Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1363

Bruksela, dnia 21 października 2010 r.

Komisja przedstawia plan działania na rzecz zwiększenia skuteczności i obniżenia kosztów nadzoru morskiego

Komisja Europejska określiła dziś, jakie kroki zamierza podjąć, aby poprawić skuteczność nadzoru nad europejskimi wodami morskimi i obniżyć jego koszt. W planie tym Komisja opisuje, w jaki sposób zamierza zacieśnić współpracę między właściwymi organami państw członkowskich ze wszystkich obszarów gospodarki morskiej, tak aby umożliwić im wymianę danych dotyczących nadzoru morskiego, które znajdują się w posiadaniu poszczególnych organów, takich jak: straż przybrzeżna, organy monitorujące ruch, środowisko, służby zapobiegające zanieczyszczeniom, organy ds. rybołówstwa, kontroli granicznej, organy podatkowe, organy ścigania oraz marynarka wojenna. Zacieśnienie współpracy może okazać się pomocne pod kątem skuteczniejszego reagowania na bieżące zdarzenia na morzu. „Plan działania na rzecz ustanowienia wspólnego mechanizmu wymiany informacji (CISE) do celów nadzoru obszarów morskich UE” to inicjatywa podjęta w ramach zintegrowanej polityki morskiej Unii, która promuje zintegrowane podejście do zarządzania oceanami, morzami i wybrzeżami, a także wspiera współpracę w ramach wszystkich unijnych polityk mających związek z morzem.

Maria Damanaki, komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, powiedziała: „Zintegrowanie nadzoru morskiego zapewni nam odpowiednie narzędzie do ochrony naszych interesów morskich przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami, skuteczniejszego radzenia sobie z bieżącymi zdarzeniami na morzu, takimi jak wypadki i wycieki ropy, a także wzmocnienia naszego potencjału, jeśli chodzi o zapobieganie problemom i reagowanie na nie.”

Państwa UE prowadzą i będą prowadzić nadzór morski. Poszczególne organy nadzoru w Europie mają jednakże ograniczony dostęp do informacji, którymi dysponują inne podmioty. Zintegrowanie nadzoru morskiego może przynieść szereg korzyści całej UE. Służby poszukiwawcze i ratownicze będą mogły w sprawny sposób korzystać z pełniejszych informacji, kiedy stawką będzie życie ludzi znajdujących się na morzu. Dla straży przybrzeżnej, policji i marynarki wojennej możliwość wymieniania informacji oznacza większą skuteczność w zapobieganiu wszelkiego rodzaju nielegalnym działaniom na morzu i w ich zwalczaniu, lub też w chronieniu statków handlowych i łodzi rybackich przed atakami i innymi zagrożeniami na morzu. Organy odpowiedzialne za działania prewencyjne i reagowanie w zakresie środowiska naturalnego i zanieczyszczeń mogą wymieniać informacje z organami monitorującymi ruch na morzu lub strażą przybrzeżną, dzięki czemu będą w stanie sprawniej zapobiegać poszczególnym rodzajom zanieczyszczeń na morzu, a także wykrywać je i usuwać.

Wymiana informacji morskich w formacie elektronicznym między poszczególnymi sektorami i krajami będzie możliwa dzięki cyfrowemu systemowi wymiany danych zbudowanemu w oparciu o nowoczesne i bezpieczne środki telekomunikacyjne.

Zważywszy, że 90 proc. europejskiej wymiany handlowej ze światem odbywa się drogą morską, europejska flota rybacka liczy sobie ok. 84 000 statków, a w regionach morskich UE zamieszkuje ok. 40 proc. ludności i wytwarzane jest ok. 40 proc. PKB, kluczowymi elementami dla wzmocnienia bezpieczeństwa, pewności i zrównoważonego charakteru działalności na morzu są: poprawa skuteczności i obniżenie kosztów.

W ramach planu działań zaproponowano utworzenie sieci CISE w następujących sześciu etapach:

  • określenie wszystkich grup użytkowników

  • mapowanie zbiorów danych oraz analiza rozbieżności do celów wymiany danych

  • określenie wspólnych poziomów klasyfikacji danych

  • opracowanie ram wsparcia dla mechanizmu CISE

  • określenie praw dostępu

  • zapewnienie spójnych ram prawnych

Te sześć etapów stanowi podstawę dla dalszych działań. Uruchomiono już projekty pilotażowe w zakresie współpracy, a w pełni sprawny system wymiany informacji między poszczególnymi systemami nadzoru morskiego może zostać uruchomiony do końca 2014 r.

Plan działań został zatwierdzony przez państwa członkowskie UE w drodze zakrojonych na szeroką skalę konsultacji. Stanowi on kontynuację pierwszego komunikatu Komisji na ten temat z października 2009 r., zgodnie z wnioskiem Rady z listopada 2009 r. Szczegóły planu – zgodnie z życzeniem Rady – zostaną dopracowane do końca 2011 r.

Dalsze informacje:

link do strony dotyczącej gospodarki morskiej:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/surveillance_en.html


Side Bar