Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - pressiteade

Uute õigusaktidega muutub toidu lisaainete tarvitamine Euroopa Liidus turvalisemaks

Brüssel, 14. november 2011. Toidu lisaainete1 kasutamine muutub peagi praegusest veelgi turvalisemaks ja arusaadavamaks tänu kahele õigusaktile, mille Euroopa Komisjon on heaks kiitnud.

„Täna astume Euroopa Liidus uude ajajärku toiduainete turvalisemaks muutmisel", rääkis tervise- ja tarbijaküsimuste volinik John Dalli. „Kahe toidu lisaaineid käsitleva määruse heakskiitmine toob kasu nii inimestele kui ka ettevõtjatele, sest see annab vajalikku teavet, milliseid toidu lisaaineid ja kui suures koguses on lubatud kasutada. Teisisõnu: tarbijad saavad teadlikumaks ja toiduainetetööstus vajalikku teavet uute ja ohutute toodete välja töötamiseks," lisas J. Dalli.

Kahe määrusega sätestatakse kaks uut loetelu.

Esimeses loetelus on esitatud toidu lisaained ja seda kohaldatakse alates 2013. aasta juunist (enne kohaldamise algust peeti vajalikuks jätta Euroopa Liidu toiduainetetööstusele üleminekuaeg uute nõuetega kohanemiseks). Veebis kättesaadav loetelu (https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/?sector=FAD) võimaldab tarbijatel, toiduainetetööstuses tegutsevatel ettevõtjatel ja kontrolliasutustel kergesti kindlaks teha, milliseid toidu lisaaineid millistes toiduainetes on lubatud kasutada.

Teises loetelus on esitatud toidu koostisosades kasutatavad lisaained, nagu ensüümid, lõhna- ja maitseained ning toitained, ja see jõustub kakskümmend päeva pärast avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Nende kahe loetelu koostamine on tubli edusamm 2008. aasta detsembris vastu võetud toidu lisaaineid käsitleva raammääruse (EÜ) nr 1333/2008 elluviimisel.

Selgus

Selgus on nende uute õigusaktide peamine eelis. Nüüdsest on toidu lisaainete lubatud kasutusalad loetletud selliste toidugruppide kaupa, kus vastavaid toidu lisaaineid on lubatud kasutada. Komisjon on seisukohal, et see on tunduv edasiminek võrreldes endiste loeteludega, mis olid kolme direktiivi lisades laiali.

Uues loetelus on selgesti näha, et mõnes toidugrupis on lubatud lisaainete arv üsna piiratud ja mõnda lisaainet ei olegi lubatud kasutada. Sellised toiduained on näiteks maitsestamata jogurt, või, kompotid, nuudli- ja makaronitooted, tavalised saia-leivatooted, mesi, vesi ning puuvilja- ja marjamahl.

Mõne toidugrupis, peamiselt sellistes, kuhu kuuluvad rohkem töödeldud toiduained, nagu kondiitritooted, suupisted, kastmed ja maitsestatud joogid, on lubatud kasutada suurt arvu toidu lisaaineid.

Teine loetelu, kus on esitatud lisaained, mida võib lisada lisaainetele, ensüümidele, lõhna- ja maitseainetele ning toitainetele, tagab selle, et kokkupuude lisaainetega selliste koostisosade kaudu on piiratud.

Milliseid muudatusi uued õigusaktid veel kaasa toovad?

Lisaks juba nimetatud kahele loetelule on uutes õigusaktides sätestatud:

  • täpsed tingimused, kuidas võib lisaaineid toidule lisada;

  • toidu gruppidesse jaotamise süsteem koos lisaainetega, mida on igas vastavas toidugrupis lubatud kasutada;

  • kõikide lubatud toidu lisaainete täieliku uuesti hindamise kava;

  • selged juhised uute toidu lisaainete ja lisaainete uute kasutusalade taotluste esitajatele.

Taust

Toidu lisaainete kasutamise üldnõuded on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 2008. aasta raammääruses, mis jääb kehtima ka edaspidi. Kõnealuses määruses on sätestatud üldraamistik, millel põhinevad kõik toidu lisaaineid käsitlevad õigusaktid. Määruses on sätestatud, et toidu lisaainete kasutamine peab olema ohutu, tehnoloogiliselt põhjendatud, tarbijale kasulik ega tohi olla tarbijat eksitav.

Toidu lisaainete ümberhindamine

2010. aasta märtsis võttis Euroopa Komisjon vastu kõikide lubatud toidu lisaainete uuesti hindamise kava. Euroopa Toiduohutusamet peab kõikide toidu lisaainete uuesti hindamisega jõudma lõpule aastaks 2020. Uuesti hindamise järjekord on koostatud lähtuvalt sellest, millal toidu lisaainet viimati on hinnatud, milliseid uusi teaduslikke andmeid on saadaval, millisel määral toidu lisaainet kasutatakse ja milline on inimeste kokkupuude toidu lisaainega.

Esimesena võetakse käsile toiduvärvid. Seitsmeteistkümne toiduvärvi kohta on uus hindamine juba tehtud. Neist kolme puhul on Euroopa Komisjon juba teinud ettepaneku uute piirnormide kohta, sest Euroopa Toiduohutusamet on seisukohal, et teatud tarbijarühmade kokkupuude nende lisaainetega võib olla liiga suur.

Uute teaduslike andmete tõttu võetakse esimesena vaatluse alla magusaine aspartaam, mille hinnang valmib 2012. aasta septembris.

Suunised ja juhised

2011. aasta märtsis võttis Euroopa Komisjon vastu dokumendi, milles on sätestatud teave, mida on vaja selleks, et toidu lisaaine uue kasutusala luba taotleda. Selline teave on järgmine: toksikoloogilised andmed ohuhinnangu tegemiseks ning teave, millega põhjendatakse, et lisaaine on tehnoloogia seisukohast vajalik, et see võib olla tarbijale kasulik ja ei ole eksitav.

Tulevaste taotluste esitajate abistamiseks on Euroopa Komisjonis koostatud praktiline juhis, mis on kättesaadav internetis (http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/authorisation_application_en.htm). See võimaldab taotlejatel esitada täieliku materjalikomplekti, mida saab tõhusalt käsitleda. Komisjon on seisukohal, et see innustab toiduainetetööstust tegema vastutustundlikke innovatsioone.

Uudistoote näiteks on looduslik magusaine, mis koosneb stevioolglükosiididest ja mida saadakse taimest Stevia ribaudiana. Euroopa Komisjon võttis täna vastu määruse, millega lubatakse kasutada seda magusainet mitme toidugrupi puhul.

Euroopa Toiduohutusameti ülesandeks oli hinnata selle aine ohutust. Toiduohutusamet jõudis seisukohale, et kõnealused magusained ei ole kantserogeensed, genotoksilised, reproduktiivtoksilised, ei põhjusta arenguhäireid ning sätestas vastuvõetavaks päevaseks koguseks 4 mg kehakaalu kg kohta päevas. Tagasihoidlikest hinnangutest, mis käsitlevad nii laste kui ka täiskasvanute kokkupuudet stevioolglükosiididega, nähtub, et kavandatud piirnormi puhul see lubatud päevane kogus tõenäoliselt ületatakse.

Seega tuleb taotletud kasutusalad ja piirnormid üle vaadata, et oleks tagatud tarbijate ohutu kokkupuude. Täna vastu võetud määrus näitab selle protsessi tulemusi.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/index_en.htm

Kontaktisikud:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Toidu lisaained on ained, mida lisatakse toidule mitmesugustel tehnilistel põhjustel, nagu säilitamiseks, omaduste püsivuse tagamiseks, värvi muutmiseks, magustamiseks.


Side Bar