Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

EU:n koheesiopolitiikan lakipaketti 2014–2020: tavoitteena tuloksellisuuden parantaminen

Bryssel 6. lokakuuta 2011 – Euroopan komissio on hyväksynyt lainsäädäntöpaketin, jolla ohjataan EU:n koheesiopolitiikkaa vuosina 2014–2020. Paketin asetusehdotuksilla EU:n investointeja pyritään kohdentamaan hankkeisiin, jotka tukevat EU:n kasvu- ja työllisyysstrategian (Eurooppa 2020 ‑strategia) tavoitteita.

Lakipaketin mukaan kukin EU:n jäsenvaltio tekee koheesiorahoitusta varten Euroopan komission kanssa kumppanuussopimuksen, jossa määritellään investointien painopistealat ja kansalliset tavoitteet. Painopistealoja on aiempaa vähemmän, ja ne ovat tiiviisti yhteydessä EU:n strategisiin tavoitteisiin.

Komissio haluaa varmistaa, että tehoton makrotalous- ja finanssipolitiikka ja puutteellinen hallinnointi eivät heikennä EU-rahoituksen vaikutusta talouskasvuun ja työllisyyteen. Jos näin käy, komissio voi pyytää jäsenvaltioita tarkistamaan ohjelmiaan tai keskeyttää rahoituksen, ellei korjaavia toimia toteuteta.

Tulevalla rahoituskaudella eri rahastojen sääntöjä yksinkertaistetaan ja yhdenmukaistetaan. Yhteisiä sääntöjä sovelletaan viiteen rahastoon, joihin kuuluvat myös maaseudun kehittämisrahasto sekä meri- ja kalastusrahasto. Näin varmistetaan, että rahoituksen vaikuttavuus paranee ja että eri rahastot tähtäävät yhdenmukaisiin tavoitteisiin ja tukevat toisiaan.

Lainsäädäntöpaketissa painotetaan erityisesti sosiaalialan investointeja, joilla autetaan työntekijöitä vastaamaan tulevaisuuden työmarkkinoiden haasteisiin. Alan tavoitteita tukevat erityisesti Euroopan globalisaatiorahasto ja uusi sosiaalista muutosta ja innovaatioiden edistämistä koskeva ohjelma, jotka täydentävät Euroopan sosiaalirahastoa.

Koheesiopolitiikka on kymmenen viime vuoden aikana vaikuttanut merkittävästi EU:n alueiden kehitykseen ja talouskasvuun. Sen tuella on syntynyt yli miljoona työpaikkaa ja 800 000 pk-yritystä. Tukea on annettu koulutushankkeisiin, jotka ovat parantaneet yli kymmenen miljoonan ihmisen työnsaantimahdollisuuksia. Yhteisrahoituksella on tuettu hankkeita, joissa on rakennettu yli 2 000 km moottoriteitä ja 4 000 km rautateitä.

”Koheesiopolitiikka on jo suuresti edistänyt EU:n alueiden vaurastumista. Nykyisen talouskriisin aikana politiikan on kuitenkin suuntauduttava talouskasvun ja kilpailukyvyn edistämiseen. Komission ehdotuksilla tehostetaan EU:n rahoituksen vaikutuksia. Kun investoinnit kohdennetaan kasvun kannalta keskeisiin kohteisiin, kuten pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, innovointiin ja energiatehokkuuteen, niiden vaikuttavuus paranee. Politiikkaa myös uudistetaan: tuensaannille asetetaan ehdot, joilla varmistetaan toimien tuloksellisuus, ja lisäksi otetaan käyttöön kannustimia ja yksinkertaistetaan menettelyjä”, sanoo aluepolitiikasta vastaava EU-komissaari Johannes Hahn.

”Tässä kaikki rahoitusvälineet kattavassa lakipaketissa korostuu koheesiopolitiikan sosiaalinen ulottuvuus. Sekä Euroopan sosiaalirahaston että Euroopan globalisaatiorahaston roolia vahvistetaan. Kansalaisten tarpeet halutaan asettaa etusijalle, kun toteutetaan toimia talouskriisin selättämiseksi. Näiden rahastojen kautta EU:n politiikka konkretisoituu ruohonjuuritasolla, sillä niiden tuella miljoonat kansalaiset saavat apua työllistymiseen”, toteaa työllisyys- ja sosiaaliasioista vastaava EU-komissaari László Andor.

Tausta

Lainsäädäntöpakettiin sisältyvät seuraavat asiakirjat:

- Yleisasetus, jossa vahvistetaan yhteiset säännöt seuraaville rahastoille: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto (ESR), koheesiorahasto, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) ja Euroopan meri- ja kalatalousrahasto. Yhteiset säännöt mahdollistavat entistä paremmin eri rahoitusmuotojen yhdistelmät, mikä vahvistaa EU:n toimenpiteiden vaikutuksia.

  • Erityisasetukset, jotka koskevat Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa.

  • Euroopan alueellista yhteistyötä koskeva asetus ja eurooppalaista alueellisen yhteistyön yhtymää (EAYY) koskeva asetus.

  • Euroopan globalisaatiorahastoa (EGR) koskeva asetus ja asetus sosiaalista muutosta ja innovaatioiden edistämistä koskevasta ohjelmasta.

  • Komission tiedonanto Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta (EUSR).

Jatkotoimet

Komission ehdotuksista keskustellaan seuraavaksi EU:n neuvostossa ja Euroopan parlamentissa. Ehdotukset on määrä hyväksyä vuoden 2012 loppuun mennessä, jolloin uusien koheesiopolitiikan toimintaohjelmien täytäntöönpano voitaisiin käynnistää vuonna 2014.

Samanaikaisesti jatketaan neuvotteluja EU:n talousarvion monivuotisesta rahoituskehyksestä. Komissio on jo ehdottanut, että koheesiopolitiikan välineisiin osoitetaan 336 miljardia euroa vuosina 2014–2020. (IP/11/799)

Kunkin jäsenvaltion rahoitusosuuksista ja eri tavoitteiden osalta tukikelpoisista alueista päätetään vasta lainsäädäntöpaketin lopullisen hyväksymisen jälkeen.

Lisätietoa lainsäädäntöpaketista, ks. MEMO/11/663

Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko (Open Days 2011), joka järjestetään 10.–13.10., tarjoaa koheesiopolitiikan sidosryhmille mahdollisuuden keskustella ehdotetuista uudistuksista.

Lainsäädäntöehdotukset, ks.

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm

Contacts :

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Marie-Pierre Jouglain (+32 2 298 44 49)

Maria Javorova (+32 2 299 89 03)


Side Bar