Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Udenlandske studerende, skoleelever, praktikanter og volontører kan ikke fuldt ud udnytte fordelene ved at rejse og opholde sig i EU

Bruxelles, den 28. september 2011 - Ifølge en rapport, som Kommissionen offentliggør i dag, er det stadig vanskeligt for udenlandske studerende at komme til EU for at studere, fordi den relevante lovgivning ikke er gennemført på en ensartet måde. Det fremgår af den første rapport om, hvordan medlemsstaterne har gennemført EU-reglerne om indrejse og ophold for studerende, skoleelever, ulønnede praktikanter og volontører fra tredjelande, at brugen af disse former for midlertidig indvandring kan forbedres. Især kan der opnås en større grad af harmonisering ved hjælp af direktivet ligesom de rettigheder, direktivet giver, kan øges og styrkes.

"Mobilitet blandt studerende fremmer den globale økonomiske udvikling, idet den øger udvekslingen af viden og idéer. Kommissionen vil fortsat arbejde for at skabe effektive retsregler, som giver tredjelandsstatsborgere mulighed for at erhverve færdigheder og tilegne sig viden gennem uddannelse i Europa", udtaler Cecilia Malmström, der er kommissær for Indre Anliggender.

I 2009 rejste over 200 000 tredjelandsstatsborgere ind i EU med henblik på studier, udveksling af skoleelever, ulønnede praktikantophold eller arbejde som volontør1. Det største antal tredjelandsstatsborgere kommer for at uddanne sig eller studere. De lande, der i 2009 modtog flest studerende, var Frankrig (53 563), Italien (32 634), Tyskland (31 345), Spanien (22 068) og Sverige (13 968).

I rapporten vurderes gennemførelsen af direktivet, og der ses på de problemer, som står i vejen for den fulde udnyttelse af det.

Rapporten afslører, at der er et stort behov for at ændre direktivet, navnlig med hensyn til: styrkelse af proceduregarantierne (specifikke frister for behandling af ansøgninger og en forpligtelse for medlemsstaterne til at begrunde afslag), styrkelse af mobilitetsbestemmelserne (som vedrører studerende, der har fået indrejsetilladelse i en medlemsstat, og som ansøger om at få lov til at fortsætte deres studier i en anden medlemsstat), fremme af synergier med EU-programmer, der fremmer tredjelandsstatsborgeres mobilitet i EU, og større harmonisering med hensyn til volontører, ulønnede praktikanter og skoleelever (dette kunne bidrage til etableringen af overordnede EU-regler inden for uddannelse, erhvervsuddannelse og udvekslinger på det kulturelle område med tredjelande).

Kommissionen agter derfor at foreslå ændringer til direktivet i løbet af 2012.

Kommissionen vil fortsat sikre, at direktivet gennemføres korrekt og implementeres i hele EU, herunder ved om nødvendigt at indlede traktatbrudssager. Den vil også fortsat samarbejde med medlemsstaterne på teknisk niveau og vil oplyse og hjælpe både medlemsstater og tredjelandsstatsborgere bedre ved at gøre størst mulig brug af internettet, blandt andet den kommende EU-portal om indvandring.

Der bør i fremtiden ses nærmere på spørgsmålet om tredjelandsstuderendes ret til at arbejde ved afslutningen af deres studier, uden at der dog ændres ved medlemsstaternes ret til selv at fastsætte antallet af indvandrere.

Baggrund

Direktiv 2004/114/EF2 fastsætter fælles regler for tredjelandsstatsborgere, som ønsker at rejse ind i en EU-medlemsstat for at studere, gå i skole, gennemføre et ulønnet praktikophold eller arbejde som volontør.

Det overordnede mål med direktivet er at fremme Europa som verdens førende ekspertisecenter for studier. Direktivet har derfor til formål at fastlægge fælles retsregler, som skal gøre det lettere for tredjelandsstatsborgere at tage ophold i EU for at studere. Ved hjælp af koordinerede og gennemsigtige regler skal Unionen blive mere synlig, lettere tilgængelig og mere attraktiv som studiested for tredjelandsstuderende.

Direktivet fastsætter også en række grundlæggende regler om de betingelser, som skoleelever, ulønnede praktikanter og volontører skal opfylde for at rejse ind i og tage ophold i EU. I modsætning til reglerne om studerende er det op til medlemsstaterne at afgøre, om de ønsker at anvende direktivet på disse tre grupper indvandrere.

Ved at fremme disse former for migration skal direktivet anspore til gensidig berigelse af de forskellige parter og til en bedre forståelse kulturerne imellem. De tidlige uddannelsesår har stor indflydelse på unges værdier, holdning, forventninger og viden. Praktikophold og erhvervsuddannelse giver mulighed for at opnå værdifulde færdigheder, som kan vise sig nyttige for dem og deres arbejdsgiver i fremtiden. Frivilligt arbejde kan være en værdigfuld kilde til kulturel udveksling for volontører, som også kan tilegne sig nye færdigheder og gøre sig nye erfaringer.

Kommissionen aflægger denne rapport som følge af direktivets artikel 21. Den bygger på en undersøgelse, der er foretaget for Kommissionen, og på andre kilder, såsom ad hoc-undersøgelser foretaget af Det Europæiske Migrationsnetværk, klager, spørgsmål og underskriftsindsamlinger fra privatpersoner og drøftelser med medlemsstater om de praktiske problemer, der er opstået i forbindelse med direktivets anvendelse.

Yderligere oplysninger findes på:

Webstedet for EU-kommissær for indre anliggender, Cecilia Malmström

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Webstedet for Generaldirektoratet for Indre Anliggender:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

Oplysningerne omfatter kun de 24 medlemsstater, der er bundet af direktivet. Danmark, Irland og Det Forenede Kongerige er ikke bundet af det. Kilde: Eurostat

2 :

EUT L 375 af 23.12.2004, s. 12.


Side Bar