Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1459

Brusel 4. novembra 2010

Digitálna agenda: experti na bezpečnosť v kybernetickom priestore preverujú obranné mechanizmy v rámci prvej celoeurópskej simulácie

Európski odborníci na kybernetickú bezpečnosť dnes v rámci úplne prvej celoeurópskej simulácie kybernetického útoku skúšajú reakcie obranných mechanizmov. Počas operácie „Kybernetická Európa 2010“ sa pokúsia zabrániť simulovaným útokom hakerov, ktorých cieľom je ochromiť kľúčové online služby vo viacerých členských štátoch. Simulácia sa bude odvíjať od scenára, podľa ktorého sa postupne preruší alebo výrazne obmedzí internetové spojenie medzi všetkými zapojenými európskymi krajinami, v dôsledku čoho sa občanom, podnikom a verejným inštitúciám skomplikuje prístup k základným online službám. Členské štáty pri tomto teste budú musieť intenzívne spolupracovať, aby zabránili simulovanému úplnému zrúteniu siete. Podujatie organizujú členské štáty EÚ s podporou Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) a Spoločného výskumného centra (SVC). Po dnešnom teste by mali nasledovať zložitejšie scenáre, pričom cieľom je prejsť z európskej na celosvetovú úroveň. Podpora skúšok pripravenosti na kybernetické útoky v EÚ je jednou z činností naplánovaných v Digitálnej agende pre Európu (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200) s cieľom zvýšiť dôveru a bezpečnosť v online prostredí.

Neelie Kroes, podpredsedníčka Európskej komisie pre digitálnu agendu, ktorá počas simulácie navštívi stredisko pre kybernetické útoky v Spojenom kráľovstve, vyhlásila: „Táto skúška európskej pripravenosti na kybernetickú hrozbu je prvým dôležitým krokom k intenzívnej spolupráci pri boji proti možným online ohrozeniam základných infraštruktúr a k zaisteniu bezpečnosti a ochrany občanov a podnikov v online prostredí.“

Súčasťou testu „Kybernetická Európa 2010“ experti v celej Európe preveria reakcie na simulovaný útok hakerov na kľúčové online služby. Scenár testu vyzerá tak, že sa postupne preruší alebo výrazne obmedzí internetové spojenie medzi európskymi krajinami a v najhoršom prípade nebude možné použiť žiadne z hlavných cezhraničných prepojení v Európe.

Občanom, podnikom a verejným inštitúciám sa v simulácii skomplikuje prístup k základným online službám (napríklad k elektronickej štátnej správe) a tok údajov bude potrebné presmerovať z postihnutých prepojení. Podľa scenára testu v priebehu dňa jedna krajina za druhou bude mať čoraz väčšie problémy s prístupom. Všetky členské štáty, ktoré sa na teste podieľajú, budú musieť spolupracovať a spoločne reagovať na fiktívnu krízu.

Cieľom tohto testu kybernetickej bezpečnosti je pomôcť členským štátom hlbšie pochopiť riešenie kybernetických incidentov a preveriť komunikačné spojenia a postupy v prípade skutočného veľkého kybernetického incidentu. Preskúša sa vhodnosť kontaktných miest v zapojených členských štátoch, komunikačné kanály, typy výmeny údajov prostredníctvom týchto kanálov a to, ako členské štáty chápu úlohu a mandáty svojich partnerov v ostatných členských štátoch.

Skúšku kybernetickej bezpečnosti zorganizovali členské štáty v spolupráci s Európskou agentúrou pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) a s podporou Spoločného výskumného centra Európskej komisie. Zapoja sa do nej všetky členské štáty EÚ, ako aj Island, Nórsko a Švajčiarsko, či už ako aktívni účastníci alebo pozorovatelia. V závislosti od krajiny sa zapojili aj rozličné verejné orgány členských štátov, medzi nimi ministerstvá zodpovedné za komunikáciu, orgány ochrany kľúčovej informačnej infraštruktúry, organizácie krízového riadenia, národné tímy reakcie na incidenty počítačovej bezpečnosti (CSIRT), národné orgány informačnej bezpečnosti a organizácie bezpečnostného spravodajstva.

Kontext

Agentúra ENISA bola vytvorená v roku 2004. Komisia 30. septembra 2010 navrhla jej posilnenie a modernizáciu s cieľom pomôcť EÚ, členským štátom a súkromným zainteresovaným stranám rozvinúť svoje schopnosti a zlepšiť pripravenosť zabrániť problémom s kybernetickou bezpečnosťou, zistiť ich a reagovať na ne (pozri IP/10/1239, MEMO/10/459).

Takisto 30. septembra 2010 Komisia navrhla smernicu, na základe ktorej by sa malo umožniť trestné stíhanie páchateľov kybernetických útokov a výrobcov súvisiaceho a škodlivého softvéru a prísnejšie trestné postihy v tejto oblasti. Členské štáty by mali takisto povinnosť rýchlo reagovať na súrne žiadosti o pomoc v prípade kybernetických útokov, čím by sa zvýšila účinnosť európskej súdnej a policajnej spolupráce v tejto oblasti (pozri MEMO/10/463).


Side Bar