Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Potraviny – nová legislativa EU pro bezpečnější a přehlednější používání přídatných látek

Brusel 14. listopadu 2011 – Používání přídatných látek1 v potravinách bude brzy ještě bezpečnější a přehlednější než doposud, a to díky dvěma právním předpisům, které přijala Evropská komise.

Evropský komisař pro zdraví a spotřebitelskou politiku John Dalli uvedl: „Dnešek je milníkem v našem úsilí o zvýšení bezpečnosti potravin v Evropské unii. Přijetí dvou nařízení o přídatných látkách poskytuje občanům i výrobcům širší možnosti, neboť díky těmto předpisům bude pro všechny zainteresované jednodušší zjistit, jaké přídatné látky jsou v potravinách povoleny. Ve stručnosti to znamená lepší informovanost občanů a zároveň vhodný nástroj, díky němuž bude potravinářský průmysl v EU moci přicházet s novými inovativními a bezpečnými výrobky“.

Prostřednictvím dvou zmíněných nařízení se zřizují dva nové seznamy.

První seznam se týká přídatných látek do potravin a začne se používat v červnu 2013 (odklad použití byl nutný, aby se potravinářský průmysl Unie mohl přizpůsobit novým pravidlům). Díky tomuto seznamu, který je rovněž k dispozici v databázi na internetu (https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/?sector=FAD), budou moci spotřebitelé, provozovatelé potravinářských podniků a kontrolní orgány snadno zjistit, které přídatné látky jsou v určité potravině povoleny.

Druhý seznam se vztahuje na přídatné látky ve složkách potravin, např. v jiných přídatných látkách, enzymech, aromatech a živinách. Tento seznam se začne používat 20. den po zveřejnění v Úředním věstníku EU.

Zavedení těchto dvou seznamů je důležitým krokem v provádění rámcového nařízení (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách, které bylo přijato v prosinci 2008.

Přehlednost

Přehlednost je jedním z hlavních přínosů nové legislativy. Povolená použití přídatných látek jsou od nynějška uváděna podle kategorií potravin, do nichž se smějí přidávat. Komise to považuje za výrazné zlepšení ve srovnání s dřívějšími seznamy, které byly rozptýleny v několika přílohách tří různých směrnic.

Z nového seznamu je například zřejmé, že v některých kategoriích potravin je povolených doplňkových látek velmi málo, nebo dokonce nejsou povoleny vůbec. Jde například o neochucené jogurty, máslo, kompoty, těstoviny, chléb, med, vodu a ovocné šťávy.

U jiných kategorií, obvykle se jedná o potraviny s vysokým stupněm zpracování, např. cukrovinky, snacky, omáčky a ochucené nápoje, je povolen velký počet přídatných látek.

Seznam látek, které mohou být přidávány do jiných přídatných látek, enzymů, aromat a živin, navíc zajistí, že expozice vůči přídatným látkám prostřednictvím těchto složek zůstane omezená.

Jaké další změny nová legislativa přináší

Kromě dvou zmíněných seznamů nové právní předpisy rovněž stanoví:

  • dobře definované podmínky, za nichž lze do potravin přidávat přídatné látky,

  • kategorizaci potravin, v níž jsou přídatné látky přehledně uvedeny podle kategorií potravin, do kterých se smějí přidávat,

  • program kompletního přehodnocení bezpečnosti všech povolených přídatných látek,

  • jasné pokyny, jak má žadatel postupovat při žádosti o schválení nového použití potravinářských přídatných látek.

Širší souvislosti k přídatným látkám

V platnosti zůstávají všeobecné podmínky používání potravinářských přídatných látek, které byly stanoveny rámcovým nařízením Evropského parlamentu a Rady v roce 2008. Toto nařízení stanoví obecný rámec, zásady a cíle, na něž se odkazují všechny zvláštní právní předpisy o přídatných látkách. Vyžaduje, aby používání přídatných látek bylo bezpečné, technologicky odůvodněné, neuvádělo spotřebitele v omyl a bylo pro něj výhodné a užitečné.

Přehodnocování přídatných látek

V březnu 2010 Komise přijala program přehodnocení všech schválených potravinářských přídatných látek. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) musí všechny přídatné látky přehodnotit do roku 2020. V systému přehodnocení jsou nastaveny priority podle toho, kdy byla daná potravinářská přídatná látka hodnocena naposledy, podle dostupnosti nových vědeckých poznatků, rozsahu použití potravinářské přídatné látky a míry, do jaké je lidský organismus vystaven jejímu působení.

První místo na seznamu priorit zaujímají potravinářská barviva. Přehodnoceno již bylo sedmnáct barviv. U třech z nich již Komise navrhla upravené úrovně použití vzhledem k tomu, že EFSA odhaduje, že expozice některých skupin spotřebitelů těmto přídatným látkám může být potenciálně příliš vysoká.

Vyšší priorita byla kvůli novým vědeckým poznatkům přidělena náhradnímu sladidlu aspartam, které bude přehodnoceno do září 2012.

Pokyny a návody

V březnu 2011 Komise přijala opatření, kterým se specifikují údaje nezbytné k povolení nového použití určité přídatné látky. Patří k nim toxikologické údaje pro posouzení rizik a informace prokazující, že použití přídatné látky je technicky odůvodněné, může být přínosem pro spotřebitele a nebude pro něj zavádějící.

Aby pomohla budoucím žadatelům, připravila Komise praktickou příručku, která je k dispozici na internetu (http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/authorisation_application_en.htm). Žadatelům umožní podávat žádosti s náležitě zpracovanou dokumentací, díky níž bude možné žádosti efektivně vyřídit. Komise je přesvědčena, že tímto lze potravinářský průmysl motivovat k odpovědným inovacím.

Příkladem takového inovativního výrobku jsou steviol-glykosidy, což jsou přírodní náhradní sladidla získávaná z rostliny Stevia ribaudiana. Komise dnes rovněž přijala nařízení, kterým se povoluje jejich použití v několika kategoriích potravin.

Úřad byl požádán o posouzení bezpečnosti této látky. Dospěl k závěru, že tato náhradní sladidla nejsou karcinogenní, genotoxická, ani je nelze spojovat s jakoukoli reprodukční či vývojovou toxicitou, a stanovil přijatelnou denní dávku (ADI) 4 mg/kg tělesné hmotnosti a den. Konzervativní odhady expozice steviol-glykosidům u dospělých i u dětí naznačují, že by přijatelná denní dávka při maximálních navrhovaných množstvích použití pravděpodobně byla překročena.

Aby se zajistilo, že expozice bude pro spotřebitele bezpečná, musela být upravena požadovaná použití a jejich výše. Dnes přijaté nařízení zohledňuje výsledek tohoto procesu.

Více informací je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/index_en.htm

Kontaktní osoby

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)

1 :

Potravinářské přídatné látky jsou látky, které se přidávají do potravin z různých technických důvodů, např. konzervace, stabilizace, přibarvování, slazení.


Side Bar