Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1541

Strasbourg den 23 november 2010

En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen – EU-åtgärder för att öka människors anställbarhet och främja arbetsmarknadsreformer

I dag är 23 miljoner människor utan arbete i EU. Det är 10 % av alla i arbetsför ålder, vilket får allvarliga följder för tillväxten och välfärdssystemen i EU. Samtidigt säger en del arbetsgivare att de har svårt att rekrytera nya anställda, särskilt för kvalificerade arbeten. I framtiden kan det bli brist på arbetstagare inom till exempel hälso- och sjukvårdssektorn eller på områden som IKT – bristen på IKT-specialister väntas uppgå till 700 000 personer år 2015 och bristen på forskare till en miljon år 2025. För att komma åt dessa problem och öka sysselsättningsgraden till 75 % bland både kvinnor och män inom EU lanserar EU-kommissionen i dag flaggskeppsinitiativet En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen. Agendan innehåller 13 insatser som har till syfte att reformera arbetsmarknaderna och utveckla arbetskraftens kompetens i enlighet med behoven. Målet är att öka människors anställbarhet så att de har större chanser att byta jobb, att förbättra arbetsförhållandena och kvaliteten i arbetet samt att skapa nya arbetstillfällen.

– Det viktigaste är att få ut fler människor på arbetsmarknaden. EU klarar inte en arbetslöshet på närmare 10 %. Krisen har omintetgjort de tidigare framstegen, och därför måste vi snabbt vidta åtgärder på arbetsmarknaden för att se till att arbetskraften har den kompetens som efterfrågas och att arbetsförhållandena är sådana att de gynnar skapandet av nya arbetstillfällen. Alla människor i EU – särskilt utsatta grupper som drabbats hårt under krisen – kommer att gynnas av de insatser som EU-kommissionen föreslår, säger EU-kommissionären László Andor, som ansvarar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering.

– Det är i dag viktigare än någonsin att alla får en bra utbildning som ger dem de kunskaper och färdigheter de behöver för att hitta ett arbete. Livslångt lärande måste bli verklighet i EU. För att detta ska bli möjligt måste alla berörda parter – regeringar, arbetsgivare, fack och vanliga människor – göra en gemensam insats, säger EU-kommissionären Androulla Vassiliou.

Flaggskeppsinitiativet En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen läggs fram som en del av strategin Europa 2020. Initiativet är EU-kommissionens bidrag till EU:s mål att 75 % av alla kvinnor och män i åldersgruppen 20–64 år ska vara sysselsatta senast 2020. EU har också som mål att minska andelen ungdomar som hoppar av sin utbildning till under 10 % och att se till att minst 40 % av ungdomarna deltar i högre utbildning eller yrkesinriktad utbildning på motsvarande nivå.

Nyckeln till en hållbar social modell och hållbara välfärdssystem i EU är att man får ut fler människor på arbetsmarknaden, eftersom befolkningen i arbetsför ålder snart kommer att börja minska.

EU-kommissionen föreslår tretton konkreta insatser som ska få de europeiska arbetsmarknaderna att fungera bättre.

  • Fler åtgärder som ger större flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden (s.k. flexicurity). Ett konkret förslag är att man i större omfattning börjar använda tillsvidareavtal med en tillräckligt lång provanställningstid, som gradvis ger de anställda ett ökat anställningsskydd och bättre möjligheter till utbildning och livslångt lärande samt rätt till yrkesvägledning. Målet är att minska de nuvarande skillnaderna mellan visstidsanställda och tillsvidareanställda arbetstagare.

  • Incitament för både enskilda individer och företag att investera i utbildning, så att arbetskraften kontinuerligt kan öka sin kompetens på de områden som behövs på arbetsmarknaden. Kommissionen kommer inom kort att ta fram en kompetenskarta för EU, med en prognos över de kunskaper och färdigheter som kommer att behövas i framtiden, så att människor kan skaffa sig rätt kombination av färdigheter (till exempel IKT och språk) och därmed förbättra sina utsikter på arbetsmarknaden och öka sin förmåga att anpassa sig till de behov som eftefrågas. Kommissionen föreslår också att man utarbetar en europeisk klassificering av kunskaper, färdigheter och yrken, som kan fungera som ett gemensamt verktyg för aktörerna på arbetsmarknaden och inom utbildningen. Vidare efterlyser kommissionen reformer i fråga om erkännandet av yrkeskvalifikationer. Ett konkret förslag är att man utvecklar ett europeiskt kompetenspass där kunskaper och färdigheter kan dokumenteras på ett enhetligt sätt.

  • En översyn av arbetstidsdirektivet och ett förslag om bättre genomförande av direktivet om utstationering av arbetstagare ska dels garantera anständiga arbetsvillkor, dels höja kvaliteten på sysselsättningslagstiftningen. Kommissionen kommer även att se över arbetsmiljölagstiftningen och utforma en ny strategi för framtiden.

  • Mindre byråkrati, lägre skatter på arbete samt rörlighet ska leda till att förhållandena på arbetsmarknaden är sådana att de gynnar skapandet av nya arbetstillfällen. Detta är särskilt viktigt inom forskningsintensiva sektorer och andra sektorer där utvecklingen sker snabbt. Åtgärder ska vidtas för att uppmuntra företagande, till exempel utbyte av goda exempel på fungerande utbildning i entreprenörskap och Erasmusprogrammet för unga företagare.

  • Agendan för ny kompetens och arbetstillfällen kompletterar initiativet Unga på väg, som kommissionen nyligen lade fram för att hjälpa ungdomar att skaffa sig de kunskaper och färdigheter och den erfarenhet de behöver för att få sitt första jobb (se IP/10/1124).

Bakgrund

Sedan krisen började märkas på arbetsmarknaderna 2008 har 5,6 miljoner arbetstillfällen gått förlorade i EU. Även om läget på arbetsmarknaden stabiliserar sig 2010–2011 kommer det att krävas att sysselsättningen ökar med i genomsnitt drygt 1 % per år för att man 2020 ska ha nått en sysselsättningsgrad på 75 %.

Åtgärder måste vidtas på många av arbetsmarknaderna i EU-länderna för att de ska fungera bättre, och det krävs en mycket större satsning på att höja arbetskraftens kompetens på de områden som efterfrågas på arbetsmarknaden. Till och med under krisen har vissa arbetsgivare haft problem med att hitta arbetstagare som har den kompetens som behövs för arbetsuppgifterna. Allt fler jobb kräver allt högre kvalifikationer. Fram till 2020 förväntas nämligen antalet arbetstillfällen för högutbildade att öka med 16 miljoner, medan antalet arbetstillfällen för lågutbildade kommer att minska med cirka 12 miljoner.

Ytterligare information

MEMO/10/602

Meddelandet En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6328&langId=en

Initiativet i korthet

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6329&langId=en


Side Bar