Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/581

V Bruselu dne 19. května 2010

Digitální agenda: Komise předkládá akční plán na podporu prosperity a blahobytu Evropy

Provedení ambiciózního Digitálního programu pro Evropu, který dnes představila Evropská komise, by významně přispělo k hospodářskému růstu EU a přineslo výhody digitálního věku všem vrstvám společnosti. V uplynulých 15 letech stály informační a komunikační technologie za polovinou růstu produktivity v Evropě (viz IP/10/571) a tato tendence se pravděpodobně zrychlí. Program nastiňuje sedm prioritních oblastí činnosti. Jsou jimi vytvoření jednotného digitálního trhu, větší interoperabilita, podpora důvěry v internet a jeho bezpečnosti, mnohem rychlejší přístup k internetu, více investic do výzkumu a vývoje, zvýšení počítačové gramotnosti a začlenění a použití informačních a komunikačních technologií při řešení problémů, se kterými se společnost potýká, jako je například změna klimatu a stárnutí obyvatelstva. Sem patří například usnadnění elektronických plateb a elektronické fakturace, rychlé nasazení telemedicíny a energeticky účinné osvětlení. V těchto sedmi oblastech digitální program předpokládá přibližně 100 následných opatření, z nichž 31 je legislativní povahy. Digitální program je jednou ze sedmi stěžejních iniciativ v rámci strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění (viz IP/10/225).

Místopředsedkyně Komise pro digitální agendu Neelie Kroesová prohlásila: „Zájmy evropských občanů a podniků musí být v čele digitální revoluce. Jen tak může být maximalizován potenciál informačních a komunikačních technologií (IKT), což napomůže tvorbě pracovních míst, udržitelnosti a sociálnímu začleňování. Ambiciózní strategie, kterou jsme dnes předložili, jasně ukazuje, kam musíme v následujících letech zaměřit úsilí. Abychom mohli plně rozvinout potenciál evropské digitální budoucnosti, potřebujeme plné nasazení členských států, odvětví IKT a ostatních významných hospodářských aktérů.“

Sedm cílů

Nový jednotný trh, který přinese výhody digitálního věku

Občané by měli mít možnost využívat komerčních služeb a kulturní nabídky, které překračují hranice. Avšak on-line trhy v EU jsou stále odděleny překážkami, které brání přístupu k celoevropským telekomunikačním službám a digitálním službám a obsahu. V dnešní době se v porovnání s EU stahuje v USA čtyřikrát více hudby, a to z důvodu nedostatečného právního zajištění a roztříštěných trhů. Komise hodlá otevřít přístup k zákonnému on-line obsahu tím, že zjednoduší udělování autorských práv, jejich řízení a přeshraniční udělování licencí. Dalšími opatřeními jsou usnadnění elektronických plateb a elektronické fakturace a snadnější řešení sporů v elektronickém obchodu.

Zlepšení normalizace v oblasti IKT a interoperability

Abychom umožnili lidem tvořit, kombinovat a inovovat, musí být výrobky a služby IKT otevřené a interoperabilní.

Zvýšení důvěry a bezpečnosti

Evropané nepřijmou technologii, které nedůvěřují – musí se on-line cítit sebejistě a bezpečně. Součástí řešení je lepší koordinovaná reakce Evropy na počítačové útoky a posílená pravidla týkající se ochrany osobních dat. Opatření by také mohla například uložit provozovatelům internetových stránek, aby uživatele informovali o bezpečnostních incidentech, které mají vliv na jejich osobní údaje.

Zvýšení přístupu Evropanů k rychlému a superrychlému internetu

Cílem pro rok 2020 je internet s rychlostí nejméně 30 Mb/s pro všechny evropské občany, přičemž polovina evropských domácností by měla mít internetové připojení s rychlostí nejméně 100 Mb/s. V současné době má pouze 1 % Evropanů rychlé internetové připojení na bázi optických vláken, přičemž v Japonsku se jedná o 12 % a v Jižní Koreji o 15 % (viz tabulka níže). Velmi rychlý internet potřebujeme k tomu, aby hospodářství spolehlivě rostlo, vytvářela se pracovní místa a rozvíjela prosperita a aby občané měli přístup k informacím a službám podle svého výběru. Komise bude mimo jiné zkoumat, jak přilákat investice do širokopásmového přenosu pomocí mechanismů úvěrového posílení, a poskytne pokyny k tomu, jak podpořit investice do sítí na bázi optických vláken.

Podpora špičkového výzkumu a inovací v IKT

Evropa musí více investovat do výzkumu a vývoje a zajistit, že nejlepší návrhy se dostanou na trh. Cílem programu je mimo jiné získání soukromých investic za pomoci prostředků z Evropského regionálního fondu a navýšení prostředků EU na výzkum, aby Evropa udržela krok s konkurencí nebo ji dokonce předčila. Investice EU do výzkumu spojeného s IKT dosahují méně než poloviny investic ve Spojených státech (v roce 2007 to bylo 37 miliard EUR ve srovnání s 88 miliardami EUR).

Počítačová gramotnost a služby dostupné on-line posílí postavení Evropanů

Více než polovina Evropanů (250 milionů) používá internet každý den, ale dalších 30 % obyvatel internet nikdy nepoužilo. Všichni lidé, ať mladí či staří, bez ohledu na společenské postavení, mají právo na znalosti a dovednosti, které jim umožní začlenit se do digitálního věku, protože komerční, veřejné, sociální a zdravotní služby, vzdělávání a politický život se stále více přesouvají na internet.

Uvolnění potenciálu IKT ve prospěch společnosti

Je třeba investovat do dovedného používání technologií a využívání informací, což nám pomůže nalézt řešení ke snížení spotřeby energie, k podpoře stárnoucích obyvatel, k posílení postavení pacientů a zlepšení přístupu on-line pro osoby s postižením. Jedním z cílů je to, aby pacienti měli do roku 2015 kdekoli v EU přístup ke své zdravotní dokumentaci on-line. Program také podpoří technologie IKT zaměřené na úsporu energií, jako je technologie osvětlení na bázi elektroluminiscenčních diod (SSL), která používá o 70 % méně energie než běžné osvětlovací systémy.

Uskutečnění digitální strategie pro Evropu

Nejtěžším úkolem je zajistit rychlé přijetí a provedení opatření, která jsou k dosažení těchto cílů nezbytná. Mnoho komisařů bude spolupracovat s orgány EU a zúčastněnými stranami, aby se digitální program stal skutečností.

Souvislosti

Tiskový materiál k digitálnímu programu naleznete na této internetové adrese:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5826

Archivní audiovizuální záběry jsou k dispozici na této internetové adrese:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video.cfm?sitelang=en&type=1

Viz také MEMO/10/199 a MEMO/10/200.

Annex

Virtuous cycle of the digital economy

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals 2009

Figure 1: Fibre to the Home (FTTH) penetration in July 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Point Topic


Side Bar