Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1501

Брюксел, 11 ноември 2010 г.

Рибарство: Комисията предлага устойчиви, научно обосновани възможности за риболов за 2011 година

Европейската комисия прие предложението си за възможностите за риболов за 2011 г.; с него тя определя равнищата на общия допустим улов (ОДУ) и на риболовното усилие за корабите в Атлантическия океан, Северно море и други международни води, регулирани от регионална организация за управление на рибарството. Предложението се основава на научни препоръки относно количествата риба, които могат да бъдат уловени, без да се нарушава устойчивостта на запасите. Комисията обсъди с държавите-членки и заинтересованите страни методите на работа и взе предвид тяхното становище, без да губи от поглед целта за постигане на максималния устойчив улов (MSY) до 2015 г.

В своя коментар относно предложението Мария Даманаки, Европейски комисар по морско дело и рибарство, заяви: „Не трябва да изпускаме от поглед основните факти. Количеството риба в моретата е ограничено и съответно е ограничено и количеството риба, което може да бъде уловено ежегодно без да се изложи на риск бъдещето на запаса. Всяка година питаме учените какви са тези граници. Въз основа на тези препоръки Комисията изготвя предложението си.“ Комисарят продължи: „Много бих се радвала ЕС да постигне целта, поставена на Световната среща на върха за устойчивото развитие, до 2015 г. рибните запаси да бъдат експлоатирани в съответствие с максималния устойчив улов. Срокът не е в далечно бъдеще, така че трябва да започнем да действаме още от сега. Без съмнение научно обоснованите решения са единственият начин, който ще спомогне за възстановяване на рибните запаси с оглед достигане на такива равнища, които да поддържат стабилна и печеливша риболовна промишленост в ЕС. Съжалявам, че ще има разочароващи новини относно равнището на някои квоти, но опитът от миналото показа, че онези, които мислят, че могат да преговарят с природата, нямат бъдеще в риболова.“

В препоръката си за 2011 г. експертите от Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР) подчертаха отново лошото състояние на много рибни ресурси във водите на ЕС. Приносът на европейското рибарство към икономиката и снабдяването с храни днес е далеч по-малък отколкото само преди няколко десетилетия. Напредъкът към целта за установяване на всички европейски рибни запаси на устойчиво равнище е бавен, защото не беше възможно флотите да бъдат достатъчно бързо приспособени към научните препоръки.

При 72 % от оценените рибни запаси прекомерният риболов е придобил такива размери, че добивът щеше да е по-висок, ако се ловеше по-малко. Само за около 40 % от оценените запаси е установено, че са обект на устойчив риболов. Положително е все пак, че има известни подобрения спрямо миналата година, когато тези цифри бяха съответно 86 % и 31 %, и че има значителни подобрения при някои важни запаси, като например мерлуза и морски език.

За да се постигнат целите за дългосрочна устойчивост, Международният съвет за изследване на морето (ICES) предостави препоръки във връзка със стратегията на Комисията за осигуряване до 2015 г. на експлоатация, която да отговаря на максималния устойчив улов (MSY). За всички основни търговски запаси се въвеждат многогодишни планове за управление. Тези планове обхващат 30 % от общия улов за 2011 г. Когато се добавят и различните запаси, които се управляват съвместно с Норвегия и за които също има многогодишни споразумения за управление, може да се каже, че над 80 % от рибата (по тегло), която се лови от рибарите в ЕС, подлежи на многогодишно управление. Управляваните по този начин запаси се развиват по-добре от тези, за които се вземат краткосрочни решения. Плановете за управление обаче трябва да се осъществят правилно и трябва да се прилагат конкретни мерки, ако наблюдаваните на практика резултати не отговарят на очакването.

На този фон Комисията все още е много загрижена за опазването на атлантическата треска, чийто план за управление е в сила от 2004 г. Запасите от атлантическа треска в Категат, Ирландско море и зоната на запад от Шотландия не дават никакви признаци на възстановяване. Поради тази причина Комисията предлага намаляване на съответните ОДУ с 50 % и помоли държавите-членки да окажат съдействие за задълбочен преглед на управлението на атлантическата треска. Прегледът ще бъде насочен към причините, поради които съгласуваните в рамките на многогодишния план за управление мерки не са довели до очакваните подобрения.

Положението на треската в Северно море се влоши изключително много през 2008 г., когато уловеното количество от запаса бе по-голямо, отколкото през която и да е година от 1999 г. насам. Забраните за риболовна дейност с незабавен ефект и схемите за избягване на улова на атлантическа треска се оказаха недостатъчни за закрилата на запаса и оказаха слабо влияние върху риболовните модели. Треската в Северно море се управлява съвместно с Норвегия и ще трябва да се обсъжда заедно как да се поправи тази ситуация.

В предложението си за 2011 г. Комисията препоръчва увеличаване на квотите за 6 запаса, намаляване на квотите за 64 запаса и запазване на квотите за 23 запаса (подробностите са посочени в приложената таблица). Измененията отговарят на намаляване на квотите с общо 89 400 тона или 10 %. Тези статистически данни не обхващат запасите, за които възможностите за риболов трябва да се съгласуват с трети държави — като например Норвегия — или в рамките на регионална организация за управление на рибарството в периода от днес до декемврийското заседание на Съвета на министрите на рибарството на държавите-членки. На това заседание на 13 и 14 декември министрите на рибарството ще обсъдят предложението с Комисията и ще определят равнищата за риболов за 2011 г.

Таблица в приложението: преглед на предложенията на Комисията за 2011 г.

Повече информация и карти могат да бъдат намерени на следния адрес: http://ec.europa.eu/fisheries/index_en.htm

MEMO/10/571


Side Bar