen och övervakningen av de offentliga finanserna i medlemsstater i euroområdet som har, eller hotas av, svåra problem i fråga om finansiell stabilitet är att garantera att övervakningen av de medlemsstater som är föremål för ett program för finansiellt stöd eller står inför en allvarlig risk för finansiell instabilitet är noggrann och genomgripande, följer tydliga förfaranden och regleras genom EU-lagstiftning. Enligt förordningen skulle kommissionen kunna besluta att en medlemsstat som står inför allvarliga svårigheter med den finansiella stabiliteten kan bli föremål för skärpt övervakning. Rådet skulle också ha befogenhet att utfärda en rekommendation om att sådana medlemsstater bör begära finansiellt bistånd.

I grönboken om stabilitetsobligationer analyseras de potentiella fördelarna och svårigheterna med tre metoder för gemensamt utfärdande av skuldebrev i euroområdet. Bland annat diskuteras de sannolika effekterna av var och en av dessa metoder när det gäller att hantera medlemsstaternas finansieringskostnader, bidra till finansiell integration i Europa, stärka den finansiella stabiliteten och göra EU:s finansmarknader mer attraktiva globalt. Vidare diskuteras den moraliska risk som varje metod kan medföra samt behoven av fördragsändringar. Vissa anser stabilitetsobligationer vara en potentiellt mycket effektiv och långsiktig lösning på statsskuldkrisen, medan andra fruktar att de skulle avlägsna marknadsincitamentet för budgetdisciplin och uppmuntra oansvarighet. Kommissionen gör klart att varje steg i riktning mot att införa stabilitetsobligationer endast kan vara möjligt och önskvärt om det sker parallellt med en förstärkning av budgetdisciplinen. Hur långtgående denna förstärkning behöver vara beror på vilken metod som väljs.

Mer information:

Kommissionens ordförande Barrosos webbplats

MEMO/11/820 Grönboken om förutsättningarna för att införa stabilitetsobligationer

MEMO/11/821 Frågor och svar om den årliga tillväxtöversikten för 2012

MEMO/11/822 Ekonomisk styrning: kommissionen föreslår två nya förordningar för att ytterligare stärka övervakningen av de offentliga finanserna i euroområdet

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)


Side Bar