Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/851

Bruselj, 29. junij 2010

Telekomunikacije: cene gostovanja nižje, konkurenca pa še vedno ne dovolj močna, pravi poročilo Komisije

Danes objavljeno vmesno poročilo Evropske komisije o gostovanju kaže, da so mobilni operaterji EU znižali svoje cene gostovanja v skladu z zamejitvijo cen, določeno v pravilih EU, ki so bila sprejeta leta 2007 in spremenjena julija lani. Preglednost cen se je izboljšala. Cene gostujočih klicev so se od leta 2005 znižale za več kot 70 %, pošiljanje besednih sporočil med državami članicami EU pa je za 60 % cenejše. Vendar potrošniki še vedno nimajo na voljo cen, ki bi bile znatno nižje od tistih, ki jih določajo pravila EU. Poročilo Komisije zato ugotavlja, da konkurenca na trgu gostovanja v EU še vedno ni dovolj močna, da bi potrošnikom nudila več izbire in tudi nižje cene.

Podpredsednica Evropske komisije in komisarka za digitalno agendo Neelie Kroes je povedala: „Stroški uporabe mobilnih telefonov ali naprav v tujini so se v EU od sprejetja prvih pravil o gostovanju stalno zniževali. Tri leta po začetku veljavnosti pravil pa se maloprodajne cene večine operaterjev gibljejo okrog zakonsko določenih maksimalnih cen. Več konkurence na trgu gostovanja v EU bi potrošnikom nudilo več izbire in tudi nižje cene.“

Na podlagi spremenjenih pravil o gostovanju, sprejetih junija 2009 (IP/09/1064, MEMO/09/309), državljani EU uživajo prednosti nižjih cen gostovanja za govorne storitve in storitve SMS ter so bolje obveščeni o cenah, ki jih plačajo za prenos podatkov med gostovanjem. Maksimalna cena, ki jo potrošniki plačajo za govorne klice med gostovanjem, se je s 1. julijem 2009 znižala z 0,46 EUR na 0,43 EUR na minuto (brez DDV), s 1. julijem 2010 pa se bo še dodatno znižala na 0,39 EUR na minuto. Maksimalna cena besednih sporočil se je znižala za skoraj 60 % in znaša od 1. julija 2009 0,11 EUR. Cene, ki si jih operaterji medsebojno zaračunavajo za prenos podatkov med gostovanjem, se bodo z julijem 2010 znižale z 1 EUR na 0,80 EUR za megabajt naloženih oziroma poslanih podatkov. Glej IP/10/843.

Čeprav je zakonodaja prispevala k znižanju cen, današnje poročilo kaže, da trg za gostovanje v EU kljub uvedbi regulativnih omejitev še vedno ni dovolj konkurenčen, da bi potrošnikom nudil najboljšo izbiro in ceno. Maloprodajne cene se gibljejo okrog maksimalnih cen, ki so regulirane na ravni EU. Konec leta 2009 je zakonsko določena maksimalna cena za govorne klice med gostovanjem v EU znašala 0,43 EUR na minuto, potrošniki, ki so izbrali „evropsko tarifo“ (glej Ozadje v nadaljevanju), pa so za odhodni klic med gostovanjem plačali v povprečju 0,38 EUR na minuto, poleg tega so uporabniki evropske tarife plačali povprečno 0,17 EUR na minuto za dohodne klice med gostovanjem, kar je nekoliko pod zakonsko določeno ceno 0,19 EUR.

Po mnenju Komisije dajejo pravila EU operaterjem dovolj manevrskega prostora, da bi lahko nudili privlačnejše cene gostovanja pod regulativnimi omejitvami. Nazadnje bi se morala razlika med cenami gostovanja in nacionalnimi cenami v skladu s cilji digitalne agende za Evropo do leta 2015 približati nič (glej IP/10/581, MEMO/10/199 and MEMO/10/200)

Glede prenosa podatkov med gostovanjem poročilo potrjuje, da so se veleprodajne cene znižale precej pod maksimalno ceno EU (1 EUR za megabajt naloženih oziroma poslanih podatkov). Konec leta 2009 so si operaterji medsebojno zaračunavali povprečno 0,55 EUR za megabajt. Znižale so se tudi povprečne maloprodajne cene, in sicer s 3,62 EUR za megabajt v začetku leta 2009 na 2,66 EUR ob koncu leta 2009. Komisija od operaterjev pričakuje, da bodo znižanja cen na veleprodajni ravni prenesli tudi na potrošnike v obliki nižjih maloprodajnih cen, ki jih bo še naprej spremljala.

Analiza Komisije kaže tudi, da potrošniki več uporabljajo storitve gostovanja. Kljub ocenjenemu 12 % zmanjšanju potovanj se je skupna količina v tujini prejetih klicev in poslanih SMS v EU v zadnjih dveh letih povečala. Zlasti je bilo po uvedbi vseevropske maksimalne cene 11 centov za SMS poleti 2009 poslanih 20 % več pisnih sporočil kot v predhodnem poletju.

Količina storitev prenosa podatkov se je v letu 2009 povečala za 40 %. Pričakovati je, da se bo ta trend zaradi vse večje razširjenosti pametnih telefonov in drugih prenosnih naprav nadaljeval.

Komisija bo do konca junija 2011 v celoti pregledala pravila o gostovanju iz leta 2009. Ocenila bo, če se bili njihovi cilji doseženi in če trg za storitve gostovanja, tj. enotni digitalni trg, deluje, kot bi moral.

Ozadje:

Uredba EU o gostovanju iz leta 2007 (MEMO/07/251, IP/07/1202) je uvedla zamejitve vele- in maloprodajnih cen gostovanja ter vključila ukrepe za povečanje preglednosti. Leta 2009 je EU uredbo o gostovanju spremenila, da bi še dodatno znižala cene storitev besednih sporočil ter govornih in podatkovnih storitev. Sprememba je uvedla tarifo „Euro-SMS“, s katero je omejila ceno SMS na 11 centov (brez DDV), in maksimalno veleprodajno ceno v višini 1 EUR za megabajt naloženih oziroma poslanih podatkov. Uredba o gostovanju iz leta 2009 velja do 30. junija 2012.

Eden od ciljev digitalne agende za Evropo je, da se razlika med cenami gostovanja in nacionalnimi cenami do leta 2015 približa nič. Na ta način bo Komisija zares dosegla enotni trg za telekomunikacijske storitve.

Številni mobilni operaterji iz Združenega kraljestva so se glede uredbe EU o gostovanju poskušali pritožiti na Sodišču EU. Vendar je to 8. Junija 2010 odločilo, da je uredba o gostovanju pravno veljavna (MEMO/10/242). Odločitev Sodišča je potrdila stališče Komisije, da ima uredba ustrezno pravno podlago (Pogodba določa pravilno delovanje notranjega trga EU), da je bistveno sorazmerna s ciljem varstva potrošnikov pred visokimi cenami in utemeljena z načelom subsidiarnosti (isti cilj se ne bi mogel doseči brez skupnega pristopa na ravni EU).

Vmesno poročilo je na voljo na:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/docs/interim_report2010.pdf

Za več informacij:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Priloga

(Source: BEREC)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
(Source: BEREC)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

(Source: BEREC)


Side Bar