Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1460

Briuselis, 2010 m. lapkričio 3 d.

Komisija siūlo branduolinių atliekų laidojimo saugos standartus

Šiandien Komisija pasiūlė branduolinių jėgainių, taip pat medicinos ar mokslinių tyrimų panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų laidojimo saugos standartus. Šiandien pasiūlytoje direktyvoje valstybės narės raginamos pateikti nacionalines programas, kuriose būtų nurodyta, kada, kur ir kaip jos statys ir tvarkys branduolinių atliekų kapinynus, skirtus užtikrinti aukščiausius saugos standartus. Priėmus direktyvą tarptautiniai saugos standartai Europos Sąjungoje taps teisiškai įpareigojantys.

Už energetiką atsakingas Komisijos narys Güntheris Oettingeris sakė: „Sauga – tai visų piliečių ir visų ES valstybių rūpestis, nepaisant to, ar jos pasisako už branduolinę energetiką ar prieš ją. Siekdami apsaugoti savo piliečius, vandenį ir gruntą nuo branduolinės taršos, privalome nustatyti aukščiausius saugos standartus pasaulyje. Sauga nedaloma. Jei nelaimingas atsitikimas įvyksta vienoje šalyje, tai gali turėti pražūtingų padarinių ir kitose.“

Komisija siūlo sukurti teisiškai įpareigojančią ES sistemą, siekiant užtikrinti, kad visos valstybės narės visais panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo etapais (iki pat laidojimo) taikytų bendradarbiaujant su Tarptautine atomine energijos agentūra (TATENA) parengtus bendrus standartus.

Visų pirma direktyva nustatoma, kad:

  • Valstybės narės privalo per ketverius metus nuo direktyvos priėmimo parengti nacionalines programas. Jas turėtų sudaryti: branduolinių atliekų laidojimo įrenginių statybos ir tvarkymo planai, konkretus statybos darbų tvarkaraštis, taip pat gairės ir visos laidojimo sprendimams įgyvendinti būtinos veiklos, sąnaudų vertinimo ir pasirinktų finansavimo schemų aprašymas.

  • Apie nacionalines programas būtina pranešti. Komisija gali pareikalauti, kad valstybės narės savo planus patobulintų.

  • Dvi ar daugiau valstybių narių gali susitarti naudotis vienoje iš jų įkurtu branduolinių atliekų kapinynu. Branduolines atliekas draudžiama siųsti laidoti už ES ribų.

  • Visuomenė turi būti informuojama valstybių narių; be to, jai turėtų būti suteikiama galimybė dalyvauti priimant branduolinių atliekų tvarkymo sprendimus.

  • Tarptautinės atominės energijos agentūros parengti saugos standartai tampa teisiškai įpareigojantys. Juose numatyta nepriklausoma institucija, suteikianti branduolinių atliekų kapinynų statymo licencijas ir tikrinanti kiekvieno kapinyno saugos tyrimą.

Pagrindiniai faktai

Daugiau kaip 50 metų po to, kai ėmė veikti pirmasis branduolinis reaktorius (1956 m. Kolder Hole, Jungtinėje Karalystėje), branduolinių atliekų kapinynų vis dar nėra. Paprastai kasmet Europos Sąjungoje susidaro 7 000 kubinių tonų didelio radioaktyvumo atliekų, ir didelė jų dalis saugoma laikinosiose saugyklose. Didelio radioaktyvumo atliekos yra perdirbto panaudoto kuro dalis, kurios nebegalima panaudoti pakartotinai, todėl jos yra laidojamos.

Šios laikinosios saugyklos būtinos norint sumažinti kuro elementų ir didelio radioaktyvumo atliekų temperatūrą ir spinduliuotės lygį, tačiau tai nėra ilgalaikis sprendimas, nes saugyklas reikia nuolat tvarkyti ir prižiūrėti. Kadangi šios saugyklos paprastai įrengiamos negiliai arba žemės paviršiuje, galimi ir įvairūs nelaimingi atsitikimai, susiję su lėktuvų katastrofomis, gaisrais ar žemės drebėjimais. Mokslininkai ir tokios tarptautinės organizacijos kaip TATENA sutaria, kad geologinis laidojimas giliai po žeme – tinkamiausias ilgalaikio didelio radioaktyvumo branduolinių atliekų šalinimo sprendimas.

Pagal Euratomo sutartį ES yra teisiškai įgaliota apsaugoti plačiąją visuomenę nuo jonizuojančiosios spinduliuotės. Energijos išteklių vartojimo struktūrą nustato pačios valstybės narės. Iš 27 valstybių narių 14-oje veikia branduolinės jėgainės.

Papildoma informacija

Daugiau informacijos pateikiama dokumente MEMO/10/540.

Tarybos direktyvos dėl panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo pasiūlymas pateikiamas

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/waste_management/waste_management_en.htm

Tatenos saugos standartai pateikiami

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1273_web.pdf.

Susijusi tarptautinė konvencija pateikiama

http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/1997/infcirc546.pdf.


Side Bar