Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tlačová správa Európskej komisie

Potraviny: nové právne predpisy, ktorých cieľom je bezpečnejšie a transparentnejšie používanie prídavných látok v EÚ

Brusel, 14. novembra 2011 – Používanie prídavných látok1 v potravinách sa čoskoro stane bezpečnejším a transparentnejším ako to je v súčasnosti, a to vďaka dvom právnym predpisom, ktoré prijala Európska komisia.

„Dnešný deň predstavuje míľnik v našom úsilí o posilnenie bezpečnosti potravín v Európskej únii,“ hovorí John Dalli, komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku. „Prijatie dvoch nariadení o prídavných látkach ešte viac posilní postavenie občanov ako aj priemyslu, pretože sa vďaka nim každý, kto je tým dotknutý, bude môcť ľahšie dozvedieť, aké konkrétne prídavné látky sú v potravinách povolené,“ dodal. „Povedané v skratke, to znamená lepšie informovaného občana a súčasne taký potravinársky priemysel EÚ, ktorý je náležite vybavený na ponúkanie nových inovatívnych a bezpečných výrobkov,“ uzavrel komisár Dalli.

V spomínaných dvoch nariadeniach sa stanovujú dva nové zoznamy.

Prvý sa týka prídavných látok do potravín a bude platiť od júna 2013 (také odloženie začiatku uplatňovania sa považovalo za potrebné, aby sa umožnilo potravinárskemu priemyslu Únie prispôsobiť sa novým pravidlám). Tento zoznam, ktorý je dostupný aj v online databáze (https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/?sector=FAD), umožní spotrebiteľom, prevádzkovateľom potravinárskych podnikov a orgánom kontroly ľahko zistiť, ktoré prídavné látky sú povolené v konkrétnej potravine.

Druhý zoznam sa týka prídavných látok v prísadách do potravín, akými sú napr. iné prídavné látky, enzýmy, ochucovadlá a výživné látky a bude platiť od 20. dňa po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

Stanovenie týchto dvoch zoznamov predstavuje dôležitý krok pri vykonávaní rámcového nariadenia (ES) č. 1333/2008 o prídavných látkach v potravinách, ktoré bolo prijaté v decembri 2008.

Transparentnosť

Dôležitým prínosom nových právnych predpisov je transparentnosť. Povolené používanie prídavných látok je odteraz uvádzané podľa kategórie potraviny, do ktorej môžu byť pridávané. Komisia to považuje za významné zlepšenie v porovnaní so starými zoznamami, ktoré boli rozptýlené v niekoľkých prílohách k trom rôznym smerniciam.

Z nového zoznamu je napr. jasné, že v prípade niektorých kategórií potravín sú prídavné látky povolené len vo veľmi obmedzenom rozsahu alebo nie sú povolené vôbec. Tak je to napr. v prípade neochuteného jogurtu, masla, kompótov, cestovín, bežného chleba, medu, vody a ovocných štiav.

V prípade iných kategórií, zvyčajne tých, ktoré sa týkajú potravín s vysokým stupňom spracovania – ako napr. cukrovinky, desiaty, omáčky a ochutené nápoje – je povolený celý rad prídavných látok.

Okrem toho zoznam prídavných látok, ktoré sa môžu pridávať do iných prídavných látok, enzýmov, ochucovadiel a výživných látok, ešte viac zabezpečí, že vystavenie prídavným látkam prostredníctvom týchto prísad zostane v obmedzenom rozsahu.

K akým ďalším zmenám dochádza na základe nových predpisov?

Popri stanovení spomínaných dvoch zoznamov obsahujú nové právne predpisy aj:

  • jasne určené podmienky pridávania prídavných látok do potravín

  • kategorizáciu potravín spolu s prídavnými látkami zaradenými do prehľadného zoznamu podľa kategórií potravín, do ktorých je ich možné pridávať

  • program pre úplné opätovné posúdenie bezpečnosti všetkých povolených prídavných látok

  • jasné usmernenia a pokyny pre žiadateľov o nové použitie prídavných látok v potravinách

Všeobecné súvislosti týkajúce sa prídavných látok

Všeobecné podmienky pre používanie prídavných látok v potravinách boli stanovené Európskym parlamentom a Radou v roku 2008 v rámcovom nariadení a zostávajú stále platné. Týmto nariadením sa stanovuje všeobecný rámec, zásady a ciele, na ktoré sa odvolávajú všetky osobitné právne predpisy o prídavných látkach. Vyžaduje sa v nich, aby používanie prídavných látok bolo bezpečné, technologicky odôvodnené, nezavádzalo spotrebiteľa a bolo výhodné a prospešné pre spotrebiteľa.

Opätovné posúdenie prídavných látok

V marci 2010 Komisia prijala program pre opätovné posúdenie všetkých povolených prídavných látok v potravinách. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) musí opätovne posúdiť všetky prídavné látky do roku 2020. Opätovné posúdenie má určené priority, a to na základe doby posledného posúdenia prídavnej látky v potravinách, dostupnosti nových vedeckých informácií, rozsahu používania prídavnej látky v potravinách a vystavenia ľudí prídavným látkam.

Farbivá do potravín stoja v zozname priorít na prvom mieste. Doteraz bolo opätovne posúdených už sedemnásť farbív. V prípade troch Komisia už navrhla zmeniť úroveň používania, keďže EFSA sa domnieva, že vystavenie týmto prídavným látkam môže byť v prípade niektorých skupín spotrebiteľov potenciálne príliš vysoké.

Vzhľadom na nové vedecké informácie bola vyššia priorita daná sladidlu aspartám, ktoré sa opätovne posúdi do septembra 2012.

Usmernenia a pokyny

V marci 2011 Komisia prijala opatrenie, v ktorom špecifikovala údaje potrebné na povoľovanie nového používania prídavnej látky. Sú medzi nimi toxikologické údaje na účely posúdenia rizika a informácie preukazujúce, že používanie prídavných látok je technologicky odôvodnené, môže byť prospešné pre spotrebiteľov a nebude zavádzať.

S cieľom pomôcť budúcim žiadateľom Komisia vypracovala praktickú príručku, ktorá je dostupná na internete (http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/authorisation_application_en.htm). To umožní žiadateľom podávať kompletnú dokumentáciu, ktorú je možné efektívne vybaviť. Komisia je presvedčená, že to môže byť stimulom pre zodpovedné inovácie zo strany potravinárskeho priemyslu.

Príkladom takého inovatívneho výrobku je prírodné sladidlo glykozidy steviolu, ktoré sa získava z rastliny Stevia ribaudiana. Komisia dnes tiež prijala nariadenie povoľujúce jeho používanie v niektorých kategóriách potravín.

EFSA bol požiadaný o posúdenie bezpečnosti tejto látky. Dospel k záveru, že tieto sladidlá nie sú karcinogénne, génotoxické alebo spojené s akoukoľvek reprodukčnou/vývojovou toxicitou, a stanovil prijateľnú dennú dávku (Acceptable Daily Intake, ADI) 4 mg/kg telesnej váhy/deň. Z konzervatívnych odhadov vystavenia glykozidom steviolu v prípade dospelých ako aj detí vyplýva, že pri navrhovanej maximálnej úrovni použitia existuje pravdepodobnosť prekročenia ADI.

Aby sa zabezpečilo, že vystavenie týmto látkam je pre spotrebiteľa bezpečné, požadované použitia a úrovne použitia sa museli prehodnotiť. Nariadenie, ktoré bolo dnes prijaté, odzrkadľuje výsledok tohto procesu.

Ďalšie informácie nájdete na stránke:

http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/index_en.htm

Kontakt :

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)

1 :

Prídavné látky sú látky, ktoré sa pridávajú do potravín z celého radu odborných dôvodov – ako napr. konzervácia, stabilizácia, farbenie, sladenie.


Side Bar