Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη Επιτροπη – Δελτιο τυπου

Η Επιτροπή θέτει τις βάσεις για την ενίσχυση του αντίκτυπου των επενδύσεων για τη συνοχή μετά το 2013

Βρυξέλλες, 6 Οκτωβρίου 2011 - Η πολιτική της EE για τη συνοχή υπήρξε δύναμη αλλαγής κατά την περασμένη δεκαετία, συμβάλλοντας πραγματικά στη σύγκλιση και την ανάπτυξη στην ΕΕ και δημιουργώντας άμεσα πάνω από ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας, επενδύοντας στην κατάρτιση για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας άνω των δέκα εκατομμυρίων ατόμων, συγχρηματοδοτώντας την κατασκευή άνω των 2 000 χλμ αυτοκινητοδρόμων και 4 000 χλμ σιδηροδρομικών γραμμών και δημιουργώντας τουλάχιστον 800.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜME). Για να συνεχίσει το έργο αυτό στο μέλλον και να ενισχύσει την επικέντρωση στις ευρωπαϊκές οικονομικές προτεραιότητες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα σχέδιο δέσμης νομοθετικών μέτρων για την πολιτική για τη συνοχή κατά την περίοδο 2014 έως 2020. Αυτή η δέσμη έχει σχεδιαστεί ώστε να ενισχύσει την ανάπτυξη και την απασχόληση ανά την Ευρώπη, στοχοθετώντας τις επενδύσεις της ΕΕ, καθώς και για να εξασφαλίσει ότι οι επενδύσεις της ΕΕ στοχεύουν στην ατζέντα της Ευρώπης για ανάπτυξη και απασχόληση («Ευρώπη 2020»).

Η εστίαση σε λιγότερες επενδυτικές προτεραιότητες, σύμφωνα με τους εν λόγω σκοπούς, θα βρίσκεται στο επίκεντρο των νέων συμβάσεων εταιρικής σχέσης, που τα κράτη μέλη θα συνάψουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα θέσουν σαφείς στόχους και θα διατηρήσουν μια εφεδρεία χρηματοικονομικών επιδόσεων για να επιβραβεύσουν περιφέρειες που επιτυγχάνουν τα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την επίτευξη των στόχων τους. Για να εξασφαλιστεί ότι ο αντίκτυπος των επενδύσεων της ΕΕ στην ανάπτυξη και την απασχόληση δεν θα υπονομευθεί από μη υγιείς μακροοικονομικές πολιτικές ή από αδύναμη διοικητική ικανότητα, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει την αναθεώρηση προγραμμάτων ή να αναστείλει τη χρηματοδότηση, αν δεν αναληφθούν διορθωτικές ενέργειες.

Ο αντίκτυπος των ταμείων θα ενισχυθεί επίσης μέσω της απλοποίησης και εναρμόνισης των κανόνων των διαφόρων ταμείων, συμπεριλαμβανομένων του Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας. Ένα σύνολο κανόνων για πέντε διαφορετικά ταμεία. Και μια πλέον ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εξασφαλίσει ότι τα διάφορα ταμεία εξυπηρετούν συνεπείς σκοπούς και ενισχύουν αμοιβαία τον αντίκτυπό τους.

Οι σημερινές προτάσεις θα δώσουν ώθηση ειδικότερα στις κοινωνικές επενδύσεις, δίνοντας στους ανθρώπους τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές προκλήσεις της αγοράς εργασίας, με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και το νέο Πρόγραμμα για την Κοινωνική Αλλαγή να συμπληρώνουν και να ενισχύουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Ο κ. Johannes Hahn, επίτροπος αρμόδιος για την περιφερειακή πολιτική, έκανε το ακόλουθο σχόλιο: «Η πολιτική για τη συνοχή έχει ήδη συμβάλει πολύ στην ανάπτυξη της ευημερίας στην ΕΕ. Όμως, δεδομένης της οικονομικής κρίσης, πρέπει τώρα να καταστεί η κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Οι προτάσεις μας θα συμβάλουν ώστε τα ταμεία της ΕΕ να λειτουργήσουν ακόμη πιο καλά. Στοχεύοντας σε επενδύσεις σε βασικούς τομείς για την ανάπτυξη - μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), καινοτομία, ενεργειακή απόδοση - θα επιτύχουμε μεγαλύτερο αντίκτυπο. Και εκσυγχρονίζοντας την πολιτική με όρους που εξασφαλίζουν επιδόσεις και αποτελέσματα, κίνητρα για όσους επιτυγχάνουν αποτελεσματικότερα τους στόχους και απλοποιημένες διαδικασίες»

Ο κ. László Andor, επίτροπος αρμόδιος για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ένταξη, πρόσθεσε: «Αυτή η ολοκληρωμένη πρόταση ενισχύει την κοινωνική διάσταση της πολιτικής για τη συνοχή, διασφαλίζοντας ελάχιστα μερίδια για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και ενισχύοντας το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Η απόδοση της μέγιστης προτεραιότητας στους ανθρώπους αποτελεί σημαντικό μέρος των προσπαθειών μας για την έξοδο από την κρίση. Τα εν λόγω ταμεία αποτελούν τα χρηματοοικονομικά μέσα που μετασχηματίζουν πολλές από τις πολιτικές μας σε πραγματικότητα επί τόπου για εκατομμύρια πολιτών, βοηθώντας τους να βρουν απασχόληση και συμβάλλουν σε μια ανάκαμψη πλούσια σε θέσεις εργασίας».

Ιστορικό

Η δέσμη νομοθετικών μέτρων περιλαμβάνει:

  • Έναν γενικό κανονισμό που καθορίζει τους κοινούς κανόνες που διέπουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο για την Αγροτική Ανάπτυξη (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Αυτό θα επιτρέψει τον καλύτερο συνδυασμό των ταμείων για εντονότερο αντίκτυπο της δράσης της ΕΕ.

  • Τρεις ειδικούς κανονισμούς για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής.

  • Δύο κανονισμούς που αφορούν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» και τον «Ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας» (ΕΟΕΣ).

  • Δύο κανονισμούς σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) και το Πρόγραμμα για την κοινωνική αλλαγή και καινοτομία.

  • Ανακοίνωση για το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ).

Επόμενες ενέργειες

Οι προτάσεις αυτές θα συζητηθούν πλέον στο πλαίσιο του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με σκοπό την έγκρισή τους έως το τέλος του 2012, ώστε να καταστεί δυνατό να ξεκινήσει μια νέα γενιά προγραμμάτων της πολιτικής για τη συνοχή το 2014.

Οι διαπραγματεύσεις για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για το σύνολο του προϋπολογισμού της ΕΕ θα συνεχιστούν παράλληλα. Η Επιτροπή έχει ήδη προτείνει τη διάθεση 336 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα μέσα της πολιτικής για τη συνοχή την περίοδο 2014-2020. (IP/11/799)

Οι τελικές πιστώσεις από τα κράτη μέλη και οι κατάλογοι επιλέξιμων περιφερειών ανά κατηγορία θα αποφασιστούν μόνο μετά την τελική έγκριση της δέσμης που εξετάζεται σήμερα.

Για πιο λεπτομερή ανάλυση, βλέπε MEMO/11/663

Η Ευρωπαϊκή εβδομάδα των περιφερειών και των πόλεων ("Open Days 2011") από τις 10 έως τις 13 Οκτωβρίου θα δώσει την ευκαιρία στους παράγοντες που εργάζονται για την εν λόγω πολιτική να συζητήσουν νέες προτάσεις.

Τα νομοθετικά κείμενα είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Marie-Pierre Jouglain (+32 2 298 44 49)

Maria Javorova (+32 2 299 89 03)


Side Bar