Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/384

V Bruselu dne 29. března 2010

Hodnotící zpráva o spotřebitelských trzích odhaluje existenci překážek bránících výhodnějším nákupům a zhoršení podmínek pro spotřebitele

Jarní hodnotící zpráva o spotřebitelských trzích, která byla dnes zveřejněna Evropskou komisí ukazuje, že spotřebitelé v EU stále ještě plně nevyužívají všechny výhody vnitřního trhu, a to kvůli překážkám v přeshraničním obchodu. Rozdíl mezi přeshraničním a vnitrostátním elektronickým obchodem stále roste. Podmínky pro spotřebitele na vnitrostátní úrovni – měřítkem může být např. míra důvěry spotřebitelů v orgány na ochranu spotřebitele a nevládní organizace, jakož i účinnost s jakou jsou řešeny spory – se ve mnohých zemích zhoršily. Některé členské státy si své skóre zlepšily navzdory tomuto ekonomicky složitému období. Dostupnost zboží a služeb pro spotřebitele se v jednotlivých zemích značně liší: v šesti zemích je tato dostupnost nedosahuje poloviny průměru EU. V bohatších zemích EU jsou zboží a služby pro spotřebitele dostupnější, a to i navzdory vyšším úrovním cen. Komise se snaží stávající překážky odstranit prostřednictvím celé řady opatření, včetně zjednodušení pravidel pro maloobchodníky.

Komisař John Dalli, který je pověřen politikou v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele, uvedl: „Pro spotřebitele je jednotný evropský trh příslibem větší nabídky a nižších cen. Tento slib však zůstává často nenaplněn, neboť obchodníci a stejně tak zákazníci zůstávají omezeni hranicemi daného členského státu z důvodu značných překážek, které jsem společně se svými kolegy odhodlaný odstranit.“ A dodal: „Chtěl bych pochválit ty členské státy, které – navzdory tlaku na vnitrostátní rozpočet – dále investují do vytváření prostředí, v němž se orgány pro dohled nad ochranou spotřebitelů budou těšit důvěře a spory budou rychle řešeny.“

Hodnotící zpráva

Hodnotící zpráva o spotřebitelských trzích přináší důkazy a varování týkající se funkčnosti vnitřního trhu ve vztahu ke spotřebitelům, pokud jde o možnosti výběru, konkurenceschopné ceny a spokojenost spotřebitelů. Od roku 2010 bude jarní hodnotící zpráva zkoumat začlenění podmínek maloobchodního trhu a vnitrostátních podmínek pro spotřebitele. Podzimní hodnotící zpráva bude přijata v říjnu a bude zkoumat 50 specifických odvětví trhu s cílem určit ty, které ve vztahu ke spotřebiteli špatně fungují.

Klíčová zjištění

Překážky přeshraničního obchodu

Počet a hodnota přeshraničních transakcí je měřítkem stavu integrace maloobchodního trhu v EU. Růst přeshraničního obchodu je omezený: v roce 2009 jen 29 % spotřebitelů uskutečnilo nákup v jiné zemi EU (v roce 2008 to bylo 25 %) a jen 25 % maloobchodníků uskutečnilo prodej do jiné země EU (v roce 2008 to bylo 20 %). Rozdíl mezi domácími a přeshraničními nákupy prostřednictvím internetu se stále zvětšuje: v roce 2009 si 34 % spotřebitelů z EU zakoupilo zboží nebo služby prostřednictvím internetu u prodejců z daného státu (v roce 2008 to bylo 28 %), ale jen 8 % si zboží nebo služby objednalo v jiné zemi EU (v roce 2008 to bylo 6 %).

Předchozí studie Komise prokázaly, že přeshraniční nákupy mohou znamenat opravdové úspory a větší nabídku pro spotřebitele (viz IP/09/1564 a MEMO/09/475).

Překážky však přetrvávají, což u mnohých obchodníků vede k tomu, že odmítají doručovat zboží nebo poskytovat služby přes hranice. Dřívější zprávy ukazují, že více než 60 % přeshraničních objednávek se neuskuteční. Komise je odhodlána pokračovat ve strategii směřující k odstranění těchto překážek prostřednictvím celé řady opatření stanovených v říjnu 2009 (viz MEMO/09/475). Součástí těchto opatření je sjednocení pravidel, podpora přeshraničního řešení sporů a zjednodušení předpisů pro maloobchodníky.

Zhoršení spotřebitelského prostředí na vnitrostátní úrovni

Spotřebitelské prostředí lze definovat řadou faktorů, např. kvalitou pravidel týkajících se spotřebitelů a podniků, účinností řešení sporů a důvěrou spotřebitelů v orgány na ochranu spotřebitele, maloobchodníky, inzerenty a spotřebitelské organizace.

Hospodářská krize měla na tyto podmínky pro spotřebitele nepříznivý dopad a ve většině zemí se situace zhoršila. Osm členských států (Portugalsko, Lucembursko, Irsko, Itálie, Rakousko, Francie, Slovensko a Spojené království) si však skóre oproti roku 2008 vylepšilo.

Značné rozdíly v cenové dostupnosti pro spotřebitele

Hodnotící zpráva shledala značné rozdíly mezi zeměmi EU, pokud jde o dostupnost zboží a služeb pro spotřebitele, přičemž byly posuzovány jak průměrné příjmy, tak i úrovně cen. V bohatších zemích EU jsou zboží a služby pro spotřebitele dostupnější, a to navzdory vyšším úrovním cen. Zdaleka největší cenovou dostupnost pro spotřebitele nabízí Lucembursko, následované Spojeným královstvím, Kyprem, Nizozemskem a Rakouskem.

Viz také MEMO/10/109

Úplné znění hodnotící zprávy:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#3CMS


Side Bar