Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Komisija postavila temelje za krepitev učinka kohezijskih naložb po letu 2013

Bruselj, 6. oktobra 2011 – Kohezijska politika EU je bila v zadnjih desetih letih gonilna sila sprememb, ki je resnično prispevala h konvergenci in rasti v EU ter neposredno ustvarila več kot milijon delovnih mest, vlagala v usposabljanje za izboljšanje zaposljivosti več kot desetih milijonov ljudi, sofinancirala izgradnjo več kot 2 000 km avtocest in 4 000 km železnic ter vzpostavila najmanj 800 000 malih in srednjih podjetij. Da bi Evropska komisija lahko nadaljevala to delo in se še bolj osredotočila na evropske gospodarske prednostne naloge, je danes sprejela zakonodajni paket za kohezijsko politiko v obdobju 2014–2020. Namenjen je spodbujanju rasti in delovnih mest v Evropi z osredotočanjem naložb EU na evropsko agendo za rast in zaposlovanje („Evropa 2020“).

Nove pogodbe o partnerstvu, ki jih bodo države članice sklenile z Evropsko komisijo, se bodo v skladu s temi cilji osredotočale na manj naložbenih prednostnih nalog. Določile bodo jasne ciljne vrednosti ter za regije, ki so najbolj uspešne pri doseganju svojih ciljev, pripravile finančno rezervo na podlagi doseženih rezultatov. Da učinka naložb EU na rast in delovna mesta ne bi spodkopale finančno nezanesljive makroekonomske politike ali oslabljena upravna zmogljivost, lahko Komisija zahteva pregled programov ali začasno ustavi financiranje, če se ne sprejme ukrepov za odpravo pomanjkljivosti.

Učinek sredstev se bo povečal tudi zaradi poenostavitve in uskladitve pravil v zvezi z različnimi skladi, vključno na področju razvoja podeželja, pomorstva in ribištva. Za pet različnih skladov bodo veljala enotna pravila. Celovitejši pristop bo tudi zagotovil, da bodo različni skladi sledili usklajenim ciljem in se med seboj učinkovito podpirali.

Današnji predlogi bodo zlasti podprli socialne naložbe, ki bodo ljudem omogočale reševanje prihodnjih izzivov na trgu dela; pri tem bosta Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji in novi program za socialne spremembe in inovacije dopolnila in okrepila delovanje Evropskega socialnega sklada (ESS).

Komisar za regionalno politiko Johannes Hahn je izjavil: „Kohezijska politika je že veliko prispevala k zagotavljanju blaginje v EU. Vendar mora glede na gospodarsko krizo postati gonilna sila rasti in konkurenčnosti. Z našimi predlogi bodo skladi EU dobili še več dela. Večji učinek bomo dosegli z usmerjanjem naložb na ključna področja za rast, tj. na mala in srednja podjetja, inovacije ter energetsko učinkovitost. Politiko pa posodabljamo s pogoji za zagotovitev uspešnosti in rezultatov, s pobudami za najučinkovitejše ter poenostavljenimi postopki.“

Evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje László Andor je dodal: „Ta celoviti predlog krepi socialno razsežnost kohezijske politike z določitvijo minimalnih proračunskih deležev za ESS ter krepitvijo Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Postavljanje ljudi na prvo mesto je pomemben del naših prizadevanj za izhod iz krize. Ta sredstva so finančni vzvodi, ki pretvarjajo naše politike v otipljivo realnost za milijone državljanov, saj jim pomagajo najti zaposlitev in prispevajo k oživitvi gospodarstva s številnimi delovnimi mesti.“

Ozadje

Paket zajema:

  • krovno uredbo, ki določa splošna pravila za Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS), Kohezijski sklad, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo. To bo omogočalo boljše povezovanje skladov za učinkovitejše ukrepe EU;

  • tri posebne uredbe za ESRR, ESS in Kohezijski sklad;

  • dve uredbi, ki obravnavata cilj evropskega teritorialnega sodelovanja in evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS);

  • dve uredbi o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji ter programu za socialne spremembe in inovacije;

  • sporočilo o Solidarnostnem skladu Evropske unije.

Naslednji ukrepi

Te predloge bosta zdaj obravnavala Svet in Evropski parlament, ki naj bi jih predvidoma sprejela do konca leta 2012, in tako leta 2014 omogočila začetek novih programov kohezijske politike.

Vzporedno bodo potekala pogajanja o večletnem finančnem okviru za celotni proračun EU. Komisija je že predlagala dodelitev 336 milijard EUR za instrumente kohezijske politike v obdobju 2014–2020. (IP/11/799)

Po dokončnem sprejetju paketa, ki je bil danes predložen, se bodo določile končne dodelitve na državo članico in seznami upravičenih regij glede na kategorijo.

Za podrobnejšo analizo glej MEMO/11/663.

Evropski teden regij in mest („Dnevi odprtih vrat 2011“) od 10. do 13. oktobra bo omogočil razpravo zainteresiranih strani o politiki in novih predlogih.

Za zakonodajna besedila glej:

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm

Kontakti:

Ton Van Lierop (+32 22966565)

Cristina Arigho (+32 22985399)

Marie-Pierre Jouglain (+32 22984449)

Maria Javorova (+32 22998903)


Side Bar