Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen reformerer procedurerne i konkurrencesager og udvider høringskonsulentens funktioner

Bruxelles, den 17. oktober 2011 – Europa-Kommissionen har vedtaget en pakke med foranstaltninger, der tager sigte på at styrke samspillet med parterne i konkurrencesager og de mekanismer, der skal sikre parternes rettigheder under sagsbehandlingen. Formålet er at gøre sagsbehandlingen mere gennemsigtig og fair og give parterne et klart billede af, hvad de kan forvente i de forskellige faser i behandlingen af en konkurrencesag, så de bliver i stand til bedre at varetage deres interesser over for Kommissionens tjenestegrene. Hvis de er utilfredse med den måde, hvorpå deres procedurerettigheder tilgodeses, kan de henvise sagen til høringskonsulenten, som har fået styrket sin rolle under hele sagsbehandlingen.

Kommissionens næstformand, konkurrencekommissær Joaquín Almunia, udtalte, at "procedurepakken er udtryk for vores vilje til at lytte til de implicerede parter, lære af erfaringerne og forbedre os, uden at det går ud over effektiviteten i sagsbehandlingen. Der er tale om reelle forbedringer, som jeg tror vil komme alle parter i konkurrencesager til gode i praksis".

I forhold til et tidligere udkast fra 2010 indeholder meddelelsen om bedste praksis en række nyskabelser, som er indført i lyset af en offentlig høring og erfaringer i praksis, bl.a. :

 • at parterne allerede i klagepunktsmeddelelsen får oplysning om de vigtigste parametre for et eventuelt bødepålæg

 • at Kommissionen nu også vil tilbyde statusmøder i kartelsager, under visse omstændigheder også for klagere

 • at der bliver øget indsigt i "vigtige indlæg" fra klagere eller tredjemand, forud for klagepunktsmeddelelsen

 • at afgørelser om afvisning af klager offentliggøres, enten i deres fulde ordlyd eller i et sammendrag.

Pakken omfatter også en revision af høringskonsulentens mandat, som er blevet styrket og udvidet. Høringskonsulenten er uafhængig af sagsbehandlerne og spiller en central rolle med hensyn til at værne om de proceduremæssige rettigheder i konkurrencesager. Med sit nye mandat vil høringskonsulenten bl. a. kunne gribe ind i undersøgelsesfasen i kartel- og monopolsager og i visse fusionssager.

Pakken omfatter desuden nye retningslinjer for fremlæggelse af økonomisk dokumentation.

Yderligere oplysninger

Meddelelsen om bedste praksis ved behandlingen af konkurrencesager

Meddelelsen indeholder bedste praksis-retningslinjer, der tager sigte på at holde parterne bedre orienteret om sagens udvikling under hele sagens forløb. De har desuden til formål at fremme et øget samspil mellem Kommissionens tjenestegrene og de implicerede parter på et tidligt stadium. Følgende praksis blev indført allerede i 2010:

 • tidligere indledning af formel procedure

 • statusmøder på vigtige tidspunkter under sagens behandling

 • indsigt i vigtige indlæg allerede i undersøgelsesfasen

 • offentlig bekendtgørelse af en procedures indledning og afslutning og af fremsendelsen af en klagepunktsmeddelelse

 • vejledning om, hvordan tilsagnssager behandles i praksis.

Efter en offentlig høring om et udkast til bedste praksis, der blev indledt i januar 2010, og i lyset af erfaringerne hermed, blev der indført en række yderligere væsentlige forbedringer, bl.a.:

 • at parterne nu får oplysning om de vigtigste parametre for et eventuelt bødepålæg i klagepunktsmeddelelsen

 • at Kommissionen nu også vil tilbyde statusmøder i kartelsager, under visse omstændigheder også for klagere

 • at der bliver øget indsigt i "vigtige indlæg" fra klagere eller tredjemand, som f.eks. økonomiske analyser, forud for klagepunktsmeddelelsen

 • at afgørelser om afvisning af klager offentliggøres, enten i deres fulde ordlyd eller i et sammendrag.

Revision af høringskonsulentens mandat

Høringskonsulentens rolle som den, der værner om de proceduremæssige rettigheder, er blevet styrket med det reviderede mandat.

Som noget helt centralt har høringskonsulenten fået tillagt nye funktioner under undersøgelsesfasen. Han eller hun kan således:

 • træffe afgørelse i spørgsmål omkring fortroligheden af meddelelser mellem en advokat og hans klient ("legal professional privilege" eller LPP-princippet).

 • gribe ind, hvis en virksomhed ikke mener, at den er blevet underrettet om sin status i sagen

 • træffe afgørelse i tilfælde, hvor sagens parter mener, at de ikke har pligt til at besvare spørgsmål, som kan tvinge dem til at tilstå, at de har begået en overtrædelse

 • gribe ind i tvister om forlængelse af frister for svar på anmodninger om oplysninger efter artikel 18, stk. 3, i forordning 1/2003.

Andre vigtige nyskabelser omfatter:

 • styrkelse af høringskonsulentens rolle ved tilrettelæggelsen og afholdelsen af den mundtlige høring

 • rapporter om, hvorvidt retten til en effektiv udøvelse af de proceduremæssige rettigheder er blevet respekteret, under hele sagsforløbet, også i undersøgelsesfasen

 • det nye mandat giver udtrykkeligt parterne mulighed for at klage til høringskonsulenten i tilsagnssager.

Bedste praksis for fremlæggelse af økonomiske data

På grund af den stadig større rolle, økonomisk dokumentation spiller i komplekse sager, anmoder Kommissionen ofte om omfattende økonomiske data, og parterne fremfører ofte argumenter baseret på komplekse økonomiske teorier eller empiriske analyser.

For at lette fremlæggelsen og vurderingen af sådanne data opstiller bedste praksis-retningslinjerne de kriterier, sådanne økonomiske og økonometriske analyser bør opfylde, og forklarer, hvordan de vil blive behandlet.

Hele pakken findes på :

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/legislation.html

For nærmere oplysninger, se MEMO/11/703

Kontaktpersoner :

Amelia Torres (+32 2 295 46 29)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar