Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1501

Bryssel, 11.11.2010

Kalastus: Komission ehdotus vuoden 2011 kalastusmahdollisuuksiksi perustuu tieteelliseen tutkimukseen ja kestävän kehityksen periaatteeseen

Euroopan komissio on hyväksynyt ehdotuksen vuoden 2011 kalastusmahdollisuuksiksi. Siinä vahvistetaan suurimpien sallittujen saaliiden (TAC) ja pyyntiponnistuksen tasot Atlantilla, Pohjanmerellä ja alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen hallinnoimilla kansainvälisillä vesillä. Ehdotus perustuu tieteellisiin lausuntoihin määristä, jotka voidaan pyytää kestävällä tavalla. Komissio on keskustellut menetelmistä jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa ja ottanut huomioon niiden lausunnot tavoitteenaan saavuttaa kestävä enimmäistuotto vuoteen 2015 mennessä.

Ehdotusta kommentoidessaan meri- ja kalastusasioista vastaava komission jäsen Maria Damanaki totesi: Perusasiat on pidettävä mielessä. Meren kalavarat ovat rajalliset, samoin määrät, jotka voidaan pyytää vuosittain vaarantamatta kalakantojen tulevaisuutta. Joka vuosi pyydämme asiantuntijoita määrittelemään nuo rajat. Komission ehdotus perustuu kyseisiin lausuntoihin. Komissaari Damanaki jatkoi: Haluan EU:n saavuttavan vuoteen 2015 mennessä kestävän kehityksen huippukokouksessa asetetut tavoitteet, jotka koskevat kalakantojen hyödyntämistä kestävän enimmäistuoton rajoissa. Määräaika ei ole kaukana, ja meidän on ryhdyttävä toimiin heti. Tieteelliseen tutkimukseen perustuvat päätökset ovat mitä ilmeisimmin ainoa tapa elvyttää kalakannat tasolle, joka auttaa turvaamaan terveen ja tuottavan kalastusalan EU:ssa. Valitettavasti minun on todettava, että eräiden kiintiöiden taso tuottaa pettymyksen, mutta tähänastinen kokemus on osoittanut, että kalastusalalla luonnon kanssa ei ole leikittelemistä.

Vuotta 2011 koskevassa tieteellisessä lausunnossaan tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) asiantuntijat korostivat jälleen kerran monien kalavarojen heikkoa tilaa EU:n vesillä. Euroopan kalastusalan vaikutus elinkeinoelämään ja elintarviketalouteen on nykyisin huomattavasti vähäisempi kuin vielä muutama vuosikymmen sitten. Euroopan kaikkien kalakantojen elvyttäminen kestävälle tasolle on edennyt hitaasti, koska kalastuslaivastot eivät ole kyenneet noudattamaan tieteellisiä lausuntoja riittävän nopeasti. Noin 72 prosentissa arvioiduista kalakannoista liikakalastus on niin vakava ongelma, että saaliit kasvaisivat, jos kalaa pyydettäisiin vähemmän. Ainoastaan noin 40 prosentissa arvioiduista kannoista pyynnin tiedetään tapahtuvan kestävällä tavalla. Viime vuoteen verrattuna on kuitenkin tapahtunut lievää kehitystä, koska vastaavat luvut olivat silloin 86 ja 31 prosenttia, ja eräiden tärkeiden kantojen, kuten kummeliturskan ja merianturan, tilanne on selvästi parantunut.

Pitkän aikavälin kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi Kansainvälinen merentutkimusneuvosto (ICES) on antanut lausunnon komission strategiasta kestävän enimmäistuoton varmistamiseksi vuoteen 2015 mennessä.

Kaikille kaupallisesti merkittäville kannoille laaditaan monivuotiset hoitosuunnitelmat, jotka kattavat 30 prosenttia kokonaissaaliista vuonna 2011. Jos mukaan lasketaan myös kannat, joita hallinnoidaan yhdessä Norjan kanssa ja joille on niin ikään olemassa monivuotisia hoitojärjestelyjä, yli 80 prosenttia (painona ilmaistuna) EU:n kalastajien pyytämistä kaloista kuuluu monivuotisten hoitosuunnitelmien piiriin. Tällä tavalla hallinnoidut kannat voivat yleensä paremmin kuin kannat, joita koskevat päätökset tehdään lyhyellä aikavälillä. Hoitosuunnitelmat on kuitenkin pantava asianmukaisesti täytäntöön, ja erityisiä suojatoimenpiteitä on sovellettava, mikäli havaitaan, että tulokset eivät ole odotusten mukaisia.

Komissio on tässä tilanteessa yhä erityisen huolestunut turskakantojen säilyttämisestä. Turskaa koskeva hoitosuunnitelma otettiin käyttöön jo vuonna 2004, mutta Kattegatin, Irlanninmeren ja Skotlannin länsipuolen turskakannat eivät osoita elpymisen merkkejä. Siksi komissio ehdottaakin näiden kantojen TACien vähentämistä 50 prosentilla ja on myös pyytänyt jäsenvaltioita arvioimaan yhdessä perusteellisesti turskan hallinnointia. Arvioinnissa keskitytään tarkastelemaan syitä, joiden vuoksi monivuotisessa hoitosuunnitelmassa sovitut toimenpiteet eivät ole johtaneet odotettuihin tuloksiin.

Pohjanmeren turskakantojen tilanne heikkeni vuonna 2008, jolloin kannasta pyydettiin suurempi osuus kuin milloinkaan vuoden 1999 jälkeen. Reaaliaikaiset kiellot ja toimenpiteet turskanpyynnin vähentämiseksi eivät ole olleet riittäviä kannan suojelemiseksi eikä niillä ole ollut juurikaan vaikutusta kalastustapoihin. Pohjanmeren turskakantoja hallinnoidaan yhdessä Norjan kanssa, ja tilanteen parantaminen edellyttää keskusteluja.

Komission ehdotuksessa vuodelle 2011 suositellaan kiintiöiden lisäämistä 6 kannan osalta, vähentämistä 64 kannan osalta ja säilyttämistä ennallaan 23 kannan osalta (yksityiskohtaisemmat tiedot liitteenä olevassa taulukossa). Muutokset vähentäisivät kiintiöitä yhteensä 89 400 tonnilla (tai 10 prosentilla). Tilastoihin eivät sisälly kannat, joita koskevista kalastusmahdollisuuksista on sovittava kolmansien maiden – kuten Norjan – kanssa tai alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen puitteissa ennen 13. ja 14. joulukuuta pidettävää jäsenvaltioiden kalastusministereiden kokousta, jossa ministerit keskustelevat komission kanssa tästä ehdotuksesta ja vahvistavat vuoden 2011 pyyntitasot.

Liitteessä oleva taulukko: Yhteenveto komission vuotta 2011 koskevista ehdotuksista

Lisätietoja ja kartat: http://ec.europa.eu/fisheries/index_en.htm

MEMO/10/571


Side Bar