Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Stärkt samarbete och rörlighet i centrum för EU:s förnyade migrationsstrategi

Bryssel den 18 november 2011 – EU behöver stärka sina förbindelser med länder utanför EU för att bättre kunna utnyttja de fördelar som migration kan innebära för alla parter. Migrationsfrågor står redan nu högt på EU:s politiska dagordning, och den arabiska våren och händelseutvecklingen i södra Medelhavsområdet har ytterligare aktualiserat behovet av en konsekvent och heltäckande migrationspolitik för EU. Därför föreslår EU-kommissionen idag att dialogen om migration och rörlighet och det operativa samarbetet på detta område med partnerländer utanför EU ska stärkas. Detta innebär en fördjupning av förslagen i meddelandet av den 8 mars 2011 om ett partnerskap för demokrati och delat välstånd med södra Medelhavsområdet. Detta nya synsätt ingår i en förnyad övergripande strategi för migration och rörlighet som sätter rörligheten i centrum och syftar till att göra partnerskapen mer hållbara och framåtblickande. Rörlighet över EU:s yttre gränser för personer som inte är EU-medborgare är en viktig fråga eftersom det berör en mängd olika människor: korttidsbesökare, turister, studerande, forskare, affärsresenärer och besökande familjemedlemmar. Frågan om rörlighet är nära kopplad till viseringspolitiken.

– Vi inrättar en klar och konsekvent strategisk policyram för migration och utveckling. För att EU bättre ska kunna styra migrationen, både på hemmaplan och globalt, krävs det en stärkt dialog och ett utökat samarbete med partnerländer. EU:s nya övergripande strategi för migration och rörlighet utgör den strategiska ram som krävs för att skapa mervärde för EU:s och medlemsländernas åtgärder på detta område, sade Cecilia Malmström, kommissionär för inrikes frågor.

Man kommer nu att prioritera två strukturer för det operativa samarbetet.

För det första ska partnerskap för rörlighet i ett första skede erbjudas länderna i EU:s omedelbara grannskapsområde och med Tunisien, Marocko och Egypten. Dessa partnerskap erbjuder en konkret ram för dialogen och samarbetet mellan länder i och utanför EU. Partnerskapen ska inriktas på att underlätta och organisera den lagliga invandringen, på effektiva och humana åtgärder för att ta itu med irreguljär migration och på konkreta åtgärder för att stärka migrationens utvecklingseffekter . Avtal om viseringslättnader och återtagande kommer att utgöra en del av dessa partnerskap.

För andra länder föreslår kommissionen att det upprättas gemensamma agendor för migration och rörlighet som innebär ett mer långtgående samarbete med utgångspunkt i ett antal gemensamma rekommendationer, mål och åtaganden för dialog och samarbete.

Resurscentrum för migration och rörlighet ska inrättas för att tillhandahålla resurser och stöd till både individer och partnerländer när det gäller matchning av kompetens och arbetskraft. EU:s invandringsportal , som lanseras idag, kommer också att hjälpa migranter att fatta bättre underbyggda beslut om migration eller rörlighet i riktning mot EU.

En rapport om den övergripande strategin ska nu utarbetas vartannat år med början i juni 2013, för att övervaka genomförandet och följa upp framstegen.

Bakgrund

För den förnyade övergripande strategin för migration och rörlighet gäller särskilt följande:

  • Den ska ha en fastare förankring i EU:s utrikespolitik och utvecklingssamarbete. Den ska tillämpas gemensamt av EU-kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, inbegripet EU-delegationerna, och EU-länderna.

  • Den ska vara bättre anpassad till EU:s interna politiska mål, särskilt Europa 2020-strategin, och med sysselsättnings- och utbildningspolitiken. För att trygga sitt välstånd måste Europa stå sig bättre i den globala konkurrensen om talangerna.

  • Den ska fokusera mer på rörlighets- och viseringspolitik.

  • Den ska komplettera de tre traditionella pelarna i den övergripande strategin – dvs. laglig migration, irreguljär migration och migrationens utvecklingseffekter – med en fjärde pelare: internationellt skydd och asylpolitikens externa dimension.

  • Den ska göra EU:s insatser mer inriktade på migranterna för att ge dem möjlighet att påverka sin egen situation och stärka deras mänskliga rättigheter i ursprungs-, transit- och destinationsländerna. Migration mellan områden utanför EU kommer också att tas upp.

  • Den ska fortsätta att prioritera EU:s grannskapsområde, partnerskapet mellan Afrika och EU och samarbetet med länder i öst.

  • Den ska fastställa vilka gemensamma problem och intressen som EU och partnerländerna har och utöka samarbetet. Sedan 2005 har omkring 300 migrationsrelaterade projekt i länder utanför EU fått sammanlagt 800 miljoner euro i stöd från EU-kommissionen (några konkreta exempel anges i MEMO/11/801 ).

Den ursprungliga övergripande migrationsstrategin antogs 2005 och utgjorde en politisk ram för att ta ett balanserat och samlat grepp på alla relevanta aspekter på migration, i partnerskap med länder utanför EU.

Den utvärderades under första hälften av 2011 genom ett brett offentligt samråd som bekräftade att strategin var användbar, men också visade att det behövdes ökad konsekvens i förhållande till andra politikområden och bättre tematisk och geografisk balans.

Med stöd av sex års erfarenhet av strategin bekräftar kommissionens förslag prioriteringarna i meddelandena av den 4 maj 2011 ( IP/11/532 och MEMO/11/273 ) och den 24 maj 2011 ( IP/11/629 ).

Mer information

MEMO/11/800 : Fostering strategic dialogue and partnership with non EU countries

MEMO/11/801 : Concrete examples in the context of the GAMM

IP/11/1370 : Pressmeddelande om EU:s invandringsportal

Webbplats för Cecilia Malmström, kommissionär för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Webbplats för generaldirektoratet för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar