Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Eiropas Komisija vēlas piemērot kriminālsankcijas par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām, lai nepieļautu šādas darbības un uzlabotu tirgus integritāti

Brisele, 2011. gada 20. oktobris. Ieguldītāji, kas tirgojas ar iekšējo informāciju un manipulē ar tirgu, izplatot nepatiesu vai maldinošu informāciju, patlaban var izvairīties no sankcijām, izmantojot priekšrocības, ko rada atšķirības starp 27 ES dalībvalstu tiesību aktiem. Dažu valstu iestādēm nav reālu sankciju piemērošanas pilnvaru, bet citās valstīs kriminālsankcijas par konkrētiem iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas un tirgus manipulāciju pārkāpumiem nav noteiktas. Efektīvām sankcijām var būt spēcīga atturoša ietekme, un tās var stiprināt ES finanšu tirgu integritāti. Tāpēc Eiropas Komisija šodien ierosina ES mēroga noteikumus, lai nodrošinātu kriminālsankciju minimumu par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām. Pirmo reizi Komisija izmanto jaunās pilnvaras saskaņā ar Lisabonas līgumu, lai ar kriminālsankciju palīdzību nodrošinātu ES politikas īstenošanu. Ierosinātā direktīva paredz, ka dalībvalstīm jāveic vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām tiek piemērotas kriminālsankcijas. Dalībvalstīm būs arī jāpiemēro kriminālsankcijas par mudināšanu un palīdzēšanu ļaunprātīgi izmantot tirgu, kā arī par mēģinājumiem veikt šādus pārkāpumus. Direktīva papildina šodienas priekšlikumu regulai par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, ar kuru tiek uzlabots pastāvošais ES tiesiskais regulējums un stiprinātas administratīvās sankcijas.

ES tieslietu komisāre Viviāna Redinga sacīja: "Šajos krīzes laikos ir būtiski, ka iedzīvotāji atgūst ticību mūsu tirgiem. Tāpēc kā papildinājumu tirgu efektīvai uzraudzībai Komisija šodien ierosina ar krimināltiesību palīdzību stiprināt ES noteikumu ievērošanu pret iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām. Eiropas finanšu tirgos nav vietas noziedzīgai uzvedībai!"

Iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs Mišels Barnjē: "Sankcijas par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu patlaban ir pārāk atšķirīgas, un tām nav nepieciešamās atturošās ietekmes. Piemērojot kriminālsankcijas par nopietnu tirgus ļaunprātīgu izmantošanu visā ES, mēs nepārprotami liekam iespējamajiem pārkāpumu izdarītājiem saprast, ka tad, ja viņi ļaunprātīgi izmantos iekšējo informāciju vai manipulēs ar tirgu, viņi riskē nonākt cietumā un sodāmības reģistrā. Šie priekšlikumi palielinās tirgus integritāti, veicinās ieguldītāju uzticību un radīs vienlīdzīgus spēles noteikumus iekšējā tirgū."

Noziedzīgo nodarījumu definēšana ES līmenī

Iekšējās informācijas ļaunprātīga izmantošana notiek, kad persona, kurai ir pret cenu izmaiņām jutīga iekšējā informācija, tirgojas ar saistītiem finanšu instrumentiem. Tirgus manipulācijas notiek, kad persona mākslīgi manipulē ar finanšu instrumentu cenām, izmantojot tādu praksi kā nepatiesas vai maldinošas informācijas izplatīšana un veicot tirdzniecību ar saistītiem instrumentiem, lai rezultātā gūtu peļņu. Kopā šādu praksi uzskata par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu.

Direktīvas priekšlikumā tiek definēti abi nodarījumi – iekšējās informācijas ļaunprātīga izmantošana un tirgus manipulācija, kas dalībvalstīm būtu jāuzskata par noziedzīgiem nodarījumiem, ja tie izdarīti tīšuprāt. No ierosinātās regulas par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu darbības jomas ir izslēgti darījumi konkrētiem mērķiem: atpirkšana un stabilizācijas programmas, monetārā politika un parāda pārvaldības darbības, un darbības saistībā ar emisiju kvotām, īstenojot klimata politiku.

Priekšlikums arī paredz, ka dalībvalstīm par noziedzīgu rīcību jāuzskata mudināšana un palīdzēšana ļaunprātīgi izmantot iekšējo informāciju un manipulēt ar tirgu, kā arī šādu darbību mēģinājumi. Krimināltiesiskā atbildība vai cita veida atbildība būtu jāattiecina arī uz juridiskām personām.

Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka kriminālsankcijas, ko piemēro par šiem nodarījumiem, ir efektīvas, samērīgas un preventīvas. Priekšlikums ietver pārskatīšanas klauzulu, saskaņā ar kuru četru gadu laikā pēc direktīvas spēkā stāšanās Komisijai ir jāziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par direktīvas piemērošanu un, vajadzības gadījumā, par nepieciešamību to pārskatīt, jo īpaši attiecībā uz to, cik piemēroti būtu ieviest kopēju noteikumu minimumu par kriminālsankciju veidiem un līmeņiem. Vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno tiesību aktu priekšlikumus.

Šis ir pirmais tiesību akta priekšlikums, kura pamatā ir jaunais Līguma par Eiropas Savienības darbību 83. panta 2. punkts, kurā paredzēts pieņemt kopēju noteikumu minimumu attiecībā uz krimināltiesībām, ja tas izrādās būtiski, lai nodrošinātu saskaņotas ES politikas efektīvu īstenošanu. Pašreizējie sankciju režīmi, ko dalībvalstīs piemēro par tirgus ļaunprātīgas izmantošanas nodarījumiem, nav izrādījušies pietiekami efektīvi. Tajos ne vienmēr lietotas vienas un tās pašas šo nodarījumu definīcijas, un tie ir pārāk atšķirīgi, tādējādi ļaujot vainīgajiem izmantot nepilnības.

Pašreizējā priekšlikumā ir ņemta vērā pieeja, kas izklāstīta Komisijas 2011. gada 20. septembra paziņojumā "ES politikas efektīvas īstenošanas nodrošināšana ar krimināltiesību palīdzību" (skatīt IP/11/1049). Tā ietvēra novērtējumu, kas balstīts uz skaidriem faktiskiem pierādījumiem, par pastāvošajiem valstu izpildes nodrošināšanas režīmiem un vienotu ES krimināltiesību standartu minimuma pievienoto vērtību, ņemot vērā vajadzības, proporcionalitātes un subsidiaritātes principus.

Pašreizējais priekšlikums ir arī daļa no pēcpasākumiem Komisijas 2010. gada 8. decembra paziņojumam par sankciju režīmu pastiprināšanu finanšu pakalpojumu nozarē (skatīt IP/10/1678). Tas paredzēja kriminālsankciju ieviešanu par finanšu pakalpojumu tiesību aktu vissmagākajiem pārkāpumiem, ja un kad tas varētu izrādīties būtiski, lai nodrošinātu šādu tiesību aktu efektīvu īstenošanu.

Gaidāmā virzība

Tagad priekšlikums tiks iesniegts Eiropas Parlamentam un Padomei apspriešanai un pieņemšanai. Tiklīdz tas būs pieņemts, dalībvalstīm būs divu gadu laikā jātransponē direktīva savos tiesību aktos.

Skatīt arī IP/11/1217 un MEMO/11/715.

Plašāka informācija

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tieslietu komisāres Viviānas Redingas mājas lapa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/

Iekšējā tirgus un pakalpojumu komisāra Mišela Barnjē mājas lapa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/

Kontaktpersonas:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar