Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/534

Bruksela, dnia 6 maja 2010 r.

Komisja Europejska wzywa do zwiększenia ochrony małoletnich bez opieki wjeżdżających do UE

Komisja Europejska przyjęła dziś plan działań zmierzający do zwiększenia ochrony małoletnich bez opieki wjeżdżających do UE, w którym zawarto wspólne standardy w zakresie opiekunów i zastępstwa prawnego. Celem tego planu jest stworzenie wspólnego europejskiego podejścia, dzięki któremu uzyskamy pewność, że decyzje dotyczące przyszłości małoletnich bez opieki podejmowane będą przez właściwe organy w jak najkrótszym terminie, najlepiej przed upływem sześciu miesięcy. Najważniejszym zadaniem państw członkowskich jest odnajdywanie rodzin małoletnich bez opieki i dokładny nadzór nad ich ponowną integracją ze społeczeństwem, z którego pochodzą. W przypadkach, gdy interesy dziecka najlepiej zabezpieczy inne rozwiązanie, państwa członkowskie powinny podejmować alternatywne kroki, jak przyznanie statusu ochrony międzynarodowej lub relokacja w obrębie Unii Europejskiej.

Ustalenie liczby małoletnich bez opieki przybywających do Europy w wyniku procesów migracyjnych nie jest łatwe, ale rozmiar problemu można ustalić na podstawie liczby wniosków o azyl złożonych w minionym roku przez dzieci poniżej 18 roku życia pozbawione opieki dorosłych. Dane Eurostatu wskazują, że w 2009 r. w 22 państwach członkowskich (oprócz Danii, Francji, Polski, Republiki Czeskiej i Rumunii) małoletni bez opieki złożyli 10 960 wniosków o azyl, co stanowi wzrost o 13% w porównaniu z rokiem 2008 r., w którym liczba wniosków wyniosła 9 695.

Przyczyny przyjazdu małoletnich bez opieki do UE są wielorakie. Uciekają oni przed wojną i konfliktami, ubóstwem i skutkami katastrof naturalnych, dyskryminacją lub prześladowaniami. Niektórzy wysyłani są przez swoje rodziny, które spodziewają się, że ich dzieci znajdą lepsze życie lub że będą mogły wspierać najbliższych pozostałych w domu, albo w celu połączenia się z innymi członkami rodziny przebywającymi już w UE. Część małoletnich bez opieki to ofiary handlu ludźmi. Omawiany plan działań proponuje przyjęcie podejścia skoncentrowanego wokół trzech osi działań: zapobieganie niebezpiecznej migracji i handlowi ludźmi, określenie zasad przyjmowania i gwarancji proceduralnych w UE oraz ustalenie trwałych rozwiązań.

Europa musi podjąć natychmiastowe kroki w celu zapewnienia ochrony małoletnim bez opieki, jako najsłabszym i najbardziej narażonym ofiarom procesów migracyjnych”, oświadczyła Cecilia Malmström, unijna komisarz do spraw wewnętrznych. Nowy plan działań określa wspólne i skoordynowane podejście, mające rozwiązać problem małoletnich bez opieki, który w nadchodzących latach będzie narastać. Zasadnicze znaczenie ma, aby państwa członkowskie zobowiązały się do zapewnienia wysokich standardów w zakresie przyjmowania, ochrony i integracji małoletnich bez opieki. Przy podejmowaniu jakichkolwiek działań należy kierować się zasadą najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka. Musimy skoncentrować się na odnajdywaniu rodzin małoletnich wjeżdżających bez opieki na terytorium UE i musimy zapewnić warunki powrotu, które umożliwią im połączenie z najbliższymi”.

Plan działań opiera się na dziesięciu następujących zasadach:

1. Wszystkie dzieci powinno się traktować przede wszystkim jako dzieci. Nadrzędnym priorytetem we wszystkich działaniach dotyczących osób małoletnich pozbawionych opieki powinno być najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka.

2. Wszystkie dzieci należy traktować zgodnie z przepisami i zasadami obowiązującymi w Unii Europejskiej i jej państwach członkowskich, w szczególności Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej, konwencją ONZ o prawach dziecka i europejską konwencją praw człowieka.

3. Należy podjąć wszelkie możliwe starania, aby stworzyć dzieciom warunki do dorastania w państwach ich pochodzenia, zapewniające dobre perspektywy rozwoju osobistego i godny poziom życia.

4. Dzieci należy chronić przed handlarzami ludźmi i grupami przestępczymi oraz innymi formami przemocy i wyzysku.

5. Należy podjąć wszelkie starania, aby odnaleźć rodzinę dziecka i umożliwić mu połączenie się ze swoją rodziną, o ile najlepiej zabezpiecza to jego interesy.

6. Dostosowane do potrzeb dzieci środki związane z przyjęciem i gwarancje proceduralne powinny mieć zastosowanie od momentu znalezienia dziecka na granicy zewnętrznej lub terytorium państwa członkowskiego do czasu znalezienia trwałego rozwiązania. Zasadnicze znaczenie ma zapewnienie dziecku opiekuna i zastępstwa prawnego.

7. Decyzję o przyszłości każdego dziecka należy podjąć w najkrótszym możliwym terminie, najlepiej w ciągu 6 miesięcy.

8. Małoletnim bez opieki należy zawsze zapewnić odpowiednie miejsce zakwaterowania i traktować je w sposób w pełni zgody z ich najlepiej pojmowanym interesem. W wyjątkowych przypadkach, gdy uzasadnione jest zatrzymanie małoletniego , należy stosować je jedynie jako środek ostateczny, przez możliwie najkrótszy okres czasu, kierując się przede wszystkim potrzebą najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka.

9. Trwałe rozwiązania ustala się oceniając indywidualnie, co leży w najlepiej pojętym interesie dziecka. Rozwiązanie polega albo na powrocie do państwa pochodzenia i reintegracji, albo na przyznaniu statusu ochrony międzynarodowej lub innego statusu prawnego umożliwiającego dziecku integrację w państwie członkowskim zamieszkania albo relokacji w obrębie Unii Europejskiej.

10. Wszystkie zainteresowane strony – instytucje UE, państwa członkowskie, państwa pochodzenia i tranzytu, organizacje międzynarodowe i organizacje społeczeństwa obywatelskiego – powinny połączyć siły i jeszcze wzmóc wysiłki na rzecz rozwiązania problemu osób małoletnich pozbawionych opieki oraz zapewnienia ochrony najlepiej pojmowanych interesom dziecka.

Dane liczbowe i statystyki

Europejska Sieć Migracyjna opracowała unijne studium porównawcze dotyczące małoletnich bez opieki. Sprawozdanie podsumowujące, a także 22 sprawozdania krajowe, na których oparto sprawozdanie podsumowujące, dostępne są na stronie

http://emn.sarenet.es/Downloads/prepareShowFiles.do;?directoryID=115 .

Portal informacyjny w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Strona internetowa komisarz do spraw wewnętrznych Cecilii Malmström

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Dodatkowe informacje

MEMO/10/168

MEMO/10/169


Side Bar