Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Uusilla elintarvikesäädöksillä parannetaan lisäaineiden käytön turvallisuutta ja avoimuutta EU:ssa

Bryssel 14. marraskuuta 2011 – Lisäaineiden1 käytöstä elintarvikkeissa tulee pian nykyistäkin turvallisempaa ja avoimempaa kahden säädöksen ansiosta, jotka Euroopan komissio on hyväksynyt.

”Tänään on saavutettu merkittävä etappi Euroopan unionin elintarviketurvallisuuden parantamisessa”, totesi terveys- ja kuluttaja-asioista vastaava komissaari John Dalli. ”Kahden lisäaineita koskevan asetuksen hyväksyminen antaa sekä kansalaisille että yrityksille lisää päätösvaltaa, sillä asetusten myötä kaikkien asianosaisten on helpompi selvittää tarkasti, mitkä lisäaineet ovat sallittuja elintarvikkeissa”, Dalli lisäsi ja jatkoi: ”Lyhyesti sanottuna kansalaiset saavat enemmän tietoa ja EU:n elintarviketeollisuus saa asianmukaiset välineet uusien turvallisten tuotteiden kehittämiseen”.

Asetuksissa vahvistetaan kaksi uutta luetteloa.

Ensimmäinen niistä on luettelo elintarvikkeissa käytettävistä lisäaineista, ja sitä aletaan soveltaa kesäkuussa 2013 (siirtymäaika ennen soveltamisen aloittamista katsottiin tarpeelliseksi, jotta unionin elintarviketeollisuus saa aikaa mukauttaa toimintansa uusiin sääntöihin). Tämän myös verkkotietokantana (https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/?sector=FAD) saatavissa olevan luettelon avulla kuluttajat ja elintarvikealan toimijat samoin kuin valvontaviranomaiset pystyvät helposti toteamaan, mitkä lisäaineet ovat sallittuja jossakin tietyssä elintarvikkeessa.

Toiseen luetteloon sisältyvät lisäaineet, joita käytetään elintarvikkeiden ainesosissa kuten toisissa lisäaineissa, entsyymeissä, aromiaineissa ja ravintoaineissa, ja tämän luettelon soveltaminen alkaa 20 päivän kuluttua sen julkaisemisesta EU:n virallisessa lehdessä.

Kyseisten luettelojen vahvistaminen on merkittävä askel elintarvikelisäaineista joulukuussa 2008 annetun puiteasetuksen (EY) N:o 1333/2008 täytäntöönpanossa.

Avoimuus

Yksi uudella lainsäädännöllä saavutettavista merkittävistä eduista on avoimuus. Lisäaineiden hyväksytyt käyttötarkoitukset luetellaan jatkossa niiden elintarvikeryhmien mukaan, joihin kutakin lisäainetta voidaan lisätä. Komissio pitää tätä merkittävänä parannuksena verrattuna entisiin luetteloihin, jotka olivat hajallaan kolmen eri direktiivin useissa liitteissä.

Uudesta luettelosta käy selvästi ilmi muun muassa se, että joissakin elintarvikeryhmissä tiettyjä hyväksyttyjä lisäaineita saa käyttää hyvin vähän tai ei lainkaan. Tällaisia elintarvikkeita ovat esimerkiksi maustamaton jogurtti, voi, hillokkeet, pasta, tavallinen leipä, hunaja, vesi ja hedelmämehut.

Joissakin toisissa elintarvikeryhmissä, joihin yleensä kuuluu pitkälle jalostettuja elintarvikkeita – esimerkiksi makeiset, pikkusuolaiset, kastikkeet ja maustetut juomat – on sallittua käyttää lukuisia lisäaineita.

Luettelo niistä lisäaineista, joita voidaan lisätä muihin lisäaineisiin, entsyymeihin, aromiaineisiin ja ravintoaineisiin, on lisätakeena siitä, että altistuminen lisäaineille kyseisten aineosien kautta pysyy rajallisena.

Mitä muita muutoksia uudet säännökset tuovat mukanaan?

Mainittujen kahden luettelon vahvistamisen lisäksi uudessa lainsäädännössä säädetään

  • tarkasti määritellyistä edellytyksistä lisäaineiden lisäämiselle elintarvikkeisiin

  • elintarvikkeiden ryhmittelyjärjestelmästä, jonka perusteella lisäaineet luetellaan selkeästi sen mukaan, mihin elintarvikeryhmiin niitä saa lisätä

  • ohjelmasta kaikkien hyväksyttyjen lisäaineiden turvallisuuden kokonaisvaltaista uudelleenarviointia varten

  • selkeistä suuntaviivoista ja ohjeista elintarvikelisäaineiden uusien käyttötarkoitusten hyväksymishakemusten tekemistä varten.

Lisäaineita koskeva tausta

Euroopan parlamentti ja neuvosto vahvistivat elintarvikelisäaineiden yleiset käyttöedellytykset vuoden 2008 puiteasetuksessa, ja ne pysyvät voimassa. Kyseisellä asetuksella luodaan yleiset puitteet, periaatteet ja tavoitteet, joihin kaikki lisäaineita koskeva erityislainsäädäntö perustuu. Asetuksen mukaan lisäaineiden käytön on oltava turvallista ja teknologisesti perusteltua eikä se ei saa johtaa kuluttajia harhaan vaan siitä on oltava kuluttajille etua ja hyötyä.

Lisäaineiden uudelleenarviointi

Komissio hyväksyi maaliskuussa 2010 ohjelman kaikkien hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden uudelleenarvioimiseksi. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) on arvioitava uudelleen kaikki lisäaineet vuoteen 2020 mennessä. Lisäaineiden uudelleenarvioinnin tärkeysjärjestystä määritettäessä otetaan huomioon se, milloin lisäaine on viimeksi arvioitu, onko käytettävissä uutta tieteellistä tietoa, kuinka yleisesti lisäainetta käytetään ja miten ihmiset altistuvat lisäaineelle.

Ensimmäisenä ovat vuorossa elintarvikeväriaineet. Tähän mennessä on arvioitu uudelleen 17 väriainetta. Niistä kolmelle komissio on jo ehdottanut tarkistettuja käyttömääriä, koska EFSA:n arvion mukaan tietyt kuluttajaryhmät saattavat altistua liikaa kyseisille väriaineille.

Makeutusaine aspartaamin uudelleenarviointia on uusien tieteellisten tietojen perusteella päätetty aikaistaa, ja arvioinnin määräaika on syyskuussa 2012.

Suuntaviivat ja ohjeet

Maaliskuussa 2011 komissio hyväksyi asiakirjan, jossa määritellään, mitä tietoja tarvitaan lisäaineen uuden käyttötarkoituksen hyväksymistä varten. Näitä ovat toksikologiset tiedot riskinarviointia varten sekä tiedot, jotka osoittavat, että lisäaineen käytölle on teknologiset perusteet ja että se voi hyödyttää kuluttajia eikä ole harhaanjohtavaa.

Komissio on laatinut uusien hyväksymishakemusten esittäjien avuksi ohjeet, jotka löytyvät internetistä (http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/authorisation_application_en.htm). Ohjeiden avulla hakijat pystyvät esittämään täydellisen asiakirja-aineiston, joka voidaan käsitellä sujuvasti. Komissio on varma, että tämä kannustaa elintarviketeollisuutta vastuulliseen innovointiin.

Yksi esimerkki tällaisesta innovatiivisesta tuotteesta ovat luonnolliset makeutusaineet, stevioliglykosidit, joita saadaan Stevia ribaudiana ‑kasvista. Komissio hyväksyi tänään myös asetuksen, jossa sallitaan niiden käyttö useissa eri elintarvikeryhmissä.

EFSA:a pyydettiin arvioimaan aineen turvallisuus. Sen päätelmänä oli, että kyseiset makeutusaineet eivät aiheuta syöpää, eivät vaurioita perimää eivätkä liity lisääntymis- tai kehitysmyrkyllisyyteen, ja se vahvisti aineen hyväksyttäväksi päiväsaanniksi 4 mg/kg ruumiinpainoa kohti päivässä. Niin aikuisten kuin lasten altistumista stevioliglykosideille koskevien varovaisten arvioiden mukaan on todennäköistä, että ehdotetuilla enimmäiskäyttömäärillä hyväksyttävä päiväsaanti olisi ylittynyt.

Haettuja käyttötarkoituksia ja käyttömääriä oli tarkistettava sen varmistamiseksi, että kuluttajien altistuminen pysyy turvallisella tasolla. Tänään hyväksytystä asetuksesta ovat nähtävissä koko prosessin tulokset.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Elintarvikelisäaineet ovat aineita, joita lisätään elintarvikkeisiin erilaisista teknisistä syistä eli esimerkiksi säilöntä-, stabilointi-, väri ja makeutusaineiksi.


Side Bar