Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/534

Bryssel den 6 maj 2010

Europeiska kommissionen efterlyser utökat skydd för ensamkommande barn som anländer till EU

Europeiska kommissionen antog idag en handlingsplan för att utöka skyddet för ensamkommande barn som anländer till EU. Planen omfattar gemensamma normer för förmyndarskap och juridisk representation. Syftet med planen är att skapa en gemensam europeisk strategi för att säkerställa att ett beslut om varje ensamkommande barns framtid fattas av de behöriga myndigheterna så snart som möjligt, helst inom sex månader. Medlemsstaterna bör ha som prioritet att spåra upp de ensamkommande barnens familjer och att noggrannt övervaka deras återanpassning i sina ursprungssamhällen. Om det är till barnets bästa bör medlemsstaterna finna alternativa lösningar vilket inbegriper att bevilja internationell skyddsstatus eller vidarebosättning inom EU.

Det är inte lätt att få en tydlig överblick över antalet ensamkommande barn som anländer till Europa i migrationsprocessen, men de asylansökningar som lämnades in förra året av barn under 18 års ålder som anlände utan en vuxen kan ge en uppfattning om problemets räckvidd. Enligt uppgifter från Eurostat ansökte 10 960 ensamkommande barn år 2009 om asyl i 22 medlemsstater (med undantag av Tjeckien, Danmark, Frankrike, Polen och Rumänien) vilket motsvarar en ökning på 13 % jämfört med 2008 då 9 695 asylansökningar ingavs.

Orsakerna till ensamkommande barns ankomst varierar. Ensamkommande barn flyr från krig och konflikter, fattigdom eller naturkatastrofer, diskriminering eller förföljelse. De skickas av sina familjer med förhoppningen om ett bättre liv, för att kunna stödja sina familjer som är kvar i hemlandet eller i ett försök att ansluta sig till familjemedlemmar som redan befinner sig i EU. Vissa är offer för människohandel. I handlingsplanen föreslås en EU-strategi som bygger på tre programdelar: förebyggande av osäker invandring och människohandel, garantier om mottagande och rättssäkerhet inom EU och fastställande av hållbara lösningar.

”Europa måste vidta omedelbara åtgärder för att ta hand om ensamkommande barn som är de mest utsatta och sårbara offren för migration”, sade Cecilia Malmström, kommissionär för inrikes frågor. ”Denna handlingsplan har till syfte att utforma en gemensam och samordnad strategi för att anta en utmaning vars betydelse kommer att öka under de kommande åren. Det är av största vikt att alla medlemsstater engagerar sig för att tillhandahålla en hög standard avseende mottagande, skydd och integration för ensamkommande barn. Principen om barnets bästa borde alltid vara grundläggande för de åtgärder som vidtas. Vi måste inrikta oss på att spåra upp familjerna till de barn som anländer ensamma till EU:s territorium och vi måste tillhandahålla sådana villkor för återvändande som gör det möjligt för dem att återförenas med sina släktingar”.

Handlingsplanen grundar sig på följande tio principer:

1. Alla barn ska i första hand behandlas som barn. Barnets bästa bör komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör ensamkommande barn.

2. Alla barn ska behandlas i enlighet med de regler och principer som följs i Europeiska unionen och dess medlemsstater, i synnerhet Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter och den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna.

3. Alla tänkbara ansträngningar ska göras för att skapa levnadsförhållanden som tillåter barn att växa upp i sina ursprungsländer med goda utsikter till personlig utveckling och en skälig levnadsstandard.

4. Barn ska skyddas från människosmugglare och kriminella nätverk och andra former av våld och utnyttjande.

5. Åtgärder bör vidtas för att hitta barnets familj och återförena barnet med dess familj förutsatt att detta kan anses vara det bästa för barnet.

6. Insatser för mottagande och rättssäkerhetsgarantier som anpassats särskilt för barn ska tillämpas från den tidpunkt då barnet påträffas vid den yttre gränsen eller inom en medlemsstat tills en varaktig lösning hittats. Det är av yttersta vikt att barnet tilldelas en förmyndare och ett juridiskt ombud.

7. Ett beslut om varje enskilt barns framtid bör fattas snarast möjligt, helst inom sex månader.

8. Ensamkommande barn ska alltid placeras i lämpligt boende och behandlas på ett sätt som är förenligt med hänsyn till barnets bästa. I de sällsynta fall där frihetsberövande är befogat ska detta endast användas som en sista utväg, under en så kort period som möjligt och med barnets bästa som högsta prioritet.

9. Varaktiga lösningar ska fastställas genom ett individuellt bedömningsförfarande som beaktar barnets bästa. De ska bestå av att barnet återvänder till ursprungslandet där hans eller hennes återintegrering ska garanteras, eller att barnet beviljas internationell skyddsstatus eller annan rättslig status som möjliggör integrering i den medlemsstat där barnet är bosatt, eller får möjlighet att flytta till ett annat land inom Europeiska unionen.

10. Alla berörda parter – EU:s institutioner, medlemsstaterna, ursprungs- och transitländer, internationella organisationer och det civila samhällets organisationer – bör arbeta tillsammans och intensifiera sina insatser för att lösa problemet med ensamkommande barn och säkerställa att barnets bästa värnas.

Siffror och statistik

Det europeiska migrationsnätverket har sammanställt en komparativ studie om ensamkommande barn i EU. Migrationsnätverkets sammanfattande rapport liksom de 22 nationella rapporter som sammanfattningen grundar sig på finns på:

http://emn.sarenet.es/Downloads/prepareShowFiles.do;?directoryID=115.

Nyhetssidan för rättsliga och inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Hemsida för Cecilia Malmström, kommissionär för inrikesfrågor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

MEMO/10/168

MEMO/10/169


Side Bar