Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Odločni ukrepi proti trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji

Bruselj, 20. oktobra 2011 – Finančni trgi v zadnjih letih dobivajo vse bolj globalno razsežnost, zaradi česar nastajajo nove platforme za trgovanje in nove tehnologije. Tak razvoj na žalost omogoča tudi nove možnosti tržne manipulacije. Evropska komisija je v okviru prizadevanj za bolje delujoče in preglednejše finančne trge danes sprejela predlog uredbe o trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji (tj. zlorabi trga). Namen predloga je posodobiti in okrepiti obstoječi okvir, s čimer bosta zagotovljeni celovitost trga in zaščita vlagateljev iz direktive o zlorabi trga (2003/6/ES). Z novim okvirom bo zakonodaja sledila tržnemu razvoju, okrepil se bo boj proti zlorabi trga na blagovnih borzah in povezanih trgih izvedenih finančnih instrumentov, regulatorji bodo dobili večja pooblastila za preiskovanje in sankcioniranje, upravna obremenitev malih in srednjih izdajateljev pa bo manjša.

Komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier je izjavil: „Zloraba trga ni zločin brez žrtev. Trgovanje z notranjimi informacijami in tržna manipulacija z izkrivljanjem tržnih cen spodkopavata zaupanje vlagateljev in celovitost trga. Današnji predlogi bodo z razširitvijo in okrepitvijo zakonodajnega okvira ter s strožjimi pooblastili in sankcijami, ki jih imajo regulatorji na voljo, regulatorjem omogočil zagotovitev jasnih in preglednih trgov.“

Današnji predlog naj bi predpise EU prilagodil novim tržnim razmeram, predvsem z razširitvijo njihovega področja uporabe na finančne instrumente, s katerimi se trguje zgolj na novih platformah in zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev ter doslej še niso urejeni z zakonodajo EU, ter s prilagoditvijo predpisov novi tehnologiji. Predlog pojasnjuje, da je zloraba trga na blagovnih borzah in povezanih trgih izvedenih finančnih instrumentov prepovedana, ter omogoča tesnejše sodelovanje med regulatorji, pristojnimi za finančne in blagovne trge. Predlog zajema vrsto ukrepov, ki bodo regulatorjem zagotovili dostop do informacij, potrebnih za odkrivanje in sankcioniranje zlorabe trga. Ker sankcije, ki so regulatorjem na voljo, pogosto niso dovolj odvračilne, predlog uvaja strožje in odločnejše usklajevanje sankcij, med drugim tudi kazenskih, ki so obravnavane v ločenem, a dopolnilnem predlogu (glej tudi IP/11/1218). Zaradi pomislekov, da so stroški zakonodaje EU prevelika ovira pri dostopu do finančnih trgov za male in srednje izdajatelje, predlog predpise z več vidikov prilagaja malim in srednjim izdajateljem.

Cilji pregleda:

Sledenje tržnemu razvoju: zakonodajni okvir, ki ga je ustvarila izvirna direktiva o zlorabi trga, zaostaja za razvojem novih platform za trgovanje, trgovanjem zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev in novimi tehnologijami, kot je visokofrekvenčno trgovanje. Predlog razširja področje uporabe veljavne zakonodaje EU na finančne instrumente, s katerimi se trguje zgolj v večstranskem sistemu trgovanja, druge organizirane sisteme trgovanja in trgovanje zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev, s čimer bo zakonodaja o zlorabi trga zajela trgovanje na vseh platformah in z vsemi finančnimi instrumenti, ki lahko nanje vplivajo. Predlog tudi pojasnjuje, katere strategije visokofrekvenčnega trgovanja pomenijo prepovedano tržno manipulacijo, kot je izvajanje naročil brez namena trgovanja, temveč z namenom povzročanja motenj v sistemu trgovanja („quote stuffing“). Blagovne borze postajajo vse bolj globalne in prepletene s trgi izvedenih finančnih instrumentov, kar omogoča nove priložnosti za čezmejne in medtržne zlorabe. Področje uporabe zakonodaje je tako razširjeno na zlorabo trga, do katere prihaja na blagovnih borzah in povezanih trgih izvedenih finančnih instrumentov.

Okrepitev pooblastil regulatorjev za preiskovanje in sankcioniranje: predlog razširja sedanje poročanje o sumljivih transakcijah tudi na sumljiva neizvedena naročila in sumljive transakcije zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev. Regulatorjem podeljuje pooblastilo za pridobitev telefonskih zapisov in evidenc o prometu s podatki od ponudnikov telekomunikacijskih storitev ali dostopajo do zasebnih dokumentov ali prostorov, kadar obstaja utemeljen sum trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije. Za dostop do zasebnih prostorov je potreben tudi predhodni sodni nalog. Predlog določa tudi, da morajo države članice sprejeti ukrepe za zaščito informatorjev, in vzpostavlja skupna pravila glede spodbud za poročanje o zlorabi trga. Predlog kot novi prekršek uvaja „poskus tržne manipulacije“, kar bo regulatorjem omogočilo sankcioniranje, kadar nekdo poskusi trg manipulirati, vendar je neuspešen pri dejanskem trgovanju.

Predlog določa skupni načeli, da kazni ne smejo biti manjše od dobička, dobljenega z zlorabo trga, kadar se ta lahko določi, ter da najvišja kazen ne sme biti manjša od dvakratnega zneska takega dobička. Hkrati predlog direktive o kazenskih sankcijah za zlorabo trga določa, da morajo države članice določiti kazenske sankcije za trgovanje z notranjimi informacijami in tržno manipulacijo, kadar sta ta prekrška namerna.

Manjša upravna obremenitev malih in srednjih izdajateljev: zahteve po razkritju za izdajatelje na trgu malih in srednjih podjetij bodo prilagojene njihovim potrebam. Izdajateljem na takih trgih ne bo treba predlagati seznama oseb z dostopom do notranjih informacij, razen če nadzornik zahteva drugače. Dvignil se bo tudi prag poročanja o transakcijah poslovodnih delavcev.

Naslednji koraki

Zdaj morata ta predlog preučiti in sprejeti še Evropski parlament in Svet. Po sprejetju se bo uredba začela uporabljati 24 mesecev po začetku veljavnosti.

O zlorabi trga

Trgovanje z notranjimi informacijami pomeni osebo, ki trguje s finančnimi instrumenti in ima v zvezi s temi instrumenti dostop do notranjih informacij, ki vplivajo na ceno. Do tržne manipulacije pride, ko oseba umetno priredi cene finančnih instrumentov s praksami, kot sta razširjanje napačnih informacij ali govoric in trgovanje s povezanimi instrumenti. Te prakse so skupaj znane kot zloraba trga.

Glej tudi MEMO/11/715

Več informacij:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm

Kontakta:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Carmel Dunne (+32 22998894)


Side Bar