Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1460

Bruxelles, den 3. november 2010

Nukleart affald: Kommissionen foreslår sikkerhedsstandarder for endelig deponering

Kommissionen har i dag fremsat forslag om sikkerhedsstandarder for deponering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald fra atomkraftværker såvel som fra medicinsk brug og forskning. Ifølge direktivforslaget skal medlemsstaterne forelægge nationale programmer for, hvornår, hvor og hvordan de vil bygge og forvalte anlæg til endelig oplagring, der opfylder de højeste sikkerhedsstandarder. Med direktivet bliver internationalt vedtagne sikkerhedsstandarder retligt bindende i EU.

Energikommissær Günther Oettinger udtalte: "Sikkerheden er et anliggende, der berører alle borgere og alle EU-lande, uanset om de er for eller imod atomkraft. Vi må sørge for, at vi har de højeste sikkerhedsstandarder i verden, for at beskytte vores borgere, vores vand og jordbunden mod nuklear forurening. Sikkerhed kan ikke splittes op. Hvis der sker en ulykke i ét land, kan det også få katastrofale følger i andre lande."

Kommissionen foreslår, at der opstilles retligt bindende og gennemførlige EU-rammer, der kan sikre, at alle medlemsstater anvender de fælles standarder, der er udarbejdet under Den Internationale Atomenergiorganisation (IAEA) for alle faser af håndteringen af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald indtil den endelige deponering.

Direktivet fastsætter navnlig, at:

  • Medlemsstaterne skal udarbejde nationale programmer senest fire år efter, at direktivet er vedtaget. Disse programmer bør omfatte planer for bygning og forvaltning af oplagringsanlæg, herunder en konkret tidsplan med milepæle og en beskrivelse af alle de aktiviteter, der er nødvendige for at gennemføre deponeringsløsningerne, skøn over omkostningerne og de valgte finansieringsordninger.

  • De nationale programmer skal anmeldes til Kommissionen. Kommissionen kan bede medlemsstaterne ændre deres planer.

  • To eller flere medlemsstater kan aftale at være fælles om at bruge et oplagringsanlæg, der ligger i et af de pågældende lande. Det er ikke tilladt at eksportere nukleart affald til lande uden for EU til endelig deponering.

  • Medlemsstaterne skal informere offentligheden, og borgerne skal kunne deltage i beslutningsprocessen om forvaltning af nukleart affald.

  • Sikkerhedsstandarder, der fastlægges af Den Internationale Atomenergiorganisation, bliver retligt bindende. Dette indebærer også, at der skal etableres uafhængige myndigheder, der udsteder byggetilladelser til oplagringsanlæg og kontrollerer sikkerhedsanalysen for hvert enkelt anlæg.

Baggrund:

Mere end 50 år efter, at det første atomkraftværk blev taget i brug (1956 Calder Hall, UK), er der stadig ingen anlæg til endelig oplagring af nukleart affald. Hvert år produceres der gennemsnitligt 7 000 m3 højradioaktivt affald i EU, hvoraf hovedparten oplagres i midlertidige anlæg. Højradioaktivt affald er den del af oparbejdet brugt nukleart brændsel, der ikke kan genbruges, og derfor skal det deponeres for altid.

De midlertidige oplagringsanlæg er nødvendige for at nedbringe temperaturen og strålingsniveauet i brændselselementerne og det højradioaktive affald, men de er ikke nogen løsning på lang sigt, da de kræver vedvarende vedligeholdelse og tilsyn. Da de typisk ligger tæt ved eller oven på jordoverfladen, er der desuden risiko for ulykker i forbindelse med f.eks. flystyrt, brand og jordskælv. Der er bred enighed blandt forskere og internationale organisationer som IAEA om, at deponering af højradioaktivt affald i dybtliggende geologiske formationer er den mest velegnede løsning på lang sigt.

I henhold til Euratomtraktaten har EU retlig kompetence til at beskytte offentligheden mod ioniserende stråling. Hvilke energikilder landene bruger, er et nationalt anliggende. Af de 27 medlemsstater har 14 atomkraftværker.

Yderligere oplysninger:

Yderligere oplysninger findes i MEMO/10/540.

Forslaget til Rådets direktiv om håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald findes på:

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/waste_management/waste_management_en.htm

IAEA's sikkerhedsstandarder:

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1273_web.pdf

En lignende international konvention findes på:

http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/1997/infcirc546.pdf


Side Bar