Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/172

V Bruseli 22. februára 2010

Európska komisia navrhla, aby EÚ podporila zákaz medzinárodného obchodu s tuniakom modroplutvým

Európska komisia dnes navrhla, aby Európska únia vyvíjala nátlak na zakázanie medzinárodného obchodu s tuniakom modroplutvý m, ktoré má vstúpiť do platnosti počas budúceho roka. Komisia je hlboko znepokojená tým, že nadmerný výlov tuniaka modroplutvého, spôsobený vo veľkej miere medzinárodným obchodom, značne vyčerpáva zásoby tohto druhu. Návrh bude prerokovaný členskými štátmi s cieľom dosiahnuť spoločnú pozíciu EÚ pre najbližšie stretnutie konferencie strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi (CITES), ktoré sa uskutoční v Doha (Katar) od 13. do 25. marca 2010.

Európsky komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Máme zodpovednosť voči budúcim generáciám prijať rozhodujúce opatrenia, keďže je pravdepodobné, že tento druh nenávratne vymizne. Máme povinnosť zachovať naše prírodné bohatstvo. Keďže existuje veľké riziko, že tuniak modroplutvý nenávratne vymizne, nemáme inú možnosť, len neodkladne konať a predložiť zákaz medzinárodného obchodu s týmto druhom.“

Maria Damanaki, komisárka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo, dodala: " Naším cieľom je zaistiť životaschopnú budúcnosť pre rybárov. To si žiada zdravé zásoby tuniaka modroplutvého a všetkým je jasné, že nadmerný výlov nie je tou správnou cestou. Dôležitou časťou riešenia, ktoré dnes predkladáme je zvláštny režim pre plavidlá vykonávajúce drobný pobrežný rybolov“.

Komisia je hlboko zn epokojená nedostatočným stavom ochrany tuniaka modroplutvého a uznáva, že dopyt po tomto druhu je vo veľkej miere spôsobený medzinárodným obchodom.

Na základe najaktuálnejších dostupných vedeckých údajov sa Komisia domnieva, že tuniak modroplutvý by mal byť zaradený do prílohy I k Dohovoru CITES, pričom uznáva, že Medzinárodná komisia pre zachovanie atlantických tuniakov (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, ICCAT) podnikla od roku 2006 množstvo krokov na riešenie tejto situácie.

V prílohe I sú uvedené druhy, ktorým hrozí vyhynutie a obchod s nimi musí byť obzvlášť prísne regulovaný a povolený len vo výnimočných prípadoch. Zaradenie tuniaka modroplutvého do tejto prílohy I by znamenalo zákaz medzinárodného obchodu s týmto druhom rýb.

Komisia však navrhuje, aby zaradenie nenadobudlo účinnosť okamžite. Konferencia strán CITES v Doha by mala odporučiť, aby o nadobudnutí účinnosti zaradenia rozhodol Stály výbor CITES do 12 mesiacov. Stály výbor by mal na stretnutí v novembri 2010 svoje rozhodnutie založiť na najaktuálnejších dostupných vedeckých údajoch o stave zásoby a posúdiť primeranosť akýchkoľvek opatrení prijatých ICCAT.

Ak zákaz vstúpi do platnosti, Komisia dohliadne na to, aby firmy vykonávajúce drobný pobrežný rybolov boli oprávnené dodávať na trh v EÚ úlovky pochádzajúce z domácich vôd členských štátov.

Ďalšie informácie: http://ec.europa.eu/environment/cites/home_en.htm


Side Bar