Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 225

Brussel, 3 maart 2010

Europ a 2020: Commissie komt met nieuwe economische strategie voor Europa

De Europese Commissie heeft vandaag het startsein gegeven voor de Europa 2020‑strategie, die de EU uit de crisis moet helpen en de Europese economie moet voorbereiden op de komende tien jaar. De Commissie zet drie hoofdlijnen uit, die moeten worden omgezet in concrete maatregelen op EU‑ en nationaal niveau: slimme groei (accent op kennis, innovatie, onderwijs en de digitale maatschappij), duurzame groei (in ons productieproces zuiniger omgaan met hulpbronnen en toch onze concurrentiekracht vergroten) en groei voor iedereen (de arbeidsparticipatie verhogen, beter onderwijs bieden en armoede bestrijden). Deze strijd om groei en banen vereist een stevig draagvlak op het hoogste politieke niveau en de inzet van alle betrokken partijen in Europa. In vijf streefcijfers wordt geschetst hoe de EU er in 2020 voor moet staan; hieraan kunnen de vorderingen worden afgemeten.

Voorzitter Barroso zei. "Europa 2020 gaat over wat we vandaag en morgen moeten doen om de EU‑economie weer op gang te krijgen. De crisis heeft fundamentele problemen en onhoudbare tendensen blootgelegd die we niet langer kunnen negeren. Europa heeft een groeiachterstand die een bedreiging vormt voor onze toekomst. We moeten vastberaden onze tekortkomingen verhelpen en onze troeven uitspelen. We moeten aan een nieuw economisch model werken op basis van kennis, een koolstofarme economie en een hoge arbeidsparticipatie. Deze strijd vereist de inzet van alle betrokken partijen in Europa."

Europa moet in de eerste plaats lering trekken uit de mondiale economische en financiële crisis. Onze economieën zijn nauw met elkaar verweven. Geen enkele lidstaat kan zelfstandig mondiale problemen oplossen. We staan sterker als we samenwerken, en als we de crisis echt achter ons willen laten moeten we het economisch beleid goed coördineren. Doen we dat niet, dan kan dat leiden tot een "verloren decennium" met relatieve achteruitgang, een permanent verlies aan groei en een structureel hoge werkloosheid.

De Europa 2020‑strategie biedt een visie op Europa's socialemarkteconomie voor de komende tien jaar en is gebaseerd op drie samenhangende en elkaar versterkende prioriteiten: slimme groei – voor een economie op basis van kennis en innovatie; duurzame groei – voor een koolstofarme, concurrerende economie waarin zuinig wordt omgesprongen met hulpbronnen; en groei voor iedereen – voor een economie met veel werkgelegenheid en sociale en territoriale cohesie.

De vorderingen ten aanzien van deze doelstellingen worden getoetst aan vijf centrale EU-streefcijfers, die door de lidstaten moeten worden vertaald in nationale streefcijfers, naar gelang van hun uitgangspositie:

 • 75% van de bevolking tussen 20-64 jaar moet werk hebben;

 • 3% van het EU-bbp moet worden geïnvesteerd in O&O;

 • de "20/20/20"-klimaat‑ en energiedoelstellingen moeten worden gehaald;

 • het percentage voortijdige schoolverlaters moet lager zijn dan 10% en minstens 40% van de jongere generatie moet een titel of hogeronderwijsdiploma hebben; het aantal mensen voor wie armoede dreigt moet met 20 miljoen dalen.

Om de streefcijfers te halen, stelt de Commissie een Europa 2020‑agenda voor in de vorm van een aantal kerninitiatieven. Het uitvoeren van deze initiatieven is een gedeelde prioriteit en er zal op alle niveaus actie moeten worden ondernomen: door EU‑organisaties, lidstaten, en lokale en regionale overheden. Het gaat om:

 • Innovatie-Unie: het accent in het O&O‑ en innovatiebeleid verleggen naar de belangrijkste knelpunten en de kloof tussen wetenschap en markt overbruggen zodat uitvindingen kunnen worden omgezet in producten. Het EU‑octrooi zou ondernemingen bijvoorbeeld 289 miljoen euro per jaar kunnen besparen;

 • Jongeren in beweging: de kwaliteit en de internationale aantrekkingskracht van het hoger onderwijs in Europa verbeteren door de mobiliteit van studenten en jonge arbeidskrachten te bevorderen. Concreet betekent dit dat vacatures in de lidstaten toegankelijker moeten zijn vanuit geheel Europa en dat diploma's en ervaring erkend moeten worden;

 • Een digitale agenda voor Europa: duurzame economische en sociale voordelen bieden dankzij een digitale interne markt op basis van ultrasnel internet. Alle Europese burgers moeten in 2013 toegang hebben tot supersnel internet;

 • Efficiënt gebruik van hulpbronnen in Europa: de verschuiving naar een zuinige en koolstofarme economie ondersteunen. Europa moet vasthouden aan de 2020-doelstellingen op het gebied van energieproductie, -efficiëntie en -verbruik. Dit leidt tot een besparing van 60 miljard euro op olie‑ en gasimport in 2020.

 • Een industriebeleid voor groene groei: zorgen dat de industriële basis van de EU de concurrentie in de wereld van na de crisis aankan, door ondernemerschap te bevorderen en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Dit levert miljoenen nieuwe banen op;

 • Een agenda voor nieuwe vaardigheden en banen: de voorwaarden scheppen voor modernisering van de arbeidsmarkten, om meer werkgelegenheid te creëren en onze sociale modellen te kunnen behouden, nu de babyboomers met pensioen gaan; en

 • Europees platform tegen armoede: sociale en territoriale cohesie bevorderen door armen en anderen die langs de zijlijn blijven staan, te helpen en in staat te stellen een actieve rol te spelen in de samenleving.

De ambitie van Europa 2020 vergt sterker leiderschap en meer verantwoording. De Commissie roept de staatshoofden en regeringsleiders op zich achter deze strategie te scharen en er tijdens de voorjaarsvergadering van de Europese Raad hun goedkeuring aan te hechten. Ook voor het Europees Parlement is een grotere rol weggelegd.

De bestuursmethoden worden verbeterd om ervoor te zorgen dat woorden worden omgezet in daden. De Commissie zal toezien op de geboekte vorderingen. Ter verbetering van de samenhang vinden de verslaglegging en evaluatie van Europa 2020 en het stabiliteits- en groeipact gelijktijdig plaats (het blijven echter aparte instrumenten). Zo kunnen beide strategieën soortgelijke hervormingsdoelstellingen verwezenlijken, zonder te hoeven worden samengevoegd.

Further information : http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm


Side Bar