Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos komisijos pranešimas spaudai

Siekdama užtikrinti atgrasomąjį poveikį ir rinkos vientisumą, Komisija nori nustatyti baudžiamąsias sankcijas už prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimą rinka

Briuselis, 2011 m. spalio 20 d. Investuotojai, kurie naudojasi viešai neatskleista informacija, prekiaudami vertybiniais popieriais, ir manipuliuoja rinka, skleisdami melagingą ir klaidinančią informaciją, šiuo metu gali išvengti bausmių pasinaudodami 27 ES valstybių narių įstatymų skirtumais. Kai kurių šalių valdžios institucijos neturi veiksmingų baudžiamųjų galių, o kitose baudžiamosios sankcijos už prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimą rinka netaikomos. Veiksmingos sankcijos gali tapti rimta atgrasomąja priemone ir sustiprinti ES finansų rinkų vientisumą. Todėl Europos Komisija šiandien pasiūlė ES lygmens taisykles, kuriomis būtų užtikrintos minimalios baudžiamosios sankcijos už prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimą rinka. Komisija pirmą sykį pasinaudoja Lisabonos sutartyje numatytais naujais įgaliojimais užtikrinti ES politikos vykdymą taikant baudžiamąsias sankcijas. Siūlomoje direktyvoje valstybės narės įpareigojamos imtis reikiamų priemonių, kad už nusikalstamą veiką – prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimą rinka – būtų taikomos baudžiamosios sankcijos. Be to, valstybės narės bus įpareigotos baudžiamąsias sankcijas taikyti už piktnaudžiavimo rinka skatinimą, talkinimą ir kurstymą, taip pat už bandymus atlikti tokią veiką. Direktyva papildomas šiandien pasiūlytas Piktnaudžiavimo rinka reglamentas, kuriuo tobulinama dabartinė ES teisinė bazė ir griežtinamos administracinės sankcijos.

Už teisingumą atsakinga Europos Komisijos narė Viviane Reding sakė: „Krizės laikotarpiu labai svarbu padėti piliečiams atgauti pasitikėjimą mūsų rinkomis. Todėl, siekdama papildyti veiksmingos rinkos priežiūros priemones, Komisija šiandien pasiūlė taikyti baudžiamosios teisės priemones ir taip užtikrinti, kad būtų laikomasi ES taisyklių, kuriomis kovojama su prekyba vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimu rinka. Europos finansų rinkose nusikalstamai veikai ne vieta!“

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Michelis Barnier sakė: „Dabar taikomos sankcijos už piktnaudžiavimą rinka yra labai nevienodos, todėl jomis nepasiekiamas reikiamas atgrasomasis poveikis. Pradėjus taikyti baudžiamąsias sankcijas už rimtus piktnaudžiavimo rinka nusižengimus ES mastu, potencialiems nusikaltėliams pasiųsime aiškią žinią – už prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimą rinka gresia kalėjimas ir teistumas. Šiais pasiūlymais bus didinamas rinkos vientisumas, skatinamas investuotojų pasitikėjimas ir visiems sukurtos vienodos sąlygos vidaus rinkoje.“

Nusikalstamos veikos apibrėžtis ES lygmeniu

Prekyba vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija – tai atvejis, kai asmuo vykdo prekybą finansinėmis priemonėmis, apie kurias turi viešai neatskleistos informacijos, galinčios turėti įtakos kainoms. Rinka manipuliuojama, kai asmuo, siekdamas pelno, manipuliuoja finansinių priemonių kainomis, pvz., skleidžia klaidingą informaciją ar gandus ir prekiauja susijusiomis priemonėmis. Kartu šie veiksmai vadinami piktnaudžiavimu rinka.

Direktyvos pasiūlyme apibrėžiami du teisės pažeidimai – prekyba vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimas rinka, – kuriuos valstybės narės turėtų laikyti nusikalstama veika, jei jie atliekami tyčia. Atsižvelgiant į siūlomo Piktnaudžiavimo rinka reglamento taikymo sritį, siūloma direktyva netaikoma tam tikru tikslu atliekamiems sandoriams, pavyzdžiui, supirkimo ir stabilizavimo programoms, pinigų politikos ir skolų valdymo veiklai, taip pat veiklai, susijusiai su apyvartiniais taršos leidimais pagal klimato politiką.

Pasiūlyme valstybės narės taip pat įpareigojamos nusikalstama veika laikyti prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimo rinka skatinimą, talkinimą ir kurstymą, taip pat bandymus taip piktnaudžiauti rinka. Juridiniams asmenims taip pat turėtų būti taikoma baudžiamoji arba nebaudžiamoji atsakomybė.

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad už šiuos nusižengimus taikomos baudžiamosios sankcijos būtų veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Pasiūlyme numatyta persvarstymo nuostata, kuria Komisija įpareigojama praėjus ketveriems metams po direktyvos įsigaliojimo Europos Parlamentui ir Tarybai pateikti direktyvos taikymo ataskaitą, kurioje prireikus būtų nurodyta būtinybė direktyvą persvarstyti, visų pirma siekiant įvertinti, ar nereikėtų nustatyti bendrų būtiniausių taisyklių, pagal kurias nustatomos baudžiamųjų sankcijų rūšys ir lygiai. Prireikus kartu su ataskaita pateikiami teisės aktų pasiūlymai.

Tai pirmasis teisės akto pasiūlymas, teikiamas vadovaujantis naująja Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 83 straipsnio 2 dalimi, kurioje numatyta galimybė nustatyti būtiniausias taisykles dėl nusikalstamų veikų, jei tai būtina užtikrinant ES politikos veiksmingą įgyvendinimą srityje, kurioje taikomos derinimo priemonės. Dabartinė sankcijų sistema, kurios laikomasi valstybėse narėse kovojant su piktnaudžiavimo rinka nusižengimais, pasirodė nepakankamai veiksminga. Valstybės narės ne visada vadovaujasi vienodomis šių nusikaltimų apibrėžtimis ir taiko per daug skirtingas priemones – taip nusikaltėliams sudaromos sąlygos pasinaudoti įstatymų spragomis.

Šiandienos pasiūlymas parengtas remiantis požiūriu, išdėstytu 2011 m. rugsėjo 20 d. Komisijos komunikate „ES baudžiamosios politikos teisės kūrimas. Veiksmingo ES politikos įgyvendinimo užtikrinimas pasitelkiant baudžiamąją teisę“ (žr. IP/11/1049). Komunikate pateikiamas aiškiais faktais paremtas esamų nacionalinių teisės aktų vykdymo sistemų ir bendrų būtinųjų ES baudžiamosios teisės normų vertinimas, kuriame atsižvelgiama į būtinumo, proporcingumo ir subsidiarumo principus.

Be to, šis pasiūlymas parengtas atsižvelgiant į 2010 m. gruodžio 8 d. Komisijos komunikatą „Sankcijų taikymo režimų finansinių paslaugų sektoriuje griežtinimas“ (žr. IP/10/1678). Šiame komunikate numatytos įvesti baudžiamosios sankcijos už rimčiausius finansinių paslaugų teisės aktų pažeidimus, jei ir kai tai būtų būtina siekiant užtikrinti veiksmingą tokių teisės aktų įgyvendinimą.

Tolesni veiksmai

Dabar pasiūlymas perduodamas Europos Parlamentui ir Tarybai svarstyti ir priimti. Jei direktyva būtų priimta, valstybės narės privalės ją perkelti į savo nacionalinius teisės aktus per dvejus metus.

Taip pat žr. IP/11/1217 ir MEMO/11/715

Daugiau informacijos

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingo Komisijos nario Michelis Barnier svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/

Asmenys ryšiams

Chantal Hughes, tel. +32 2 296 44 50

Carmel Dunne, tel. +32 2 299 88 94

Matthew Newman, tel. +32 2 296 24 06

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82


Side Bar