Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Akčný plán proti antimikrobiálnej rezistencii: Komisia predstavuje 12 konkrétnych opatrení na nasledujúcich päť rokov

Brusel 17. novembra 2011 – Antimikrobiálna rezistencia sa v EÚ stáva čoraz väčším zdravotným problémom: v EÚ zomiera každoročne približne 25 000 pacientov na infekcie, ktoré spôsobujú baktérie rezistentné proti liekom, a súvisiace náklady spojené s výdavkami na zdravotnú starostlivosť a stratami v oblasti produktivity predstavujú viac ako 1,5 miliardy EUR 1 . Európska komisia predložila dnes, v predvečer Európskeho dňa zvyšovania povedomia o antibiotikách, komplexný Akčný plán proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR) obsahujúci 12 konkrétnych opatrení, ktoré sa majú zaviesť v úzkej spolupráci s členskými štátmi.

John Dalli, európsky komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku, uviedol: „Ak nechceme stratiť antimikrobiálne lieky, ktoré sú základom liečby bakteriálnych infekcií u ľudí aj zvierat, musíme rýchlo a rozhodne konať. Dvanásť konkrétnych opatrení na nasledujúcich päť rokov, ktoré dnes predstavujeme, by mohlo prispieť k obmedzeniu šírenia antimikrobiálnej rezistencie a k vývoju novej antimikrobiálnej liečby. Ich úspech si vyžaduje spoločné úsilie EÚ, členských štátov, zdravotníckeho personálu, odvetvia, poľnohospodárov a mnohých iných.“

Európska komisárka pre výskum a inováciu Máire Geogheganová-Quinnová dodala: „Ak si chceme udržať náskok pred baktériami a patogénmi, ktoré sú rezistentné proti liekom, je veľmi dôležité vyvinúť novú generáciu antibiotík. Investovanie do výskumu a inovácie bude znamenať najlepšiu možnú starostlivosť o pacientov a Komisia spolu s odvetvím a členskými štátmi EÚ pracuje na tom, aby sa toto stalo prioritou. Tento záväzok bude pokračovať v rámci programu Horizon 2020, nášho budúceho programu financovania v oblasti výskumu a inovácie.“

Rastúca rezistencia

Z údajov z celej EÚ o rezistencii proti antibiotikám, ktoré dnes uverejnilo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), vyplýva, že rezistencia proti antibiotikám poslednej generácie v Európe narastá. Napríklad rezistencia proti patogénom, ktoré často spôsobujú zápal pľúc a močových ciest v nemocniciach, vzrastá v celej Európe a potvrdila sa už vo viacerých krajinách.

Kľúčové opatrenia

Akčný plán zahŕňa sedem oblastí, v ktorých sú opatrenia najviac potrebné:

 • z abezpečenie vhodného používania antimikrobiálnych látok u ľudí aj zvierat,

 • p revencia mikrobiálnych infekcií a ich šírenia,

 • v ývoj nových účinných antimikrobiálnych látok alebo alternatívnych spôsobov liečby,

 • s polupráca s medzinárodnými partnermi s cieľom zvládnuť riziká spojené s antimikrobiálnou rezistenciou,

 • z lepšenie monitorovania a dohľadu v humánnej a veterinárnej medicíne,

 • v ýskum a inovácia,

 • i nformovanie, vzdelávanie a odborná príprava.

V návrhu sa stanovuje aj 12 konkrétnych opatrení s cieľom :

 • zlepš iť zvyšovanie povedomia o vhodnom používaní antimikrobiálnych látok,

 • posilniť právne predpisy EÚ v oblasti veterinárnych liekov a medikovaného krmiva,

 • zav iesť odporúčania na opatrné používanie antimikrobiálnych látok vo veterinárnej medicíne vrátane nadväzujúcich správ,

 • posiln iť prevenciu a kontrolu infekcií v nemocniciach a iných zdravotných zariadeniach,

 • zav iesť právne prostriedky na zlepšenie prevencie a sprísnenie kontroly infekcií u zvierat v nových právnych predpisoch EÚ týkajúcich sa zdravia zvierat,

 • podporiť inú spoluprácu, aby sa pacientom poskytli nové antimikrobiálne látky,

 • podporiť úsilie o analýzu potrebnosti nových antibiotík vo veterinárnej medicíne,

 • rozvíjať a/alebo posilniť multilaterálne a bilaterálne záväzky v oblasti prevencie a kontroly antimikrobiálnej rezistencie,

 • posilniť systémy dohľadu nad antimikrobiálnou rezistenciou a spotrebou antimikrobiálnych látok v humánnej medicíne,

 • posilniť systémy dohľadu nad antimikrobiálnou rezistenciou a spotrebou antimikrobiálnych látok vo veterinárnej medicíne,

 • posilniť a koordinovať výskum,

 • zlepšiť informovanie verejnosti o antimikrobiálnej rezistencii.

Kontext

Antimikrobiálne látky zahŕňajú antibiotiká , ktoré predstavujú základné lieky pre ľudí a zvieratá, a môžu sa používať aj ako dezinfekčné prostriedky, antiseptiká a iné hygienické výrobky . Vďaka nim sa podstatne znížila hrozba infekčných chorôb. Z hľadiska medicíny sú antibiotiká nenahraditeľným prostriedkom a používajú sa pri bežných postupoch, akými sú napríklad transplantácia a chemoterapia.

Časom sa však baktérie stali proti antibiotikám rezistentnými. Táto rezistencia sa prejavila infekciami získanými v nemocnici, infekciami dýchacích ciest, meningitídou, hnačkovými ochoreniami a sexuálne prenosnými infekciami. Rezistentné baktérie sa prostredníctvom potravinového reťazca alebo priamym kontaktom môžu prenášať zo zvierat na ľudí.

Od deväťdesiatych rokov minulého storočia, keď sa uznalo, že antimikrobiálna rezistencia predstavuje z hľadiska verejného zdravia vážnu hrozbu, rozbehla Komisia rôzne iniciatívy a opatrenia vo viacerých sektoroch, t. j. v oblasti humánnej a veterinárnej medicíny, potravín a krmív a vedeckého výskumu. Akčný plán zverejnený dnes je najnovším zo súboru opatrení, ktoré Komisia prijala s cieľom reagovať na antimikrobiálnu rezistenciu.

Ďalšie informácie:

MEMO/11/792

http://ec.europa.eu/health/antimicrobial_resistance/policy/index_sk.htm

http://ec.europa.eu/research/health/infectious-diseases/antimicrobial-drug-resistance/index_en.html

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/amr.htm

http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx

Webová stránka komisára Dalli ho:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/index_en.htm

Webová stránka komisárky Geoghegan ovej-Quinnovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/geoghegan-quinn/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Frédéric Vincent (+32 2 298 7166)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 7624)

Michael Jennings (+32 2 296 3388)

Monika Wcislo (+32 2 298 6595)

1 :

Spoločná technická správa ECDC/EMA „The bacterial challenge: time to react“ (Bakteriálna výzva: je čas reagovať). Odhady založené na baktériách, ktoré sú v Európe najčastejšie izolované z hemokultúr

( http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2009/11/WC500008770.pdf ).


Side Bar