Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/534

V Bruseli 6. mája 2010

Európska komisia vyzýva na zvýšenú ochranu maloletých bez sprievodu, ktorí vstupujú na územie EÚ

Európska komisia dnes prijala akčný plán obsahujúci spoločné štandardy pre poručníctvo a právne zastupovanie s cieľom zvýšiť ochranu maloletých bez sprievodu, ktorí vstupujú na územie EÚ. Zámerom plánu je zaviesť jednotný európsky postup, aby sa zaistilo, že rozhodnutie o budúcnosti jednotlivých maloletých bez sprievodu prijmú príslušné orgány čo najskôr, podľa možnosti do šiestich mesiacov. Prioritnou úlohou pre členské štáty pritom je nájsť rodiny maloletých bez sprievodu a starostlivo sledovať ich reintegráciu do domovskej spoločnosti. Ak je to v najlepšom záujme dieťaťa, členské štáty by mali nájsť aj alternatívne riešenia vrátane priznania postavenia osoby pod medzinárodnou ochranou, alebo presídlenia v rámci EÚ.

Nie je ľahké mať presný prehľad o počte maloletých bez sprievodu, ktorí prichádzajú do Európy v rámci migračného procesu, ale počet žiadostí o azyl, ktoré v minulom roku podali deti mladšie ako 18 rokov bez sprievodu dospelej osoby, môže poskytnúť predstavu o rozsahu problému. Údaje z Eurostatu ukazujú, že v roku 2009, podalo v 22 členských štátoch žiadosť o azyl 10 960 maloletých bez sprievodu (mimo Českej republiky, Dánska, Francúzska, Poľska a Rumunska), čo predstavuje nárast o 13 % oproti roku 2008, keď bolo podaných 9 695 žiadostí o azyl.

Dôvody, ktoré sú v pozadí príchodu maloletých bez sprievodu, sa rôznia. Maloletí bez sprievodu utekajú pred vojnou a konfliktmi, biedou alebo prírodnými katastrofami, diskrimináciou alebo prenasledovaním. Posiela ich vlastná rodina v očakávaní, že budú mať lepší život, že budú schopní podporiť svoju rodinu v domovskej krajine, alebo sa pokúšajú pripojiť k iným členom svojej rodiny, ktorí sú už v EÚ. Niektorí sú obeťami obchodovania s ľuďmi. Akčný plán navrhuje postup na úrovni EÚ, založený na troch hlavných smeroch konania: je potrebné predchádzať riskantnej migrácii a obchodovaniu s ľuďmi, zabezpečiť prijímacie opatrenia a procesné záruky v EÚ a hľadať trvalé riešenia.

Európa musí vykonať okamžité kroky na vyhľadávanie maloletých bez sprievodu, ktorí sú najohrozenejšími a najzraniteľnejšími obeťami migrácie“, vyhlásila Cecilia Malmströmová, komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti. „Cieľom tohto akčného plánu je ustanoviť spoločný a koordinovaný postup na riešenie problému, ktorý sa v najbližších rokoch zrejme prehĺbi. Je nanajvýš dôležité, aby všetky členské štáty prijali záväzok poskytnúť vysoké štandardy prijímania, ochrany a integrácie maloletých bez sprievodu. Pri prijímaní akýchkoľvek krokov sa musí vždy vychádzať zo zásady najlepšieho záujmu dieťaťa. Musíme sa sústrediť na nájdenie rodín maloletých, ktorí vstupujú na územie EÚ osamelo a musíme im zabezpečiť také podmienky návratu, ktoré im umožnia opätovné zlúčenie s ich príbuznými“.

Akčný plán je založený na týchto desiatich zásadách:

1. So všetkými deťmi sa musí predovšetkým zaobchádzať ako s deťmi. Pri všetkých krokoch týkajúcich sa maloletých bez sprievodu sa musí v prvom rade zohľadňovať najlepší záujem dieťaťa.

2. So všetkými deťmi sa musí zaobchádzať v súlade s pravidlami a zásadami, ktorými sa riadi Európska únia a jej členské štáty, a ktorými sú najmä Charta základných práv Európskej únie, Dohovor Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa a Európsky dohovor o ľudských právach.

3. Treba vyvinúť všetko úsilie na vytvorenie prostredia, ktoré umožní deťom vyrastať v ich krajine pôvodu s dobrými vyhliadkami pre osobný rozvoj a dôstojnou životnou úrovňou.

4. Deti je potrebné chrániť pred obchodníkmi s ľuďmi a zločineckými skupinami, ako aj pred inými formami násilia alebo vykorisťovania.

5. Treba vyvinúť všetko úsilie nájsť rodinu dieťaťa a opätovne ho zlúčiť s jeho rodinou, ak je to v najlepšom záujme dieťaťa.

6. Od okamihu, ako sa dieťa nájde na vonkajších hraniciach alebo na území niektorého členského štátu, musia platiť prijímacie opatrenia a procesné záruky osobitne určené pre deti. Poručníctvo a právne zastupovanie dieťaťa majú kľúčový význam.

7. Rozhodnutie o budúcnosti každého dieťaťa by sa malo prijať v najkratšom možnom čase, podľa možnosti do šiestich mesiacov.

8. Maloletí bez sprievodu by sa mali umiestniť vo vhodnom ubytovacom zariadení a malo by sa s nimi zaobchádzať spôsobom, ktorý najviac zodpovedá ich najlepšiemu záujmu. Ak je výnimočne odôvodnené ich zadržanie, toto opatrenie by sa malo využívať len ako krajné riešenie, na čo najkratší čas a pri zohľadnení najlepšieho záujmu dieťaťa ako prvoradého hľadiska.

9. Trvalé riešenia by sa mali určovať na základe individuálneho posúdenia najlepšieho záujmu dieťaťa. Mali by zahŕňať návrat do krajiny pôvodu, kde by sa malo zaručiť opätovné začlenenie dieťaťa, alebo udelenie statusu osoby pod medzinárodnou ochranou či iné právne postavenie umožňujúce dieťaťu začleniť sa v členskom štáte pobytu, alebo jeho presídlenie v rámci Európskej únie.

10. Všetky zainteresované strany – orgány EÚ, členské štáty, krajiny pôvodu a tranzitu, medzinárodné organizácie a organizácie občianskej spoločnosti – by mali spojiť svoje sily a zvýšiť svoje úsilie na riešenie problému maloletých bez sprievodu a zaistiť ochranu najlepšieho záujmu dieťaťa.

Čísla a štatistické údaje

Európska migračná sieť, EMS, vypracovala porovnávaciu štúdiu na úrovni EÚ o maloletých bez sprievodu. Súhrnná správa EMS, ako aj 22 národných správ, z ktorých vychádza súhrnná správa, sú dostupné na adrese:

http://emn.sarenet.es/Downloads/prepareShowFiles.do;?directoryID=115.

Informačné centrum spravodlivosti a vnútorných vecí:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Domovská stránka komisárky Cecilie Malmströmovej, komisárky pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Ďalšie informácie môže poskytnúť:

MEMO/10/168

MEMO/10/169


Side Bar