Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1459

Bryssel den 4 november 2010

Den digitala agendan: experter prövar it-försvaret i en första Europatäckande simulering

Europas experter på it-säkerhet undersöker i dag sin beredskap i den första Europatäckande simuleringen av en it-attack. I "Cyber Europe 2010" kommer experter att försöka motverka simulerade försök från hackare att sabotera kritiska onlinetjänster i flera EU-medlemsländer. Simuleringen kommer att bygga på ett scenario där Internetkonnektiviteten mellan europeiska länder successivt försvinner eller reduceras betydligt i de deltagande länderna så att invånare, företag och institutioner får svårt att använda viktiga onlinetjänster. I övningen måste medlemsländerna samarbeta med varandra för att förhindra ett simulerat fullständigt haveri. Övningen organiseras av EU:s medlemsländer med stöd av Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (ENISA) och Gemensamma forskningscentrumet (JRC). Dagens övning kommer att följas av mer komplexa scenarier, till sist på global nivå. Att stödja EU-täckande beredskapsövningar på it-området är en av de åtgärder som finns med i den digitala agendan för Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200) för att öka tilliten till onlinetjänster och deras säkerhet.

Neelie Kroes, vice ordförande i kommissionen med ansvar för den digitala agendan, som besöker Storbritanniens centrum för it-attacker under simuleringsövningen, säger följande: ”Den här övningen för att undersöka Europas beredskap mot cyberhot är ett viktigt första steg i samarbetet för att bekämpa potentiella onlinehot mot grundläggande infrastruktur och se till att invånare och företag känner sig säkra när de använder Internet.”

Inom ramen för dagens ”Cyber Europe 2010” kommer experter i hela Europa att pröva sin beredskap mot en simulerad hackerattack mot kritiska onlinetjänster. Scenariot är att Internetförbindelserna mellan länder i Europa successivt försvinner eller reduceras kraftigt, och i värsta fall att alla viktigare förbindelser mellan länderna slutar att fungera.

Under övningen kommer invånare, företag och institutioner att få svårigheter att få tillgång till kritiska onlinetjänster (t.ex. e-förvaltning), om inte trafiken från de berörda förbindelserna omdirigeras. Scenariot för övningen är att det ena landet efter det andra under dagen får allt större problem med tillgången till tjänster. Alla deltagande länder tvingas samarbeta för att gemensamt klara denna simulerade kris.

Syftet med säkerhetsövningen är att förbättra medlemsländernas förståelse för hur cyberincidenter hanteras och testa kommunikationsförbindelser och förfaranden vid en reell cyberincident i stor skala. Under övningen testas kontaktpunkterna i de deltagande länderna, kommunikationskanalerna, typen av datautbyte genom kanalerna och medlemsländernas kunskaper om vilken roll och vilket uppdrag deras motsvarigheter i andra medlemsländer har.

Övningen har organiserats av EU:s medlemsländer i samordning med ENISA och med stöd av JRC. Alla EU-medlemsländer liksom Island, Norge och Schweiz kommer att delta aktivt eller som observatörer. I olika medlemsländer berörs olika myndigheter, t.ex. kommunikationsministerier, myndigheter för skydd av kritisk informationsinfrastruktur, organisationer för krishantering, nationella tjänster för hantering av it-säkerhetsincidenter (CSIRT), myndigheter med ansvar för informationssäkerhet och underrättelsetjänster.

Bakgrund

ENISA inrättades 2004. Den 30 september 2010 föreslog kommissionen att ENISA skulle stärkas och moderniseras för att kunna hjälpa EU, medlemsländerna och privata intressenter att utveckla sin förmåga och beredskap att förhindra, upptäcka och hantera problem med it-säkerhet (se IP/10/1239, MEMO/10/459).

Den 30 september 2010 föreslog kommissionen också ett direktiv som ska möjliggöra åtal och strängare straffrättsliga påföljder för personer som står bakom it-attacker och sabotageprogram. Medlemsländerna kommer också att vara skyldiga att reagera på brådskande förfrågningar om hjälp vid it-attacker för att EU:s rättsliga och polisiära samarbete på området ska bli mer effektivt (se MEMO/10/463).


Side Bar