Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Komise chce zefektivnit investice do soudržnosti Unie po roce 2013

Brusel 6. října 2011 – Politika soudržnosti EU byla v uplynulých deseti letech hybnou silou změn. Svými investicemi výrazně přispěla ke konvergenci a růstu v EU, přímo vytvořila přes jeden milion pracovních míst, zlepšila kvalifikaci, a tím i možnosti zaměstnání více než deseti milionů lidí, přispěla ke stavbě více než 2 000 km dálnic a 4 000 km železnic a podpořila vznik nejméně 800 000 malých a středních podniků. Evropská komise si přeje, aby politika soudržnosti byla i v budoucnu úspěšná a přitom se ještě více zaměřila na evropské ekonomické priority. Dnes proto přijala balíček legislativních opatření na období 2014 až 2020, který by měl v celé Evropě podpořit růst a vytváření pracovních míst zaměřením investic EU na evropskou agendu pro růst a zaměstnanost („Evropa 2020“).

Evropská komise vyjedná s členskými státy smlouvy o partnerství, podle nichž budou investice zacíleny na několik priorit zvolených v souladu s výše uvedeným záměrem. Členské státy stanoví jasné cíle a vyčlení rezervu, z níž budou odměňovat regiony s nejlepšími výsledky. Aby se zajistilo, že dopad investic EU na růst a zaměstnanost nebude omezován nevhodnou makroekonomickou politikou nebo slabou správní kapacitou, bude mít Komise pravomoc požádat o revizi programů nebo pozastavit financování, pokud nebudou přijata nápravná opatření.

Přínos těchto investic bude rovněž posílen zjednodušením a harmonizací pravidel jednotlivých fondů, včetně oblasti rozvoje venkova, námořních věcí a rybolovu. Pět fondů se bude řídit jedním souborem pravidel. Tento integrovanější přístup zaručí, že jednotlivé fondy budou přispívat k dosažení koherentních cílů a vzájemně znásobí svůj dopad.

Dnešní návrh podpoří zejména investice do sociální oblasti. Evropský sociální fond bude doplněn Fondem pro přizpůsobení se globalizaci a novým Programem pro sociální změnu a inovaci, aby obyvatelům EU pomohl lépe se vyrovnávat s novými výzvami při hledání uplatnění na trhu práce.

Komisař pro regionální politiku Johannes Hahn uvedl: „Politika soudržnosti již výrazně přispěla ke zvyšování prosperity EU. Za současné hospodářské krize se však musí stát motorem růstu a konkurenceschopnosti. Díky našim návrhům budou fondy EU ještě přínosnější. Dopad investic z fondů totiž znásobíme tím, že je zaměříme na oblasti, které mají pro růst největší význam, tedy na malé a střední podniky, inovace a energetickou účinnost. Naše návrhy politiku soudržnosti zjednodušují a modernizují, zavádíme podmínky pro zajištění výkonnosti a výsledků a pobídky pro ty, kdo pracují nejlépe.“

László Andor, komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a začlenění, uvedl: „Náš integrovaný návrh rozšiřuje sociální rozměr politiky soudržnosti. Stanoví totiž minimální podíl Evropského sociálního fondu a zvyšuje podíl Fondu pro přizpůsobení se globalizaci. V našem úsilí o překonání krize klademe lidi na první místo. Investované prostředky převádějí naše strategie do reálného života, přispívají k tomu, aby při ekonomickém oživení vznikala pracovní místa a miliony občanů našli práci.“

Souvislosti

Jednotlivými složkami balíčku jsou:

  • Obecné nařízení, které stanoví společná pravidla pro čerpání peněz z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu (ESF), Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF). Společná pravidla umožní jejich lepší kombinaci, což zvýší dopad činnosti EU.

  • Tři samostatná nařízení pro EFRR, ESF a Fond soudržnosti.

  • Dvě nařízení týkající se cíle evropské územní spolupráce a evropského seskupení pro územní spolupráci (ESÚS).

  • Dvě nařízení o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) a o Programu pro sociální změnu a inovaci.

  • Sdělení o Fondu solidarity Evropské unie (FSEU).

Další kroky

Návrhy nyní projedná Rada a Evropský parlament s cílem přijmout celý soubor opatření do konce roku 2012, aby bylo možné zahájit novou generaci programů politiky soudržnosti v roce 2014.

Souběžně s tím budou pokračovat jednání o víceletém finančním rámci pro celý rozpočet EU. Komise již navrhla, aby se v období 2014 až 2020 na politiku soudržnosti vyčlenilo 336 miliard EUR. (IP/11/799)

O konečném rozdělení prostředků mezi členské státy a seznamu způsobilých regionů podle kategorií se rozhodne po přijetí dnes navrženého balíčku.

Podrobnější analýza je uvedena v tiskové zprávě MEMO/11/663

E Od 10. do 13. října proběhne Evropský týden měst a regionů („Dny otevřených dveří 2011“), během něhož budou mít zúčastněné strany, které mají s politikou soudržnosti co do činění, příležitost pohovořit si o předložených návrzích.

Legislativní texty jsou k dispozici na stránkách:

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm

Kontaktní osoby :

Ton Van Lierop (+32 22966565)

Cristina Arigho (+32 22985399)

Marie-Pierre Jouglain (+32 22984449)

Maria Javorova (+32 22998903)


Side Bar