Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1460

Брюксел, 3 ноември 2010 г.

Ядрени отпадъци: Комисията предлага стандарти за безопасност при окончателно погребване

Днес Комисията предложи стандарти за безопасност при погребване на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци от атомни централи, както и от медицински приложения и научни изследвания. В директивата, представена днес, от държавите-членки се изисква да представят национални програми, в които да посочат кога, къде и как ще изграждат и управляват окончателните хранилища, целящи гарантиране на най-високите стандарти за безопасност. С директивата международно приетите стандарти за безопасност придобиват задължителна правна и изпълнителна сила в Европейския съюз.

Комисарят по енергетика Гюнтер Йотингер заяви: „Независимо дали са „за“ или „против“ ядрената енергия, безопасността засяга всички граждани и всички страни от ЕС. Трябва да сме сигурни, че имаме най-високите стандарти за безопасност в света, за да защитим нашите граждани и нашите води и почви от радиоактивно замърсяване. За безопасността не съществуват граници. В случай на авария в една страна, тя може да има опустошителни последици и в други страни.“

Комисията предлага да се създаде европейска рамка със задължителна правна и изпълнителна сила, която да гарантира, че всички държави-членки ще прилагат общите стандарти, създадени в рамките на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) за всички етапи на управление на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци до окончателното погребване.

По-специално директивата определя, че:

  • Държавите-членки трябва да изготвят национални програми в рамките на четири години от приемането на директивата. Тези програми следва да включват: планове за изграждането и управлението на обектите за погребване, в които се определя конкретен график за изграждане, съдържащ основни етапи и описание на всички дейности, които са необходими за изпълнението на техническите решения за погребване, оценката на разходите и избраните схеми за финансиране.

  • Националните програми трябва да бъдат обявени. Комисията може да поиска от държавите-членки да изменят плановете си.

  • Две или повече държави-членки могат да се споразумеят да използват окончателно хранилище в една от тях. Не се разрешава износът на ядрени отпадъци извън ЕС с цел окончателно погребване.

  • Обществеността трябва да бъде информирана от държавите-членки и следва да може да участва във вземането на решения относно управлението на ядрените отпадъци.

  • Стандартите за безопасност, разработени от Международната агенция за атомна енергия придобиват задължителна правна сила. Това включва независим орган, който издава лицензии за изграждане на хранилища и проверява анализа на безопасността за всяко отделно хранилище.

Предистория:

Повече от 50 години след като първият ядрен реактор бе въведен в експлоатация (1956 г. Колдър Хол, Обединено кралство) все още няма хранилища за окончателно погребване. Година след година в ЕС нормално се генерират по 7000 кубически метра отпадъци с висока радиоактивност, като по-голямата част от материала се съхранява в съоръжения за временно съхраняване. Отпадъците с висока радиоактивност са тази част от подложеното на преработка отработено гориво, която не може да се използва повторно и по тази причина трябва да бъде погребана завинаги.

Макар тези временни хранилища да са необходими за намаляването на температурата и нивата на радиация на топлоотделящите елементи и отпадъците с висока радиоактивност, те не са дългосрочно решение, защото се нуждаят от постоянна поддръжка и надзор. Тъй като те обикновено са близо до или на повърхността, съществува допълнителен риск от аварии, включително от падане на самолети, пожари и земетресения. Сред учените и международните организации като МААЕ е налице широк консенсус, че дълбокото геоложко погребване е най-подходящото решение за дългосрочно погребване на ядрените отпадъци с висока радиоактивност.

Съгласно Договора за Евратом, ЕС притежава правната компетентност за защита на населението от йонизиращи лъчения. Дяловото разпределение на енергийните източници е от национална компетентност. От 27 държави-членки 14 имат атомни електроцентрали.

За повече информация:

За повече информация вижте също MEMO/10/540.

Предложението за директива на Съвета относно управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци е на разположение на адрес:

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/waste_management/waste_management_en.htm

Стандартите за безопасност на МААЕ:

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1273_web.pdf

Международна конвенция, свързана с тези въпроси, е на разположение на адрес:

http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/1997/infcirc546.pdf


Side Bar