Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/851

V Bruseli 29. júna 2010

Telekomunikácie: nižšie ceny za roaming, ale hospodárska súťaž ešte nie je dostatočne silná, uvádza sa v správe Komisie

Mobilní operátori v EÚ znížili svoje poplatky za roaming v súlade s maximálnymi cenovými limitmi, ktoré boli prvýkrát zavedené v predpisoch EÚ v roku 2007 a zmenené v júli minulého roka, uvádza sa v dnes uverejnenej priebežnej správe Európskej komisie o roamingu. Cenová transparentnosť sa zlepšila. Cena za roamingové hovory sa od roku 2005 znížila o viac ako 70 % a poslanie textovej správy medzi členskými štátmi EÚ stojí o 60 % menej. Ceny pre spotrebiteľov však ešte stále nie sú podstatne nižšie ako ceny stanovené v predpisoch EÚ. Komisia preto v svojej správe dospela k záveru, že hospodárska súťaž na trhu EÚ s roamingovými službami nie je dostatočne silná na to, aby spotrebiteľom zabezpečila lepší výber a ešte výhodnejšie ceny.

Podpredsedníčka Komisie zodpovedná za digitálnu agendu Neelie Kroesová vyhlásila: „Od prijatia prvých roamingových pravidiel sa náklady na používanie mobilných telefónov alebo zariadení v zahraničí v rámci EÚ neustále znižujú. Ale aj po troch rokoch od zavedenia týchto pravidiel väčšina operátorov ponúka maloobchodné ceny, ktoré sa pohybujú v blízkosti maximálnych povolených limitov. Väčšia konkurencia na trhu s roamingovými službami v EÚ by zaistila spotrebiteľom lepší výber a ešte výhodnejšie ceny.“

Občania EÚ môžu vďaka zmeneným roamingovým pravidlám prijatým v júni 2009 (IP/09/1064, MEMO/09/309) využívať lepšie ceny za hlasové a textové (SMS) roamingové služby a sú lepšie informovaní o cenách, ktoré platia za dátový roaming. Limit pre maximálnu cenu, ktorú platia spotrebitelia za roamingové hlasové hovory, sa od 1. júla 2009 znížil zo 46 centov na 43 centov za minútu (bez DPH) a od 1. júla 2010 klesne až na 39 centov za minútu. Cenový limit pre textovú správu klesol od 1. júla 2009 takmer o 60 % na 11 centov. Ceny, ktoré si operátori navzájom účtujú za dátový roaming, sa od júla 2010 znížia z jedného eura na 80 centov za megabyte informácií odoslaných do siete alebo sťahovaných zo siete. Pozri IP/10/843.

Hoci vďaka právnym predpisom došlo k zníženiu cien, v dnešnej správe sa uvádza, že napriek zavedeniu regulačných limitov nie je trh EÚ s roamingovými službami ešte dostatočne konkurencieschopný na to, aby zaistil spotrebiteľom najlepší výber a ceny. Maloobchodné ceny majú tendenciu pohybovať sa v blízkosti maximálnych cenových limitov regulovaných Európskou úniou. Na konci roku 2009 bol najvyšší povolený limit EÚ za roamingové hlasové hovory 43 centov za minútu a spotrebitelia, ktorí si zvolili „eurotarifu“ (pozri kontext ďalej v texte), platili priemerne 38 centov za minútu za odchádzajúci roamingový hovor. Spotrebitelia využívajúci eurotarifu takisto platili priemerne 17 centov za minútu za prijaté roamingové hovory, teda cenu mierne nižšiu ako povolený limit vo výške 19 centov.

Podľa názoru Komisie pravidlá EÚ poskytujú operátorom dostatok priestoru na to, aby ponúkli atraktívnejšie ceny za roaming, ktoré by boli nižšie ako regulované limity. V súlade s cieľmi Digitálnej agendy pre Európu (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200) by sa mal napokon dosiahnuť takmer nulový rozdiel medzi cenami za roaming a za domáce hovory.

V prípade dátového roamingu sa v správe potvrdzuje, že veľkoobchodné ceny klesli výrazne pod limit EÚ (1 euro za megabyte informácií odoslaných do siete alebo sťahovaných zo siete). Operátori si na konci roku 2009 účtovali navzájom v priemere 55 centov za megabyte. Priemerné ceny pre spotrebiteľov sa takisto znížili z 3,62 EUR za megabyte na začiatku roka 2009 na 2,66 EUR na konci roka 2009. Komisia od operátorov očakáva, že úspory na veľkoobchodnej úrovni premietnu do nižších maloobchodných cien pre spotrebiteľov. Tento vývoj bude aj naďalej monitorovať.

V analýze Komisie sa poukazuje aj na fakt, že spotrebitelia využívajú roamingové služby v čoraz väčšej miere. Napriek odhadovanému 12 % poklesu v oblasti cestovného ruchu sa v priebehu uplynulých dvoch rokov celkový objem prijatých hovorov a odoslaných textových správ pri cestách v zahraničí v rámci EÚ zvýšil. Po zavedení cenového limitu vo výške 11 centov za jednu SMS v celej EÚ sa počet textových správ odoslaných v lete 2009 zvýšil v porovnaní s predchádzajúcim letom o 20 %.

Z hľadiska objemu dát došlo v roku 2009 k nárastu využívania služieb dátového roamingu o 40 %. Nakoľko sa využívanie „smart“ telefónov a iných príručných zariadení neustále rozširuje, tento trend bude veľmi pravdepodobne pokračovať.

Komisia vykoná do konca júna 2011 úplné preskúmanie roamingových pravidiel z roku 2009. Posúdi, či sa podarilo dosiahnuť stanovené ciele a či trh s roamingovými službami funguje tak, ako má – teda ako jednotný digitálny trh.

Kontext:

V nariadení EÚ o roamingu z roku 2007 (MEMO/07/251, IP/07/1202) sa zaviedli veľkoobchodné a maloobchodné cenové limity pre poplatky za roaming a zahrnuli sa do neho aj opatrenia na zvyšovanie transparentnosti. V roku 2009 EÚ nariadenie o roamingu zmenila a doplnila s cieľom ďalej znížiť ceny textových správ, hlasových a dátových služieb. Týmto krokom sa zaviedla „eurotarifa“ limitujúca cenu textovej správy na 11 centov (bez DPH) a veľkoobchodnú cenu za megabyte informácií odoslaných do siete alebo sťahovaných zo siete na 1 euro. Nariadenie o roamingu je platné do 30. júna 2012.

Jedným z cieľov Digitálnej agendy pre Európu je, aby sa do roku 2015 dosiahol takmer nulový rozdiel medzi cenami za roaming a za domáce hovory. Komisia tak dosiahne vytvorenie skutočne jednotného trhu so službami telekomunikácie.

Niekoľko mobilných operátorov zo Spojeného kráľovstva sa pokúsilo nariadenie EÚ o roamingu napadnúť na Súdnom dvore EÚ, ktorý však 8. júna 2010 rozhodol, že uvedené nariadenie je právoplatné (MEMO/10/242). Súd v svojom rozhodnutí potvrdil názor Komisie, že nariadenie má správny právny základ (pravidlá ustanovené v Zmluve o fungovaní EÚ, podľa ktorých sa má zaistiť riadne fungovanie vnútorného trhu EÚ), je v zásade primerané cieľu chrániť spotrebiteľov pred vysokými poplatkami a je odôvodnené na základe zásady subsidiarity (tento cieľ by nebolo možné dosiahnuť bez spoločného prístupu na úrovni EÚ).

Priebežnú správu možno nájsť na tejto webovej stránke:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/docs/interim_report2010.pdf

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Príloha

(Source: BEREC)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
(Source: BEREC)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

(Source: BEREC)


Side Bar