Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/534

Brussel, 6 mei 2010

Europese Commissie wil betere bescherming voor niet-begeleide minderjarigen die de EU binnenkomen

De Europese Commissie heeft vandaag een actieplan goedgekeurd om niet-begeleide minderjarigen die de EU binnenkomen, meer bescherming te bieden. Het actieplan bevat gemeenschappelijke normen voor voogdij en wettelijke vertegenwoordiging. Het plan moet tot een gemeenschappelijke Europese aanpak leiden waarbij zo snel mogelijk over de toekomst van niet-begeleide minderjarigen wordt beslist, bij voorkeur binnen zes maanden. Familieleden opsporen en de herintegratie in de eigen omgeving zorgvuldig begeleiden: dat is in eerste instantie de bedoeling. In het belang van het kind moeten de lidstaten eventueel andere oplossingen zoeken. Zij kunnen de minderjarige dan internationale bescherming verlenen of hervestiging in de EU regelen.

Het is niet eenvoudig vast te stellen hoeveel niet-begeleide minderjarigen naar Europa komen, maar het aantal asielverzoeken dat het afgelopen jaar is ingediend door kinderen onder de 18 jaar die niet door een volwassene werden vergezeld, kan een indicatie zijn van de omvang van het probleem. Gegevens van Eurostat wijzen uit dat in 2009 door 10 960 niet-begeleide minderjarigen een asielverzoek is ingediend, verspreid over 22 lidstaten (Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Polen en Roemenië zijn buiten beschouwing gelaten). Dat is een stijging van 13% ten opzichte van 2008, toen 9 695 asielverzoeken werden ingediend.

Niet-begeleide minderjarigen komen om uiteenlopende redenen naar de EU. Zij zijn op de vlucht voor oorlogen en andere conflicten, armoede, natuurrampen, discriminatie of vervolging. Sommigen worden door hun familie gestuurd in de hoop op een beter leven, omdat zij hun familie thuis moeten ondersteunen, of om zich bij andere familieleden te voegen die al in de EU zijn, anderen zijn het slachtoffer van mensenhandel. Het actieplan stelt een EU‑aanpak voor op basis van drie hoofdlijnen: voorkoming van onveilige migratie en mensenhandel, opvang en procedurele waarborgen in de EU, en het bieden van duurzame oplossingen.

"Europa moet onmiddellijk maatregelen nemen om niet-begeleide minderjarigen op te vangen, want zij zijn de minst beschermde en kwetsbaarste slachtoffers van migratie", zei EU‑Commissaris voor Binnenlandse Zaken Cecilia Malmström. "Dit actieplan moet tot een gemeenschappelijke en gecoördineerde aanpak leiden van een probleem dat de komende jaren alleen maar groter zal worden. Het is van het grootste belang dat alle lidstaten hoge opvang‑, beschermings‑ en integratienormen hanteren voor niet-begeleide minderjarigen. Het belang van het kind moet altijd vooropstaan, bij elke maatregel die wordt genomen. We moeten proberen de familie van minderjarigen die alleen naar de EU komen, op te sporen en we moeten de terugkeer zo regelen dat deze kinderen weer bij hun familie kunnen gaan wonen."

Het actieplan is gebaseerd op de volgende tien uitgangspunten:

1. Alle kinderen moeten in de eerste plaats worden behandeld als kinderen. Bij alle maatregelen die betrekking hebben op niet-begeleide minderjarigen moet het belang van het kind vooropstaan.

2. Alle kinderen moeten worden behandeld volgens de regels en beginselen die door de Europese Unie en haar lidstaten worden toegepast, in het bijzonder het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind en het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens.

3. Alles moet in het werk worden gesteld om omstandigheden te creëren waarin kinderen in hun land van herkomst kunnen opgroeien met goede persoonlijke ontwikkelingsvooruitzichten en een behoorlijke levensstandaard.

4. Kinderen moeten worden beschermd tegen mensensmokkelaars, criminele bendes en andere vormen van geweld of uitbuiting.

5. Alles moet in het werk worden gesteld om de familie van het kind te vinden en het kind te herenigen met zijn familie, mits dit in het belang is van het kind.

6. Vanaf het moment dat het kind aan de buitengrens van de Europese Unie of in een lidstaat wordt aangetroffen totdat een duurzame oplossing is gevonden, moeten kindspecifieke maatregelen en procedurele waarborgen van toepassing zijn. Voogdij en wettelijke vertegenwoordiging van het kind zijn van wezenlijk belang.

7. Er moet zo snel mogelijk over de toekomst van het kind worden beslist, bij voorkeur binnen zes maanden.

8. Niet-begeleide minderjarigen moeten altijd in passende accommodatie worden ondergebracht en worden behandeld op een wijze die volledig in hun belang is. In het uitzonderlijke geval dat vreemdelingenbewaring is toegestaan, mag daartoe alleen worden overgegaan in uiterste noodzaak en voor een zo kort mogelijke periode; ook hierbij moeten de belangen van het kind altijd voorop staan.

9. Op basis van een individueel onderzoek moet worden nagegaan wat de belangen van het kind zijn en welke duurzame oplossing het beste is. Een duurzame oplossing betekent terugkeer naar het land van herkomst waar herintegratie gegarandeerd is, internationale bescherming of een andere juridische status die het kind de mogelijkheid biedt om te integreren in de lidstaat van verblijf, of hervestiging in de Europese Unie.

10. Alle betrokken partijen – EU-instellingen, lidstaten, landen van herkomst en doorreis, internationale en maatschappelijke organisaties – moeten de handen ineenslaan en zich krachtiger inspannen om de kwestie van niet-begeleide minderjarigen goed te regelen en de belangen van het kind te beschermen.

Cijfers en statistieken

Het Europees Migratienetwerk (EMN) heeft een vergelijkende studie verricht over niet-begeleide minderjarigen in de EU. Het overzichtsrapport is, evenals de 22 nationale verslagen waarop het is gebaseerd, te vinden op

http://emn.sarenet.es/Downloads/prepareShowFiles.do;?directoryID=115.

Newsroom Justitie en Binnenlandse Zaken:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Homepage van Cecilia Malmström, Commissaris voor Binnenlandse Zaken:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Voor meer informatie:

MEMO/10/168

MEMO/10/169


Side Bar