Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Studenti, žáci, stážisti a dobrovolníci ze třetích zemí nemohou plně využívat výhod cestování a pobytu v EU

Brusel, 28. září 2011 – Podle zprávy, již Komise dnes vydala, se zahraniční studenti, kteří přicházejí do EU, stále potýkají s obtížemi v důsledku nejednotného uplatňování evropské legislativy. Z této první zprávy o tom, jak členské státy provádějí právní předpisy EU o vstupu a pobytu studentů, žáků, neplacených stážistů a dobrovolníků ze třetích zemí, vyplývá, že tento způsob dočasné migrace by bylo možno využívat lépe. Především je možné posilovat míru harmonizace dosažené na základě směrnice, jakož i práva, která tato směrnice poskytuje.

„Mobilita studentů přispívá k celosvětovému hospodářskému rozvoji, jelikož podporuje šíření znalostí a nápadů. Komise bude nadále usilovat o vytvoření účinného právního rámce, jenž umožní státním příslušníkům třetích zemí získat dovednosti a znalosti při vzdělávacím pobytu v Evropě,” uvedla komisařka pro vnitřní věci, Cecilia Malmströmová.

V roce 2009 vstoupilo do EU za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby více než 200 000 státních příslušníků třetích zemí1. Vzdělávání a studium jich v tomto roce nejvíce přivedlo do Francie (53 563), Itálie (32 634), Německa (31 345), Španělska (22 068) a Švédska (13 968).

Dnešní zpráva hodnotí stav provádění směrnice a poukazuje na problematické oblasti, které brání plnému využití jejího potenciálu.

Zpráva odhaluje zásadní potřebu změnit směrnici zejména v těchto oblastech: posílení procedurálních záruk (konkrétní lhůty pro zpracování žádostí, povinnost členských států udat důvody zamítnutí), posílení ustanovení o mobilitě (pro studenty přijaté v jednom členském státě, kteří chtějí pokračovat ve studiu v jiném členském státě), stimulace součinnosti s programy EU, jež usnadňují mobilitu státních příslušníků třetích zemí do EU nebo zlepšení úrovně harmonizace, co se týče dobrovolníků, neplacených stážistů a žáků (což by mohlo přispět k rozvoji celkového právního rámce EU v oblasti všeobecného a odborného vzdělávání a kulturních výměn s třetími zeměmi).

Komise proto hodlá během roku 2012 navrhnout změny směrnice.

Komise se bude i nadále starat o to, aby byla směrnice řádně prováděna a uplatňována v celé EU, případně také zahajovat další řízení ohledně jejího porušování. Bude rovněž pokračovat v odborné spolupráci s členskými státy a hodlá jak členské státy, tak příslušníky třetích zemí lépe informovat a podporovat. Využije přitom co nejlépe internet, zejména prostřednictvím budoucího portálu EU o přistěhovalectví.

A kromě toho, aniž by současně byla nějak omezována pravomoc členských států určovat počet migrujících osob, je možno do budoucna konkrétně řešit otázku přístupu studentů z třetích zemí k zaměstnání po ukončení svého studia.

Souvislosti

Směrnice 2004/114/ES2 zavádí společná pravidla pro přijímání občanů třetích zemí do členského státu EU za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby.

Obecným cílem směrnice je propagovat Evropu jako význačné světové akademické centrum. V rámci tohoto úsilí má směrnice vytvořit společný právní rámec, který usnadní státním příslušníkům třetích zemí vstup a pobyt na území EU za účelem studia. Koordinovaný a transparentní legislativní rámec přispěje k tomu, aby se EU jako akademické centrum stala pro studenty ze třetích zemí viditelnější, přístupnější a atraktivnější.

Směrnice dále zavádí soubor základních pravidel pro vstup a pobyt žáků, neplacených stážistů a dobrovolníků na území EU. Na rozdíl od pravidel pro studenty se členské státy mohou rozhodnout, zda budou směrnici na tyto tři skupiny přistěhovalců uplatňovat.

Podporou těchto forem přistěhovalectví usiluje směrnice o podnícení „vzájemného obohacení“ různých zúčastněných stran a „většího porozumění mezi kulturami". Na hodnoty, postoje, cíle a znalosti mladých lidí mají raná léta školní docházky zásadní vliv. Pracovní stáže a odborné vzdělávání jim umožňují získat důležité dovednosti, jež mohou jim i jejich zaměstnavatelům v budoucnu pomoci v různých pracovních situacích. Zapojení do dobrovolné činnosti může být cennou příležitostí kulturní výměny pro všechny dobrovolníky, kteří tímto způsobem mohou nabývat nových schopností a zkušeností.

Komise touto zprávou plní svou povinnost podle článku 21 směrnice. Zpráva vychází ze studie zadané Komisí a z dalších zdrojů. K nim patří dotazy ad hoc pokládané prostřednictvím Evropské migrační sítě, stížnosti, dotazy a petice zasílané soukromými osobami a rozhovory s členskými státy o praktických otázkách vyplývajících z uplatňování směrnice.

Další informace

Internetové stránky komisařky pro vnitřní věci Cecilie Malmströmové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)

1 :

Údaje se týkají jen 24 členských států, které jsou vázány uplatňováním směrnice. Dánsko, Irsko a Spojené království nejsou uplatňováním směrnice vázány. Zdroj: Eurostat.

2 :

Úř. věst. L 375, 23.12.2004, s. 12.


Side Bar