Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie — Persbericht

Naar een Europese justitiële cultuur: het Instituut voor Europees recht in Wenen begint zijn werkzaamheden

Wenen, 17 november 2011 – Vandaag heeft Viviane Reding, vicevoorzitter van de Europese Commissie en EU-commissaris voor Justitie de eerste werkvergadering van het Instituut voor Europees recht geopend ( SPEECH/11/764 ) . Slechts een jaar nadat het idee om het Instituut op te richten is ontstaan, is dit orgaan nu actief. De eerste werkvergadering vindt plaats om het voorstel van de Commissie te bespreken voor een facultatief Europees kooprecht ( IP/11/1175 ). Het Instituut dat in juni werd opgericht en in Wenen is gevestigd ( IP/11/666 ) beoogt de juridische samenhang in Europa te verbeteren door beleidsmakers en autoriteiten praktische adviezen te geven en het EU-recht verder te ontwikkelen. Het is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk die beoefenaars van juridische beroepen en academici uit heel Europa samenbrengt. Het Instituut zal een belangrijke bijdrage leveren tot het bredere doel van de EU een Europese ruimte van recht en rechtvaardigheid tot stand te brengen.

"Het Instituut voor Europees recht zal een Europese justitiële cultuur helpen bouwen. Een grotere samenhang tussen de verschillende rechtsstelsels in Europa zal het wederzijds vertrouwen en het vertrouwen van onze burgers in het rechtsstelsel van de EU helpen versterken, waardoor het vertrouwen wordt versterkt in de Europese rechtsorde, die het bindend element van de Europese Unie vormt", aldus EU-commissaris voor Justitie Viviane Reding. "Het zal de Europese rechtsruimte tastbaar en werkelijk maken zodat men zijn rechten kan uitoefenen en de voordelen kan genieten die de eengemaakte markt biedt. Het Instituut zal ook waarde toevoegen aan het onderzoek naar de wijze waarop het EU-recht in de hele Unie ten uitvoer wordt gelegd. Het zal zich gaan bezighouden met projecten die concrete resultaten zullen opleveren voor het dagelijks leven van Europese burgers en beoefenaars van juridische beroepen."

Het Europees recht heeft verstrekkende gevolgen voor het dagelijks leven van burgers, ondernemingen en nationale politieke en juridische structuren in Europa. Academisch onderzoek en juridische opleiding zijn noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling en versterking van alle gebieden van het Europees recht, of het nu gaat om burgerlijk recht, strafrecht of administratief recht.

Het Instituut zal bijdragen tot de analyse van de problemen waarmee beoefenaars van juridische beroepen te maken hebben, met mogelijke oplossingen komen die de toepassing van het EU-recht helpen verbeteren en voorstellen ontwikkelen voor de hervorming van EU-wetgeving op alle terreinen. Het zal ook als forum dienen voor gedachtewisseling en discussie tussen juristen, academici en andere beoefenaars van juridische beroepen.

Het initiatief tot oprichting van een Instituut voor Europees recht, waarvoor de Commissie zich sterk heeft gemaakt in haar actieplan voor de totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht voor de Europese burgers ( IP/10/447 ), vindt inspiratie bij het American Law Institute, een niet-gouvernementele instelling, die een cruciale rol speelde bij de ontwikkeling van het Uniform Handelswetboek, dat verkoop en andere commerciële transacties in de 50 staten van de VS vereenvoudigt. Het Instituut besloot zijn eerste werkvergadering te organiseren om het gemeenschappelijk Europees kooprecht te bespreken waarvoor ondernemingen en consumenten desgewenst kunnen kiezen in geval van online verkoop en winkelen in de EU.

Achtergrond

De oprichting van het Instituut voor Europees recht maakte deel uit van het actieplan voor 2010 van de Commissie voor de uitvoering van het Stockholm-programma. Vicevoorzitter Reding sprak in april 2010 in Florence over het belang van de oprichting van het Instituut ( SPEECH/10/154 ). Op 1 juni 2011 vond in Parijs het eerste openingscongres plaats ( IP/11/666 ), alvorens de Universiteit van Wenen het recht kreeg om aan het instituut onderdak te verlenen voor een eerste periode van vier jaar.

Het Instituut voor Europees recht heeft als doel:

  • de ontwikkeling van het recht, het wetgevingsbeleid en de rechtspraktijk van de Europese Unie te beoordelen en te bevorderen;

  • voorstellen te doen voor de verdere ontwikkeling van het EU-recht en voor de verbetering van de uitvoering van het EU-recht door de lidstaten;

  • ontwikkelingen inzake het recht na te gaan en te onderzoeken op gebieden waar de lidstaten bevoegd zijn en die relevant zijn op het niveau van de EU;

  • de benadering van de EU inzake het internationaal recht te bestuderen en de rol te versterken die EU-wetgeving mondiaal zou kunnen spelen, bijvoorbeeld bij de opstelling van internationale instrumenten of standaardregels;

  • p an-Europees onderzoek uit te voeren en te bevorderen, zoals het opstellen, beoordelen en verbeteren van beginselen en regels die de Europese rechtsstelsels met elkaar delen;

  • een forum te bieden waar uit verschillende rechtstradities komende juristen – academici, rechters, advocaten en andere beoefenaars van juridische beroepen – met elkaar van gedachten kunnen wisselen.

De Raad van het Instituut kan onderzoeksassistenten en waarnemers benoemen – hetzij op eigen initiatief hetzij na een door kandidaten ingediende aanvraag.

Voor meer informatie

Algemene nieuwssite van directoraat-generaal Justitie:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Homepage van Viviane Reding, vicevoorzitter en EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Instituut voor Europees recht:

http://www.europeanlawinstitute.eu

Contact :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar