Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Антитръстова политика: Комисията иска от Франция да осигури недискриминационно разпределение на честотите за цифрово телевизионно излъчване

Брюксел, 29 септември 2011 г. – Комисията очаква от Франция да приведе процедурата си за предоставяне на честоти за цифрово телевизионно излъчване в съответствие с европейското законодателство и така да даде възможност на френските зрители да се възползват възможно най-скоро от по-разнообразни предложения на цифровата наземна телевизия (ЦНТ). Според Комисията френската система, по която на трима утвърдени оператори1 се отпускат допълнителни телевизионни канали (,,компенсаторни канали“) без всякаква тръжна процедура, противоречи на законодателството на ЕС, поставя в неизгодно положение конкурентните оператори и лишава телевизионните зрители от предлагането на по-атрактивни програми. Искането на Комисията е отправено под формата на мотивирано становище съгласно процедурите на ЕС за нарушение. Сега Франция разполага с два месеца, за да се съобрази с въпросното законодателство на ЕС, в противен случай Комисията може да сезира Съда на Европейския съюз.

Определеният за 2012 г. преход от аналогово към цифрово излъчване представлява една от целите на политиката на ЕС. Тази промяна създава възможност да се използва наново значителна част от радиочестотния спектър за нови услуги и допълнителни програми (т.нар. ,,дигитален дивидент“). За да гарантира, че този дигитален дивидент позволява навлизането на нови участници, които са в състояние да направят пазара по-динамичен, а избора на телевизионните зрители — по-богат, Комисията се грижи той да бъде разпределен посредством открити, прозрачни, обективни, недискриминационни и характеризиращи се с пропорционалност процедури, като се изключи специфичният случай с телевизионните канали, които работят за постигането на цели от общ интерес.

Системата за предоставяне на допълнителни телевизионни канали без всякаква тръжна процедура, въведена във Франция през 2007 г. преди преминаването към цифрова телевизия (ЦНТ), противоречи на европейското законодателство поради ред причини. На първо място, такава процедура е възможна единствено в специфичния случай, когато каналите работят за постигането на цели от общ интерес, което не важи за трите въпросни канала.

От друга страна, предоставянето на честоти като компенсация изглежда не съответства на концепцията за пропорционалност, тъй като предполагаемата щета, която биха претърпели въпросните оператори поради преустановяването с няколко месеца предсрочно на аналоговото излъчване, изглежда незначителна и дори може да е вече компенсирана с предоставените по-рано преимущества. На последно място, служебното предоставяне на допълнителни канали, когато новите участници трябва да участват в процедура за подаване на кандидатури, без да имат гаранция за успех, според Комисията представлява дискриминация.

Приложимото право на ЕС включва:

Директива 2002/77/ЕО на Комисията от 16 септември 2002 г. относно конкуренцията на пазарите на електронни съобщителни мрежи и услуги (,,Директива за конкуренцията“) (OB L 249, 17.9.2002 г., стр. 21; специално българско издание: глава 08, том 01, стр. 132).

Директива 2002/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги (,,Директива за разрешение“) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 21; специално българско издание: глава 13, том 35, стр. 183).

За допълнителна информация относно процедурите на ЕС за нарушение, вж. MEMO/11/646. Актуалните статистически данни във връзка с нарушенията по принцип са достъпни тук.

За контакт:

Amelia Torres (+32 2 295 46 29)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)

1 :

Canal+, TF1 и M6


Side Bar