Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/225

V Bruseli 3. marca 2010

Európa 2020: Komisia navrhuje novú hospodársku stratégiu v Európe

Európska komisia dnes uviedla stratégiu nazvanú „Európa 2020“ s cieľom vymaniť sa z krízy a pripraviť hospodárstvo EÚ na nasledujúce desaťročie. V tejto stratégii Komisia určuje tri kľúčové faktory rastu, ktoré je potrebné implementovať prostredníctvom konkrétnych opatrení na úrovni EÚ i na vnútroštátnej úrovni: inteligentný rast (podpora vedomostí, inovácie, vzdelávania a digitálnej spoločnosti), udržateľný rast (zefektívňovanie našej produkcie, pokiaľ ide o zdroje, pri súčasnom zvyšovaní konkurencieschopnosti) a inkluzívny rast (zvyšovanie účasti na trhu práce, získavanie zručností a boj proti chudobe). Je potrebné, aby sa zodpovednosť za rast a pracovné miesta v tomto boji prevzala na najvyššej politickej úrovni a aby sa zmobilizovali všetci aktéri v celej Európe. Stanovených bolo päť cieľov, ktoré vymedzujú, kde by sa EÚ mala nachádzať do roku 2020, pričom na základe týchto cieľov bude možné sledovať tempo napredovania.

Predseda Európskej komisie Barroso uviedol: „Európa 2020 je o tom, čo musíme urobiť dnes a zajtra, aby hospodárstvo EÚ opätovne nabralo správny smer. Kríza odhalila zásadné problémy a neudržateľné trendy, ktoré už ďalej nemôžeme ignorovať. Deficit rastu v Európe ohrozuje našu budúcnosť. Musíme rozhodujúcim spôsobom zabojovať s našimi nedostatkami a využiť pri tom náš rozsiahly potenciál. Musíme vybudovať nový hospodársky model postavený na vedomostiach, nízkouhlíkovom hospodárstve a vysokej miere zamestnanosti. Tento boj si vyžaduje mobilizáciu všetkých aktérov v celej Európe.“

Európa sa v prvom rade musí poučiť z celosvetovej hospodárskej a finančnej krízy. Naše hospodárstva sú prirodzeným spôsobom prepojené. Žiadny členský štát nemôže účinne riešiť globálne výzvy, ak koná izolovane. Sme silnejší, ak pracujeme spoločne, a úspešné východisko z krízy preto závisí od úzkej koordinácie v oblasti hospodárskej politiky. Ak by sme tak nepostupovali, mohlo by to viesť k „stratenému desaťročiu“ relatívneho úpadku, trvalej straty rastu a štrukturálne vysokej nezamestnanosti.

Stratégia Európa 2020 preto určuje pre európske sociálne trhové hospodárstvo víziu na obdobie nadchádzajúceho desaťročia, pričom táto vízia spočíva na troch prepojených a vzájomne sa podporujúcich prioritných oblastiach: inteligentný rast, rozvoj hospodárstva založeného na znalostiach a inovácii; udržateľný rast podporujúci konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje; a inkluzívny rast podporujúci hospodárstvo s vysokou mierou zamestnanosti, ktorý zabezpečí sociálnu a územnú súdržnosť.

Pokrok pri realizácii týchto zámerov sa bude merať na základe piatich hlavných cieľov stanovených na úrovni EÚ, ktoré členské štáty budú musieť pretransformovať do vnútroštátnych cieľov, v ktorých sa budú odzrkadľovať tieto východiskové body:

 • miera zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 – 64 rokov by mala dosiahnuť 75 %,

 • úroveň investícií do výskumu a vývoja by mala dosiahnuť 3 % HDP EÚ,

 • v oblasti klímy/energie by sa mali dosiahnuť ciele 20/20/20,

 • podiel ľudí, ktorí predčasne ukončia školskú dochádzku, by sa mal znížiť pod 10 % a minimálne 40 % mladých ľudí by malo mať vysokoškolské vzdelanie, .

 • o 20 miliónov ľudí menej by malo byť ohrozených chudobou.

Aby sa dosiahli tieto ciele, Komisia predkladá návrh programu Európa 2020, ktorý pozostáva z radu hlavných iniciatív. Implementácia týchto iniciatív je spoločnou prioritou a bude si vyžadovať kroky na všetkých úrovniach: organizácií na úrovni EÚ, členských štátov, miestnej i regionálnej samosprávy.

 • Inovácia v únii – preorientovanie politiky výskumu/vývoja a inovácií na hlavné výzvy pri súčasnom zbližovaní vedy a trhu s cieľom uvádzať vynálezy na trh v podobe výrobkov. Ako príklad sa dá uviesť skutočnosť, že patent na úrovni Spoločenstva by mohol spoločnostiam každoročne ušetriť 289 miliónov EUR.

 • Mládež v pohybe – zvyšovanie kvality a medzinárodnej atraktivity európskeho systému vyššieho vzdelávania prostredníctvom propagácie mobility študentov a mladých profesionálov. Konkrétne by napríklad ponuky voľných pracovných miest vo všetkých členských štátoch mali byť ľahšie dostupné v celej Európe a mali by sa náležite uznávať odborné kvalifikácie a skúsenosti.

 • Digitálny program pre Európu – čerpanie udržateľných hospodárskych a sociálnych výhod, ktoré prináša jednotný digitálny trh prostredníctvom ultrarýchleho internetu. Všetci Európania by mali mať do roku 2013 prístup k vysokorýchlostnému internetu.

 • Európa efektívne využívajúca zdroje – podpora prechodu smerom k nízkouhlíkovému hospodárstvu, ktoré efektívne využíva zdroje. Európa by mala dodržať svoje ciele na rok 2020, pokiaľ ide o výrobu energie, energetickú účinnosť a spotrebu. To by do roku 2020 viedlo k úsporám na dovoze ropy a zemného plynu vo výške 60 miliárd EUR.

 • Priemyselná politika pre „zelený“ rast – podpora priemyselnej základne EÚ, ktorej cieľom je zaistiť jej konkurencieschopnosť v období po prekonaní krízy, podpora podnikania a rozvoj nových zručností. Vytvorili by sa tým milióny nových pracovných miest.

 • Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta – vytváranie podmienok na modernizáciu trhov práce s cieľom zvyšovať zamestnanosť a zaistiť udržateľnosť našich sociálnych modelov pre obdobia, keď generácia silných populačných ročníkov začne odchádzať do dôchodku, a

 • Európska platforma na boj proti chudobe – zabezpečovanie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti prostredníctvom pomoci chudobným a sociálne vylúčeným skupinám a zabezpečenie, aby sa dokázali aktívne podieľať na živote spoločnosti.

Ambicióznosť programu Európa 2020 znamená, že zodpovednosť za riadenie a výsledky sa musí presunúť na novú úroveň. Komisia vyzýva hlavy štátov a predsedov vlád, aby sa zhostili zodpovednosti za túto novú stratégiu a schválili ju na jarnom zasadaní Európskej rady. Posilní sa aj úloha Európskeho parlamentu.

Budú posilnené aj metódy riadenia s cieľom zabezpečiť, aby sa prijaté záväzky premietli do účinných opatrení v praxi. Komisia bude pokrok monitorovať. S cieľom zvýšiť súdržnosť sa predkladanie správ a vyhodnocovanie v rámci programu Európa 2020 ako aj v rámci Paktu stability a rastu (PSR) uskutoční súbežne, pričom tieto dva programy zároveň zostanú oddelenými nástrojmi. Vďaka tomu sa dosiahne, že obe stratégie budú môcť sledovať podobné reformné ciele a zároveň budú môcť zostať oddelenými nástrojmi.

Further information: http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm


Side Bar