Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/851

Brussel, 29 juni 2010

Verslag Europese Commissie over telecommunicatie: roaming goedkoper, maar nog steeds te weinig concurrentie

De aanbieders van mobiele telefonie in de EU hebben de kosten die zij in rekening brengen voor roaming (mobiel bellen in het buitenland) in overeenstemming gebracht met de EU-regels over maximumtarieven uit 2007, die in juli 2009 zijn gewijzigd. Dat blijkt uit een tussentijds verslag over roaming dat de Europese Commissie vandaag heeft gepubliceerd. De tarieven zijn transparanter geworden: de kosten voor roaming zijn sinds 2005 met meer dan 70% gedaald, en sms'en van de ene EU-lidstaat naar de andere kost 60% minder. Niettemin zijn de tarieven voor de consument nog steeds niet veel lager dan de door de EU-regelgeving opgelegde tarieven. Het verslag van de Commissie concludeert derhalve dat de concurrentie op de roamingmarkt in de EU nog steeds niet krachtig genoeg is om tot een ruimere keuze en nog lagere tarieven voor de consument te komen.

Vicevoorzitter van de Europese Commissie en Europees commissaris voor de Digitale Agenda Neelie Kroes zei daarover: "De kosten voor het gebruik van mobiele telefoons en apparatuur in het buitenland binnen de EU zijn sinds de goedkeuring van de eerste regels over roaming steeds verder gedaald. Maar nu, drie jaar na de inwerkingtreding van die regels, bieden de meeste aanbieders de consument tarieven die rond de wettelijke maxima liggen. Meer concurrentie op de roamingmarkt in de EU zou voor de consument betekenen dat hij een ruimere keuze en nog lagere tarieven krijgt."

Volgens de gewijzigde regels over roaming die in juni 2009 zijn goedgekeurd (IP/09/1064, MEMO/09/309), profiteren de burgers in de EU van lagere tarieven voor zowel mobiele spraaktelefonie als sms-diensten in het buitenland, en worden zij beter geïnformeerd over de tarieven die zij voor "dataroaming" betalen. Het maximumtarief dat consumenten voor mobiel bellen in het buitenland betalen, is per 1 juli 2009 van 46 cent per minuut gedaald naar 43 cent per minuut (exclusief btw) en zal per 1 juli 2010 nog verder dalen naar 39 cent per minuut. Het maximumtarief voor een sms-bericht is per 1 juli 2009 met bijna 60% gedaald tot 11 cent. De tarieven die aanbieders elkaar in rekening brengen voor dataroaming zullen per 1 juli 2010 van 1 euro dalen naar 80 cent per geüp- of gedownloade megabyte (zie IP/10/843).

Hoewel de wetgeving tot lagere tarieven heeft geleid, blijkt uit het vandaag uitgebrachte verslag dat de EU-markt voor roaming ondanks de aangegeven wettelijke grenzen nog steeds niet concurrerend genoeg is om de consument de ruimst mogelijke keuze en het laagst mogelijke tarief te bieden. De consumententarieven liggen meestal rond de door de EU vastgestelde tariefplafonds.

Eind 2009 bedroeg het wettelijke maximumtarief in de EU voor uitgaande telefoongesprekken in het buitenland 43 cent per minuut, en voor consumenten die voor het "Eurotarief" kozen (zie hierna onder het kopje "Achtergrond"), 38 cent per minuut. Voor inkomende gesprekken in het buitenland werd consumenten die het Euro-tarief betalen, gemiddeld ook 17 cent per minuut aangerekend, slechts iets minder dan het wettelijke tariefplafond van 19 cent.

Volgens de Commissie geven de EU-regels de exploitanten ruimschoots genoeg marge om aantrekkelijker roamingtarieven onder de wettelijke plafonds toe te passen. Uiteindelijk moet het verschil tussen roaming en nationale tarieven tegen 2015 vrijwel nul bedragen, geheel volgens de doelstellingen van de Digitale Agenda voor Europa (zie IP/10/581, MEMO/10/199 en MEMO/10/200)).

Ten aanzien van dataroaming bevestigt het verslag dat de wholesaletarieven tot ver onder het EU-plafond van 1 euro per geüp- of gedownloade megabyte is gedaald. De exploitanten rekenden elkaar eind 2009 gemiddeld 55 cent per megabyte aan. De gemiddelde consumententarieven zijn ook gedaald, namelijk van 3,62 euro per megabyte begin 2009 tot 2,66 euro eind 2009. De Commissie verwacht dat de besparingen voor de exploitanten op wholesaleniveau aan de consument ten goede komen in de vorm van lagere retailprijzen, en zij zal daar toezicht op blijven houden.

Uit de analyse door de Commissie blijkt ook dat consumenten meer gebruik maken van roamingdiensten. Hoewel er de laatste twee jaar 12% minder werd gereisd, is het totale aantal in het buitenland aangenomen telefoontjes en verzonden sms'jes in de EU in diezelfde periode toegenomen. Na de invoering van het tariefplafond van 11 cent per sms-bericht in de hele EU zijn er in de zomer van 2009 20% meer sms'jes verstuurd dan in de zomer daarvoor.

Het volume aan dataroamingdiensten is in 2009 met meer dan 40% toegenomen. Aangezien het aantal smartphones en zakcomputers toeneemt, zet deze trend naar verwachting nog door.

De Commissie zal de roamingregels van 2009 tegen eind juni 2011 uitgebreid tegen het licht houden. Zij zal nagaan of de doelstellingen zijn bereikt en of de markt voor roamingdiensten naar behoren werkt – namelijk als een eengemaakte digitale markt.

Achtergrond:

Bij de EU-roamingverordening van 2007 (MEMO/07/251, IP/07/1202) zijn op zowel wholesale- als retailniveau tariefplafonds ingesteld voor roaming, en zijn maatregelen afgekondigd om de transparantie te vergroten. In 2009 heeft de EU de roamingverordening gewijzigd om de tarieven voor sms'jes, spraaktelefonie en datadiensten nog verder te verlagen. Bij die wijziging is een "Euro-sms-tarief" ingevoerd, waarbij de prijs van een sms'je tot 11 cent is beperkt (exclusief btw) en een wholesaleplafond van 1 euro per geüp- of gedownloade megabyte is ingesteld. De roamingverordening is geldig tot en met 30 juni 2012.

Een van de doelstellingen van de Digitale Agenda voor Europa is de verschillen tussen de tarieven voor roaming en die voor binnenlandse mobiele telefonie tegen 2015 tot vrijwel nul te reduceren. De Commissie zorgt er op die manier voor dat de markt voor telecommunicatiediensten wordt eengemaakt.

Verscheidene mobiele aanbieders uit Groot-Brittannië hebben geprobeerd de roamingverordening van de EU aan te vechten bij het Hof van Justitie van de EU. Op 8 juni 2010 heeft het Hof van Justitie van de EU echter bepaald dat de roamingverordening rechtsgeldig is (MEMO/10/242). In het arrest van het Hof werd het standpunt van de Commissie bevestigd, namelijk dat de verordening een deugdelijke rechtsgrondslag heeft (de regels uit het Verdrag betreffende de juiste werking van de interne markt), in belangrijke mate evenredig is met de doelstelling van bescherming van de consumenten tegen hoge tarieven, en gerechtvaardigd is op grond van het subsidariteitsbeginsel (dezelfde doelstelling was niet te bereiken zonder gemeenschappelijke benadering op het niveau van de EU).

Het tussentijdse verslag kan hier worden gevonden:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/docs/interim_report2010.pdf

Voor meer informatie:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Bijlage

(Bron: BEREC)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
(Bron: BEREC)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

(Bron: BEREC)


Side Bar