Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1535

Brüssel, 22. november 2010

Euroopa Komisjon tutvustab uusi meetmeid Euroopa kodanike kaitsmiseks

Täna vastu võetud ELi sisejulgeoleku strateegia koosneb meetmetest, mis on suunatud Euroopat ähvardavate suurimate julgeolekuohtudega võitlemisele. Selliste meetmete hulka kuuluvad kuritegelike ja terrorivõrgustike tegevuse tõkestamine, kodanike, ettevõtjate ja kogu ühiskonna kaitsmine küberkuritegevuse eest, ELi julgeoleku suurendamine tänu tõhusamale piirihaldusele ning ELi kriisidele reageerimise valmisoleku ja suutlikkuse suurendamine.

Euroopa Liidu sisejulgeoleku valdkonnas on tavaliselt keskendutud ainult ühele valdkonnale. Nüüd aga asume tegelema meid ähvardavate julgeolekuohtudega korraga. Peame ühendama oma jõupingutused võitluses terrorismi, organiseeritud piiriülese ja küberkuritegevuse ning kriiside ja katastroofide vastu. Peame tegema koostööd, et suurendada kodanike, ettevõtete ja kogu ühiskonna turvalisust. Strateegias loetletakse võimalikud ohud ja meetmed, mida peame nendega võitlemiseks võtma. Kutsun kõiki asjaomaseid osalejaid neid meetmeid rakendama ja tugevdama nii ELi julgeolekut,” ütles siseasjade volinik Cecilia Malmström.

Autovargused, sissemurdmine, narkokaubandus ja krediitkaardipettused on sageli osa üleilmsete kuritegelike võrgustike tegevusest, mis ületab riigipiire ja ulatub ka küberruumi. Kurjategijad kasutavad üha sagedamini nii pisikuritegude kui ka ulatuslike rünnakute sooritamiseks internetti. Üle ELi välispiiri toimetatakse ebaseaduslikult narkootikume, võltsitud kaupu, relvi ja inimesi. Kuritegelikud võrgustikud saavad riiklike vahendite arvelt märkimisväärset tulu. Rahvusvahelise Valuutafondi hinnangul moodustab ainuüksi finantskuritegudest saadud tulu 5% maailma SKPst. Kriisid ja katastroofid – kas siis maavärinad ja üleujutused või inimliku eksimuse või pahatahtlikkuse põhjustatud õnnetused – tekitavad kannatusi inimestele ning nendega võib kaasneda majanduslik ja keskkonnakahju. Ka terroristid leiavad üha uusi võimalusi ühiskonnale kahju tekitamiseks, meelitades vägivaldse, äärmusliku propaganda abil oma ridadesse uusi liikmeid.

 • Komisjon teeb ettepaneku võtta meetmed nende probleemide lahendamiseks. Üks meetmetest on ettepanek võtta vastu õigusakt kriminaaltulu konfiskeerimise kohta. EL peaks toetama ühiskonda radikaliseerumise ja terroristide värbamise probleemi lahendamisel ning selgitama välja võimalused transpordi infrastruktuuri, eelkõige maismaatranspordi paremaks kaitsmiseks terrorirünnakute eest. Küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskus peaks kava kohaselt koondama küberkuritegude uurimise ja ärahoidmise alased oskused ja teadmised. Samuti on kavas meetmed piirihalduse parandamiseks ning kriisideks valmisoleku ja nendele reageerimise jaoks.

ELi sisejulgeoleku strateegias esitatakse viis strateegilist eesmärki ja hulk meetmeid nende saavutamiseks:

1. tõkestada meie ühiskonda ähvardavate rahvusvaheliste kuritegelike võrgustike tegevust

 • ettepanekud kriminaalsel teel saadud tulu ja vara kiireks ja tõhusaks arestimiseks ja konfiskeerimiseks (2011);

 • ettepanek ELi broneeringuinfo kohta (2011);

 • ettepanek jälgida ja aidata liikmesriike korruptsioonivastases võitluses (2011)

2. hoida ära terrorismi ning tegeleda radikaliseerumise ja terroristide värbamise probleemiga

 • ELi poliitika finantstehingutega seotud andmete kogumiseks ja analüüsiks, ELi terroristide rahastamise jälgimissüsteem (2011);

 • luua ELi radikaliseerumisalase teadlikkuse võrgustik ning võtta meetmeid kodanikuühiskonna toetamiseks vägivaldse, äärmusliku propaganda paljastamisel, mõistmisel ja sellega võitlemisel (2011);

 • tõhustada ELi transpordi turvalisuse poliitikat (2011)

3. tõsta kodanike ja ettevõtjate jaoks turvalisuse taset küberruumis

 • luua küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskus (2013);

 • luua infoturbeintsidentidega tegelevate rühmade võrgustik (2012);

 • luua Euroopa teabe jagamise ja hoiatussüsteem (2013)

4. suurendada turvalisust piiride halduse kaudu

 • luua Euroopa välispiiride valvamise süsteem, EUROSUR (2011);

 • teha tänu paremale analüüsile kindlaks probleemid välispiiridel (2011);

 • ühisaruanded inimkaubanduse, inimeste salaja üle piiri toimetamise ja ebaseaduslike kaupade salakaubaveo kohta ühisoperatsioonide alusena (2011)

5. suurendada Euroopa võimet kriisidele ja katastroofidele vastu panna

 • ettepanek solidaarsusklausli rakendamise kohta (2011);

 • ettepanek Euroopa hädaolukordadele reageerimise suutlikkuse loomise kohta (2011);

 • luua ühtne riskijuhtimise poliitika, mis ühendab ohtude ja riskide hindamise otsuste tegemisega (2014).

Komisjon esitab igal aastal Euroopa Parlamendile ja nõukogule eduaruande. Komisjon toetab sisejulgeolekualase operatiivkoostöö alalise komitee tegevust, sest komiteel on keskne roll strateegia tõhusas elluviimises.

Taust

Sisejulgeoleku strateegia on Stockholmi programmi oluline osa. 2010. aasta veebruaris koostas eesistujariik Hispaania nimekirja julgeolekuülesannetest, mis peaksid sisalduma ELi sisejulgeoleku strateegias („Euroopa julgeolekumudeli suunas”), ning kutsus komisjoni üles esitama tegevusele suunatud ettepanekuid strateegia rakendamiseks.

Täiendav teave

MEMO/10/598

Siseasjade voliniku Cecilia Malmströmi koduleht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm


Side Bar