Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PT

IP/10/809

Brüssel, 24. juuni 2010

Meresõiduohutus: Euroopa Komisjon saadab Portugalile sadamariigi kontrolli tõhustamist käsitleva ametliku nõude

Euroopa Komisjon saatis Portugalile ametliku nõude rakendada ELi sadamariigi kontrolli käsitlevat direktiivi nõuetekohaselt, eelkõige tuleb kohaldada ELi ohutusstandarditele mittevastavate laevade suhtes karistusi. Kõnealune direktiiv on mereohutuse valdkonna üks olulisemaid õigusakte, mille eesmärk on standarditele mittevastava laevaliikluse vastu võitlemine. ELi rikkumismenetluse kohase põhjendatud arvamuse vormis nõude täitmiseks on Portugalil aega kaks kuud, vastasel juhul võib komisjon teha Euroopa Kohtule Portugali juhtumit käsitleva esildise.

ELi sadamariigi kontrolli käsitlevad eeskirjad

Sadamariigi kontrolli käsitleva direktiivi 95/21/EÜ eesmärk on vähendada ELi vetes sõitvate ja standarditele mittevastavate laevade arvu, luues kõikide sadamariikide laevakontrolli ühised kriteeriumid ning ühtlustades nõutud standarditele mittevastavate laevade kontrolli- ja kinnipidamise menetlused.

Direktiiviga nõutakse tõhusate, proportsionaalsete ja hoiatavate karistuste süsteemi loomist juhuks, kui rikutakse riiklikke rakendusmeetmeid. Karistusi tuleks näiteks kohaldada sel juhul, kui laeva kapten ei edasta sadamavaldajatele kohustuslikku teavet, et oma laeva kontrollimisest pääseda.

Olukord Portugalis

Komisjon esitas nõude pärast Portugalis toimunud Euroopa Meresõiduohutuse Ameti kontrollkäiku. Need kontrollkäigud on osa komisjoni järelevalveprogrammist, mille eesmärk on hinnata, kuidas liikmesriigid on kõnealust direktiivi praktikas rakendanud.

Komisjoni arvates ei täida Portugal direktiivist tulenevaid kohustusi, kuna ta tegelikult ei kohalda karistusi.

Rakendamata jätmise praktiline mõju

Sadamariigi kontrolli käsitleva direktiivi nõuete täitmata jätmine võib põhjustada meresõiduohutuse häireid ning tekitada ohte keskkonnale.


Side Bar