Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Z novo zakonodajo do varnejše in preglednejše uporabe aditivov za živila v EU

Bruselj, 14. novembra 2011 – Evropska komisija je danes sprejela dva zakonodajna akta, s katerima bo uporaba aditivov1 za živila kmalu postala še varnejša in preglednejša.

„Današnji dan je mejnik v naših prizadevanjih za večjo varnost hrane v Evropski uniji,“ je povedal komisar za zdravje in varstvo potrošnikov John Dalli. „Danes sprejeti uredbi o aditivih krepita obveščenost državljanov in industrije, saj bodo vse zainteresirane strani lahko natančno vedele, kateri aditivi so dovoljeni v živilih. Na kratko povedano to pomeni, da bodo naši državljani bolje obveščeni, evropska živilska industrija pa bo lahko lažje razvijala inovativne in varne proizvode,“ je povzel komisar.

Uredbi uvajata dva nova seznama.

Prvi seznam, ki se nanaša na aditive v živilih, se bo začel uporabljati junija 2013 (v tem prehodnem obdobju naj bi se živilska industrija Unije pripravila na nove predpise). S pomočjo seznama, ki je dostopen tudi v spletni podatkovni bazi (https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/?sector=FAD), bodo potrošniki, nosilci živilskih dejavnosti in nadzorni organi na preprost način ugotovili, kateri aditivi so dovoljeni v posameznem živilu.

Drugi seznam se nanaša na aditive v živilskih sestavinah, kot so drugi aditivi, encimi, arome in hranila. Veljati bo začel 20 dni po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uvedba obeh seznamov je pomemben napredek pri izvajanju okvirne Uredbe (ES) št. 1333/2008 o aditivih za živila, ki je bila sprejeta decembra 2008.

Preglednost

Ena večjih prednosti nove zakonodaje je preglednost. Odobrene uporabe aditivov so od zdaj razvrščene glede na kategorijo živila, h kateremu se lahko dodajo. Komisija meni, da je to znatno izboljšanje v primerjavi s prejšnjimi seznami, ki so bili razpršeni v več prilogah k trem različnim direktivam.

Z novega seznama je na primer jasno razvidno, da je za nekatere kategorije živil odobrena uporaba le nekaj aditivov ali pa njihova uporaba sploh ni odobrena. To na primer velja za navadni jogurt, maslo, kompot, testenine, navadni kruh, med, vodo in sadni sok.

Za druge kategorije, običajno tiste, ki se nanašajo na živila z visoko stopnjo predelave (kot so slaščičarski izdelki, prigrizki, omake in aromatizirane pijače), je odobrena uporaba več aditivov.

S seznamom aditivov, ki se lahko dodajo drugim aditivom, encimom, aromam in hranilom, se bo poleg tega zagotovilo, da bo izpostavljenost aditivom v teh sestavinah omejena.

Katere spremembe še uvaja nova zakonodaja?

Poleg dveh seznamov nova zakonodaja določa tudi:

  • natančne pogoje, pod katerimi se aditivi lahko dodajajo živilom,

  • kategorizacijo živil z aditivi, jasno razvrščenimi po kategorijah živil, katerim se lahko dodajo,

  • program za celovito ponovno oceno varnosti vseh odobrenih aditivov,

  • jasne smernice in navodila za vlagatelje zahtevkov za nove uporabe aditivov v živilih.

Splošno ozadje

Splošne pogoje za uporabo aditivov v živilih sta določila Evropski parlament in Svet v okvirni uredbi iz leta 2008 in še vedno veljajo. Ta uredba uvaja splošni okvir, načela in cilje, ki jih upošteva vsa specifična zakonodaja o aditivih. V skladu z uredbo mora biti uporaba aditivov varna in tehnološko utemeljena ter ne zavaja potrošnika, temveč mu zagotavlja prednosti in koristi.

Ponovna ocena aditivov

Komisija je marca 2010 sprejela program za ponovno oceno vseh odobrenih aditivov za živila. Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) mora vse aditive ponovno oceniti do leta 2020. Ponovna ocena poteka prednostno glede na datum zadnje ocene aditiva, razpoložljivost novih znanstvenih ugotovitev, obseg uporabe aditiva in izpostavljenost ljudi.

Prva na prednostnem seznamu so živilska barvila. Sedemnajst barvil je že bilo ocenjenih in za tri izmed njih je Komisija že predlagala spremenjene ravni uporabe, saj ESA meni, da je izpostavljenost navedenim aditivom za nekatere skupine potrošnikov lahko previsoka.

Zaradi novih znanstvenih ugotovitev bo prednostno obravnavano sladilo aspartam, ki bo ponovno ocenjeno do septembra 2012.

Smernice in navodila

Komisija je marca 2011 sprejela ukrep za določitev podatkov, ki so potrebni za odobritev nove uporabe aditiva. Ti podatki vključujejo toksikološke podatke za oceno tveganja in informacije, ki dokazujejo, da je uporaba aditiva tehnološko upravičena, zagotavlja koristi za potrošnika in ne bo zavajajoča.

Komisija je v pomoč prihodnjim vlagateljem na spletu objavila praktični vodnik (http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/authorisation_application_en.htm), ki bo vlagateljem omogočil predložitev popolne dokumentacije, ki se bo lahko nato učinkovito obravnavala. Komisija verjame, da to lahko spodbudi odgovoren pristop k inovacijam v živilski industriji.

Primer takega inovativnega proizvoda so naravna sladila steviol glikozidi, pridobljena iz rastline Stevia ribaudiana. Komisija je danes sprejela tudi uredbo, s katero je odobrila njihovo uporabo v več kategorijah živil.

Komisija je ESFA zaprosila, naj oceni varnost te snovi. Agencija je sklenila, da sladila niso rakotvorna, genotoksična ali povezana s kakšno koli reproduktivno/razvojno toksičnostjo ter določila sprejemljivi dnevni vnos (ADI) na 4 mg/kg telesne teže/dan. Po previdnih ocenah izpostavljenosti steviol glikozidom pri odraslih in otrocih je verjetno, da bi bil ADI pri največjih predlaganih ravneh uporabe presežen.

Za zagotovitev varne izpostavljenosti za potrošnika je bilo treba zahtevane uporabe in ravni uporabe spremeniti. Danes sprejeta uredba odraža rezultate tega postopka.

Več informacij je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/index_en.htm.

Kontakti :

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)

1 :

Aditivi za živila so snovi, ki se živilom dodajo zaradi različnih tehničnih vzrokov, kot so konzerviranje, stabiliziranje, barvanje ali slajenje.


Side Bar