Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Tuji študentje, učenci, pripravniki in prostovoljci ne morejo v celoti izkoriščati prednosti potovanja in bivanja v EU

Bruselj, 28. septembra 2011 – Iz današnjega poročila Komisije je razvidno, da se tuji študentje, ko pridejo na študij v EU, še vedno srečujejo s težavami zaradi razlik v izvajanju zadevne zakonodaje EU. Prvo poročilo o tem, kako države članice izvajajo pravila EU o vstopu in bivanju študentov, dijakov, neplačanih pripravnikov in prostovoljcev iz tretjih držav navaja, da bi se te oblike začasne migracije dalo še izboljšati. Zlasti bi se dalo povečati in okrepiti usklajenost, ki se je dosegla z Direktivo, ter razširiti pravice, ki jih zagotavlja.

„Mobilnost študentov prispeva k svetovnemu gospodarskemu razvoju s spodbujanjem kroženja znanja in idej. Komisija si bo še naprej prizadevala oblikovati učinkovit pravni okvir, ki bo državljanom tretjih držav omogočal pridobivanje spretnosti in znanja v Evropi,“ je povedala komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström.

Leta 2009 je z namenom študija, izmenjave učencev, neplačanega pripravništva ali prostovoljnega dela v EU vstopilo več kot 200 000 državljanov tretjih držav1. Največ državljanov tretjih držav pride zaradi izobraževanja in študija. Države, ki so leta 2009 sprejele največ študentov, so Francija (53 563), Italija (32 634), Nemčija (31 345), Španija (22 068) in Švedska (13 968).

Današnje poročilo ocenjuje napredek pri prenosu Direktive in ugotavlja težave, ki temu instrumentu EU preprečujejo, da bi razvil svoj celoten potencial.

Poročilo kaže, da je Direktivo treba temeljito spremeniti, zlasti glede: okrepitve jamstev v postopku (posebni skrajni roki za obravnavo prošenj, obveznost držav članic, da navedejo razloge za zavrnitev); okrepitve klavzul mobilnosti (ki se nanašajo na študente, ki so bili sprejeti v prvo državo članico in si želijo študij nadaljevati v drugi državi članici); spodbujanja sinergij s programi EU, ki lajšajo mobilnost državljanov tretjih držav v EU; izboljšanja ravni uskladitve glede prostovoljcev, neplačanih pripravnikov in učencev, ki bi lahko prispevalo k razvoju splošnega pravnega okvira EU na področju izobraževanja, usposabljanja in kulturnih izmenjav s tretjimi državami.

Zato Komisija namerava leta 2012 predlagati spremembe k Direktivi.

Komisija bo še naprej zagotavljala pravilen prenos in izvajanje Direktive v EU, če bo potrebno pa bo sprožila nadaljnje postopke za ugotavljanje kršitev. Poleg tega bo Komisija z državami članicami še naprej sodelovala na tehničnem področju, namerava pa tudi izboljšati obveščanje in okrepiti pomoč državam članicam in državljanom tretjih držav s čim boljšo uporabo interneta, zlasti portala EU o priseljevanju, ki je v pripravi.

Brez vplivanja na pristojnost držav članic glede določanja števila migrantov bi se lahko vprašanja v zvezi z dostopom študentov, ki so državljani tretjih držav, do dela ob koncu študija v prihodnje obravnavala posebej.

Ozadje

Direktiva 2004/114/ES2 določa skupna pravila za sprejem nedržavljanov v države članice EU za namene študija, izmenjav učencev, neplačanega usposabljanja ali prostovoljnega dela.

Splošni cilj Direktive je spodbujanje razvoja Evrope kot svetovnega centra odličnosti za študij. Cilj Direktive je tudi vzpostavitev skupnega pravnega okvira, ki bi državljanom tretjih držav olajšal vstop in bivanje v EU za namene študija. Bolj usklajen in pregleden pravni okvir omogoča, da postane EU kot kraj visokošolskega izobraževanja vidnejša, dostopnejša in privlačnejša za študente iz tretjih držav.

Direktiva prav tako določa niz temeljnih pravil o pogojih, pod katerimi lahko učenci, neplačani pripravniki in prostovoljci vstopajo in bivajo v EU. V nasprotju s pravili za študente lahko države članice izbirajo, ali se Direktiva uporablja tudi za te tri skupine migrantov.

S podpiranjem teh oblik migracije Direktiva želi spodbuditi „vzajemno bogatenje“ med različnimi akterji ter „boljše razumevanje med kulturami“. Prva leta izobraževanja imajo ključen vpliv na vrednote mladih, na njihovo vedenje, prizadevanja in znanje. Zaposlitve in poklicno usposabljanje jim omogočajo, da pridobijo pomembne spretnosti, ki lahko njim in njihovim delodajalcem pomagajo v delovnih situacijah v prihodnosti. Sodelovanje pri prostovoljnih dejavnostih pa je za prostovoljce, ki so prav tako sposobni pridobivanja novih spretnosti in izkušenj, lahko dragocen vir kulturnih izmenjav.

To poročilo izpolnjuje zavezo o poročanju Komisije iz člena 21 Direktive. Temelji na študiji, ki je bila opravljena za Komisijo, in drugih virih, vključno s priložnostnimi poizvedbami, izvedenimi prek _Hlk304818694evropske migracijske mreže, pritožbami, vprašanji in peticijami, ki so jih poslali posamezniki, ter razpravami z državami članicami o praktičnih vprašanjih, ki so se porodila ob uporabi Direktive.

Več informacij

Spletna stran evropske komisarke za notranje zadeve Cecilie Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Spletna stran Generalnega direktorata za notranje zadeve:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontakti

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)

1 :

Podatki vključujejo samo 24 držav članic, ki jih zavezuje ta direktiva. Danske, Irske in Združenega kraljestva ne zavezuje. Vir: Eurostat.

2 :

UL L 375, 23.12.2004, str. 12.


Side Bar