Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 172

Bruxelles, den 22. februar 2010

Europa-Kommissionen foreslår, at EU støtter et forbud mod international handel med almindelig tun

Europa-Kommissionen foreslog i dag, at EU skal presse på for inden for det næste år at få indført et forbud mod international handel med almindelig tun. Kommissionen er dybt bekymret over, at overfiskning af almindelig tun, som den internationale handel i vidt omfang er ansvarlig for, udgør en alvorlig trussel for bestandene af denne art. Forslaget vil blive drøftet med medlemsstaterne med henblik på at nå frem til en fælles EU-holdning på det næste møde inden for konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES), som finder sted den 13.-25. marts 2010 i Doha i Qatar.

EU's miljøkommissær Janez Poto čnik udtalte følgende: "Vi har et ansvar over for de kommende generationer til at handle hurtigt og resolut, når vi konfronteres med, at der er sandsynlighed for, at en art vil forsvinde for evigt. Vi har pligt til at beskytte vor naturrigdom. Eftersom der er stor risiko for, at almindelig tun snart vil forsvinde for evigt, har vi ikke andet valg end at handle nu og foreslå et forbud mod international handel."

Maria Damanaki, kommissær for maritime anliggender og fiskeri, tilføjede: "Vort mål er at sikre en bæredygtig fremtid for fiskerne. Dette kræver, at vi har sunde bestande af almindelig tun, og det er klart for enhver, at overfiskning bestemt ikke er vejen frem. En vigtig del af den løsning, som vi foreslår i dag, er en særlig ordning for ikkeindustrielle fiskerfartøjer."

Kommissionen er dybt bekymret over almindelig tuns dårlige bevarelsesstatus og fastslår, at det hovedsagelig er den internationale handel, der er ansvarlig for den voldsomme efterspørgselsstigning for denne art.

Selv om Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT) siden 2006 har truffet en række foranstaltninger til afhjælpning af denne situation, mener Kommissionen - på basis af de nyeste videnskabelige data, der foreligger - at almindelig tun bør optages i tillæg I til CITES.

I tillæg I opregnes de arter, der er truet af udryddelse, og for hvilke der skal gælde særdeles restriktive bestemmelser for handel, som der kun må gives tilladelse til under ganske særlige omstændigheder. Hvis almindelig tun optages i tillæg I, betyder det, at international handel med denne fiskeart bliver forbudt.

Kommissionen foreslår dog, at optagelsen ikke straks får virkning. På CITES-mødet i Doha vil det blive fremført, at Det Stående CITES-udvalg inden 12 måneder må træffe beslutning om, hvornår optagelsen skal gælde fra. Det Stående CITES-udvalg skal basere sin beslutning på de nyeste videnskabelige data, der foreligger om bestandens tilstand, og vurdere, om de foranstaltninger, som ICCAT måtte vedtage, når den mødes i november 2010, er de rette.

Hvis der kommer et forbud, vil Kommissionen sørge for, at virksomheder, der driver ikkeindustri elt fiskeri, får tilladelse til på EU-markedet at afsætte fangster fra medlemsstaternes farvande.

Yderligere oplysninger: http://ec.europa.eu/environment/cites/home_en.htm


Side Bar