Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Euroopa Liidu „arukad piirid”: komisjon soovib lihtsamat läbitavust ja suuremat turvalisust

Brüssel, 25. oktoober 2011 – Euroopa Liit peab ajakohastama ja tõhustama reisijate voogude haldamist oma välispiiridel. Euroopa Komisjon võttis täna vastu teatise, milles on esitatud peamised võimalused uute tehnoloogiate kasutamiseks, et lihtsustada sageli ELis reisivate välismaalaste elu ja tõhustada ELi piire ületavate kolmandate riikide kodanike kontrollimist.

Reisijatele sujuva ja kiire piiriületamise võimaldamine, tagades samal ajal piisava julgeoleku taseme, on paljude liikmesriikide jaoks probleem. Igal aastal ületab ELi välispiire rohkem kui 700 miljonit ELi ja kolmandate riikide kodanikku. Tulevikus see arv eeldatavasti suureneb. Aastaks 20301 võib Euroopa lennujaamu läbivate inimeste arv suureneda 80%, mis juhul, kui piirikontrollimenetlusi aegsasti ei täiustata, hakkab põhjustama reisijaile pikemaid viivitusi ja järjekordi. ELi huvides on muuta turistide ja ärireisijate Euroopasse tulemine võimalikult lihtsaks.

„Euroopa Liit peab jätkama oma välispiiride haldamise ajakohastamist ja tagama Schengeni ala parem varustatus toimetulekuks tuleviku väljakutsetega”, ütles siseasjade volinik Cecilia Malmström. „„Arukate piiride” algatus kiirendaks reisijate piiriületamist, kuid võib aidata ka tagada paremat julgeolekut meie välispiiridel. Praegu on meie kohus tagada, et kasutusele võetaks kõige tõhusamad süsteemid, ning peagi hakkame me koos Euroopa Parlamendi, nõukogu ja Euroopa andmekaitseinspektoriga arutama võimalikke valikuid.”

Taust

„Arukate piiride” algatus hõlmab:

  • Saabumise ja lahkumise süsteemi, mis registreeriks saabumise aja ja koha ning lühiajalise viibimise pikkuse elektroonilisse andmebaasi, asendades praeguse passide tembeldamise süsteemi. Kogutud andmeid saavad kasutada piirikontrolli- ja sisserändeametid.

  • Registreeritud reisija programmi, mis lubaks teatavatel kolmandatest riikidest tulevatel sagedaste reisijate rühmadel (s.o ärireisijad, pereliikmed jne), kes on läbinud asjakohase eelkontrolli, siseneda ELi, kasutades lihtsustatud piirikontrolli automatiseeritud väravate kaudu. See kiirendaks aastas 4–5 miljoni reisija piiriületust2 ja stimuleeriks investeerimist kaasaegsesse automatiseeritud piirikontrolli (näiteks e-passide alusel) suuremates piiriületuspunktides.

Nimetatud süsteemide kasutuselevõtmist on vaja arutada, arvestades nende lisaväärtust, tehnoloogilisi ja isikuandmete kaitse aspekte ning kulusid.

Komisjon kavatseb arutada kõiki neid elemente Euroopa Parlamendi, nõukogu ja Euroopa andmekaitseinspektoriga. Seejärel esitab komisjon järgmise aasta jooksul seadusandlikud ettepanekud.

Tänane teatis on esimene vastus Euroopa Ülemkogu (24. juuni 2011. aasta) järeldusele, mille kutsuti üles edendama tööd "arukate piiride" valdkonnas (IP/11/781).

See on osa laiahaardelisest lähenemisviisist Schengeni ala üldise juhtimise tugevdamisele („Schengeni pake”, vt IP/11/1036 ja MEMO/11/606), nagu kuulutati 4. mail 2011 vastu võetud rändeteatises (IP/11/532 ja MEMO/11/273).

Teatises arendatakse edasi 2008. aasta teatises „Järgmiste Euroopa Liidu piirihaldusmeetmete ettevalmistamine” (IP/08/215) käsitletud teemat.

Lisateave

MEMO/11/728

Siseasjade voliniku Cecilia Malmströmi koduleht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Siseasjade peadirektoraadi koduleht:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktisikud:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

Võrreldes 400 miljoni piiriületusega Euroopa lennujaamades aastal 2009, tuleb 2030. aastal kontrollida 720 miljonit reisijat (vt Eurocontroli uusim pikaajaline prognoos, mis avaldati 17. detsembril 2010).

2 :

See arvutus põhineb eeldusel, et registreeritud reisija staatust taotleb 20% kõigist mitmekordse viisa omanikest (keda on umbes 10 miljonit aastas) ja samaväärne arv viisakohustusest vabastatud isikuid.


Side Bar