Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

План за действие срещу антимикробната резистентност: Комисията оповестява 12 конкретни действия за следващите пет години

Брюксел, 17 ноември 2011 г. – Като се има предвид, че всяка година в ЕС близо 25 000 пациенти умират вследствие на инфекции, причинени от резистентни към лекарства бактерии, а разходите, свързани с медицинските грижи и загубата на производителност, надхвърлят 1,5 млрд. евро 1 , антимикробната резистентност е все по-сериозен здравен проблем в ЕС. Днес, в навечерието на Европейския ден на осведомеността относно антибиотиците , Европейската комисия представя цялостен план за действие срещу антимикробната резистентност (АМР), съдържащ 12 конкретни действия, които да бъдат предприети в тясно сътрудничество с държавите-членки.

Европейският комисар по въпросите на здравеопазването и потребителите Джон Дали заяви: „Необходимо е да предприемем бързи и решителни действия, ако не искаме да загубим антимикробните лекарства като основен способ за лечение на бактериални инфекции както при хората, така и при животните. Оповестените днес 12 конкретни действия за следващите пет години биха могли да спомогнат за ограничаване на антимикробната резистентност и за разработване на ново антимикробно лечение. За успешното прилагане на тези действия се изисква обединяване на усилията на ЕС, държавите-членки, здравните специалисти, промишления сектор, земеделските производители и редица други заинтересовани страни.“

Г-жа Мойра Гейгън-Куин, европейски комисар по въпросите на изследователската дейност и иновациите, добави: „Разработването на следващото поколение антибиотици е от решаващо значение, ако искаме да запазим предимството си по отношение на бактериите и други резистентни към лекарства патогенни организми. Инвестирането в научноизследователска дейност и иновации е възможно най-доброто, което може да бъде направено за пациентите, и Комисията полага усилия съвместно с промишления сектор и държавите-членки за превръщането на тази цел в приоритет. Усилията ще продължат и в рамките на „Хоризонт 2020“ — бъдещата ни програма за финансиране на научни изследвания и иновации".

Нарастваща резистентност

Данните относно антибиотичната резистентност в ЕС, публикувани днес от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC), показват, че резистентността към разработените като последно средство за лечение антибиотици нараства в Европа. Така например резистентността към патогенни организми, които често причиняват пневмония и инфекции на пикочните пътища в болниците, нараства на територията на Европа и вече е факт в редица държави.

Ключови действия

Планът за действие обхваща седем области, в които мерките са най-належащи:

 • гарантиране, че антимикробните средства се използват по подходящ начин както при хората, така и при животните,

 • профилактика на микробните инфекции и ограничаване на тяхното разпространение,

 • разработване на нови ефикасни антимикробни средства или алтернативи за лечение,

 • осъществяване на сътрудничество с международни партньори за ограничаване на рисковете от разпространение на АМР,

 • подобряване на мониторинга и наблюдението в хуманната и ветеринарната медицина,

 • научноизследователска дейност и иновации,

 • предоставяне на информация, образование и обучение.

В предложението се посочват и 12 конкретни действия:

 • повишаване на осведомеността относно правилното използване на антимикробните средства,

 • укрепване на законодателната рамка на ЕС по отношение на ветеринарните лекарства и медикаментозните фуражи,

 • въвеждане на препоръки за разумно използване на антимикробните средства във ветеринарната медицина, включително доклади за последващи действия,

 • засилване на профилактиката и контрола на инфекциите в болниците, клиниките и т.н.,

 • въвеждане на правни инструменти за засилване на профилактиката и контрола на инфекциите при животните в новото законодателство на ЕС за здравето на животните,

 • насърчаване на безпрецедентно сътрудничество, за да може новите антимикробни средства да стигнат до пациентите,

 • насърчаване на усилията за анализиране на необхо димостта от нови антибиотици във ветеринарната медицина,

 • създаване и/или укрепване на многостранни и двустранни ангажименти за профилактика и контрол на АМР,

 • укрепване на системите за надзор на АМР и консумацията на антимикробни средства в хуманната медицина,

 • укрепване на системите за надзор на АМР и консумацията на антимикробни средства във ветеринарната медицина,

 • засилване и координиране на научноизследователската дейност,

 • подобряване на предоставянето на информация за АМР на широката общественост.

Контекст

Антимикробните средства включват антибиотиците , които са от решаващо значение за лечението на хората и животните, и могат да се използват също така като дезинфекционни и антисептични средства, както и като други хигиенни продукти . Използването им понижи значително опасността от инфекциозни заболявания. Без антибиотиците медицината е немислима, като те се използват при широко разпространени процедури като трансплантации и химиотерапия.

С течение на годините обаче бактериите станаха резистентни към антибиотиците, като тази резистентност се проявява при вътреболнични инфекции, инфекции на дихателните пътища, менингити, диария и предавани по полов път инфекции. Резистентните бактерии могат да се предават от животните на хората чрез хранителната верига или посредством пряк контакт.

През 90-те години на миналия век антимикробната резистентност беше призната за сериозна заплаха за общественото здраве. От този момент нататък Комисията предприе различни инициативи и действия, обхващащи различни сектори, като хуманната и ветеринарната медицина, храните и фуражите и научноизследователската дейност. Оповестеният днес план за действие е последната от поредицата мерки, предприети от Комисията за справяне с антимикробната резистентност.

За повече информация:

MEMO/11/792

http :// ec . europa . eu / health / antimicrobial _ resistance / policy / index _ bg . htm

http :// ec . europa . eu / research / health / infectious - diseases / antimicrobial - drug - resistance / index _ en . html

http :// www . efsa . europa . eu / en / topics / topic / amr . htm

http :// www . ecdc . europa . eu / en / Pages / home . aspx

Уебсайт на комисар Дали:

http :// ec . europa . eu / commission _2010-2014/ dalli / index _ en . htm

Уебсайт на комисар Гейгън-Куин:

http :// ec . europa . eu / commission _2010-2014/ geoghegan - quinn / index _ en . htm

За контакти :

Fr é d é ric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)

1 :

Съвместен технически доклад на ECDC/EMEA „Предизвикателството на бактериите: време е за реакция“. Приблизителни изчисления, базиращи се на данни за най-често изолираните бактерии от хемокултури в Европа

( http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2009/11/WC500008770.pdf )


Side Bar