Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Eurobarometer: Ökad oro över klimatförändringen, men även ökat medvetande om fördelarna med att vidta åtgärder mot den

Bryssel den 7 oktober 2011 – Över två tredjedelar av Europas invånare tycker att klimatförändringen är ett mycket allvarligt problem och nästan 80 % anser att åtgärder för att kämpa mot klimatförändringen kan stärka ekonomin och öka antalet arbetstillfällen. Detta visar en särskild Eurobarometerundersökning som offentliggjordes idag.

I undersökningen1, som genomfördes i juni 2011, fann man att den europeiska allmänheten oroar sig mer för klimatförändringen nu än den gjorde 2009 – och att oron för klimatförändringen fortfarande är större än oron för det ekonomiska läget.

Undersökningen visar också att det finns en utbredd förväntan hos allmänheten i de 27 medlemsstaterna om att Europeiska unionen i mitten av detta århundrade har blivit ett klimatvänligt samhälle med låga koldioxidutsläpp.

- Detta är uppmuntrande nyheter! Denna undersökning visar att Europas invånare inser att det finns andra viktiga utmaningar än de ekonomiska. Den visar att en klar majoritet av européerna förväntar sig att deras politiker och företagsledare omedelbart tar itu med den viktiga klimatförändringen. Det är slående att allmänheten är ännu mera oroad över klimatförändringen idag än den var vid tidpunkten för förberedelserna för Klimatkonferensen i Köpenhamn. Särskilt det faktum att tre av fyra européer ser förbättrad energieffektivitet som en möjlighet att skapa nya arbetstillfällen är en stark signal för Europas beslutsfattare. Undersökningen är mycket uppmuntrande även för oss i kommissionen för att vi ska kunna fortsätta att kämpa för ambitiösa och konkreta klimatåtgärder i Europa, säger klimatkommissionär Connie Hedegaard.

Undersökningens viktigaste resultat är följande:

  • 68 % av de som deltog i undersökningen ansåg att klimatförändringen är ett mycket allvarligt problem (vilket är en ökning från 64 % år 2009). Hela 89 % ansåg att problemet är allvarligt (antingen mycket allvarligt” eller ”ganska allvarligt”). På en skala mellan 1 (minst allvarligt) och 10 (mest allvarligt) över hur pass allvarligt problemet är, fick klimatförändringen betyget 7,4, jämfört med 7,1 år 2009.

  • Rent allmänt ansågs klimatförändringen vara det näst allvarligaste problem världen står inför, efter fattigdom, hunger och bristen på dricksvatten (som ansågs vara en enda fråga). Var femte person som deltog i undersökningen ansåg att klimatförändringen var det allvarligaste problemet. 51 % (en ökning från 47 % år 2009) ansåg att det antingen var det allvarligaste eller ett av de mest allvarliga problemen, jämfört med 45 % som tyckte att den ekonomiska situationen var allvarlig.

  • 78 % höll med om att kampen mot klimatförändringen och förbättrad energieffektivitet kan främja ekonomin och antalet arbetstillfällen i EU. Detta är en ökning från 2009 då motsvarande siffra var 63 %. I samtliga medlemsstater höll minst två tredjedelar av alla som deltog i undersökningen med om detta.

  • 68 % stödde förslaget att skatterna i ännu högre grad ska baseras på energiförbrukningen. I varje medlemsstat fanns det en majoritet för en sådan ändring.

  • Allmänheten förväntar sig att Europa kommer att vara ett klimatvänligt samhälle 2050, vilket är den vision som kommissionen tidigare i år beskrev i sin färdplan för ett konkurrenskraftigt usläppssnålt samhälle.2 Nästan nio av tio personer (88 %) förväntar sig att Europa 2050 använder mer förnybar energi, 87 % tror att Europa kommer att bli energieffektivare och 73 % tror att bilarna kommer att drivas på ett effektivare sätt än idag.

  • Allmänheten anser att ansvaret för att ta itu med klimatförändringen främst vilar på de nationell regeringarna, EU och näringslivet. Endast 21 % ansåg att de hade ett personligt ansvar, men ytterligare 23 % föreslog spontant att samtliga aktörer, inbegripet de själva, hade ett gemensamt ansvar.

  • Lite över hälften av de som deltog i undersökningen (53 %) sade att de hade gjort något för att kämpa mot klimatförändringen under det senaste halvåret, men andelen visade sig vara högre när de fick frågan om vilka specifika saker de hade gjort: 66 % av de som deltog angav minskat eller återvunnit hushållsavfall som den vanligaste åtgärden.

Eurobarometers fullständiga rapport:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_379_360_en.htm#372

Kontaktperson:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

1 :

Särskild Eurobarometeundersökning 372: Klimatförändring.

2 :

Färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050. KOM(2011) 112.


Side Bar