Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Комисията полага основите, необходими за по-голямо въздействие на инвестициите за сближаване след 2013 г.

Брюксел, 6 октомври 2011 г. — През последните десет години политиката на сближаване на ЕС изигра ролята на двигател за промяна, като допринесе ефективно за сближаването и растежа в ЕС: благодарение на нея бяха създадени над един милион работни места, предоставени бяха средства за обучения, с които над десет милиона души подобриха пригодността си за трудова заетост, съфинансирано беше изграждането на над 2000 км магистрални пътища и 4000 км железопътни линии и бяха създадени най-малко 800 000 малки и средни предприятия (МСП). За да може да продължи тази дейност и в бъдеще и за да отдели по-голямо внимание на европейските икономически приоритети, Европейската комисия прие днес пакет от законодателни актове в областта на политиката на сближаване за периода 2014—2020 г. Предназначението му е да се даде тласък на растежа и на създаването на работни места на територията на Европа чрез насочване на инвестициите на ЕС към европейската програма за растеж и заетост („Европа 2020“).

Съсредоточаването върху по-малко на брой инвестиционни приоритети, съответстващи на посочените цели, ще залегне в основата на новите договори за партньорство, за които държавите-членки ще се споразумяват с Европейската комисия. Те ще съдържат ясно набелязани цели и ще заделят финансов резерв за изпълнение, предназначен за поощряване на регионите, които постигат най-голям напредък по поставените от тях цели. За да гарантира, че въздействието на инвестициите на ЕС, предназначени за растеж и заетост, не се подкопава от лоши макроикономически политики или от недостатъчен административен капацитет, Комисията може да изиска преразглеждане на програми или дори да прекрати временно финансирането, ако не бъдат взети мерки за преодоляване на проблемите.

Въздействието на фондовете ще бъде подсилено и посредством опростяване и хармонизиране на правилата за дейността на различните фондове, в това число за развитие на селските райони и за морско дело и рибарство. Един-единствен набор от правила за пет различни фонда, както и по-интегриран подход ще гарантират, че различните фондове обслужват съгласувани цели и взаимно подсилват въздействието си.

Предложените днес законодателни актове ще подкрепят най-вече социалните инвестиции, които дават повече възможности на хората да се справят с бъдещите предизвикателства на пазара на труда, посредством Фонда за приспособяване към глобализацията и нова Програма за социална промяна и социални иновации, които ще допълнят и засилят Европейския социален фонд.

Комисарят по регионалната политика Йоханес Хаан заяви: „Политиката на сближаване вече има значителен принос за постигането на благосъстояние в ЕС. Като се има предвид обаче икономическата криза, дойде моментът тя да се превърне в движеща сила за растеж и конкурентоспособност. Нашите предложения ще засилят още повече действието на фондовете на ЕС. Като съсредоточим инвестициите върху ключови за растежа фактори – малките и средните предприятия (МСП), иновациите, енергийната ефективност, — ще постигнем още по-голямо въздействие. Освен това модернизираме политиката, като въвеждаме условия за гарантиране на изпълнение и резултати, стимули за онези, които работят най-добре, и опростени процедури".

Г-н Ласло Андор, комисар по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване, добави: „Това интегрирано предложение засилва социалното измерение на политиката на сближаване, като предвижда задължителни минимални дялове за Европейския социален фонд и още по-голяма роля за Фонда за приспособяване към глобализацията. Поставянето на хората в центъра на политиката е важен елемент от усилията, които полагаме за излизане от кризата. Тези фондове са финансовите лостове, които превръщат нашите политики в реалност в ежедневието на милиони граждани, като им помагат да си намерят работа и допринасят за възстановяване, съпроводено от разкриването на много работни места“.

Контекст

В пакета са включени:

  • общ регламент, с който се въвеждат общи правила за дейността на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР). Този регламент ще позволи по-добро съчетаване на фондовете за постигането на по-силно въздействие на действията на ЕС;

  • три отделни регламента за ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд;

  • два регламента относно цел „Европейско териториално сътрудничество“ и Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС);

  • два регламента относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) и Програмата за социална промяна и социални иновации;

  • съобщение относно фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС).

Следващи стъпки

Тези предложения предстои да бъдат обсъдени в Съвета и в Европейския парламент с оглед приемането им до края на 2012 г., за да може новото поколение от програми в областта на политиката на сближаване да заработят през 2014 г.

Паралелно с това ще продължат преговорите по многогодишната финансова рамка за целия бюджет на ЕС. Комисията вече предложи да задели 336 млрд. евро за инструменти на политиката на сближаване за периода 2014—2020 г. (IP/11/799)

Окончателно заделените суми за всяка държава-членка и списъците с допустимите региони за всяка категория ще бъдат определени едва след окончателното приемане на представения днес пакет от законодателни актове.

За по-подробен анализ вж. MEMO/11/663

Европейската седмица на регионите и градовете („Дни на отворените врати 2011 г."), която ще се проведе от 10 до 13 октомври, ще даде възможност на заинтересованите страни, които работят по политиката на сближаване, да обсъдят новите предложения.

Законодателните текстове са достъпни на следния адрес:

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm

За контакти:

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Marie-Pierre Jouglain (+32 2 298 44 49)

Maria Javorova (+32 2 299 89 03)


Side Bar